Vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů - dobíhající

Dobíhající studium započaté v letech 2018–2020

 1. Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika
  (garant kurzu doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.)
  Informace o výuce
 2. Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika
  (garant kurzu doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.)
  Informace o výuce
 3. Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu informatika
  (garant kurzu doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.)
  Informace o výuce
  další informace na czvui@ksvi.mff.cuni.cz

Cílem vzdělávacího programu je umožnit absolventům magisterských učitelských studijních programů rozšíření kvalifikace na způsobilost vyučovat všeobecně vzdělávací předmět fyzika, matematika a informatika na druhém stupni základní školy nebo na střední škole. Realizace nabízené výuky poskytne studujícím jak obecný teoretický základ vyučovaného předmětu, tak pedagogické a didaktické dovednosti nezbytné pro práci vyučujícího daného předmětu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšiřující studium pro kvalifikované učitele jiných předmětů, nejsou zařazeny předměty Pedagogika I, Pedagogika II a Psychologie, které jsou jinak běžné u studentů učitelských oborů. Je zaveden předmět Aktuální otázky školy, vzdělávání a výchovy. Ten reflektuje aktuální témata společného vzdělávání jako IVP, inkluze a rovné vzdělávací příležitosti apod. Problematika speciálních vzdělávacích potřeb žáků v daném předmětu je zahrnuta do předmětu Didaktika fyziky II, Didaktika informatiky a Didaktika matematiky.

Do kurzu se již nelze přihlásit.

Poplatky za studium se řídí opatřením děkana.

Studium v těchto kurzech se řídí Řádem celoživotního vzdělávání UK.

Průběh studia a způsob hodnocení

Studium je koncipováno jako tříleté a maximální doba studia jsou 3 roky. Studium probíhá v kombinované formě studia. Pro hladký průběh studia je doporučeno přidržet se při absolvování vzorových studijních plánů. Při tvorbě plánu byla zohledněna zejména obsahová návaznost jednotlivých předmětů a celková hodinová dotace za každý půlrok studia tak, aby časové nároky byly rozloženy rovnoměrně. Ve vzdělávacím plánu je specifikován rozsah prezenční výuky, která bude probíhat blokově v prostorách MFF UK, a přibližná doba samostudia. Pokud to studujícím čas dovolí, mohou navštěvovat přednášky a cvičení společně se studenty prezenčního studia učitelských bakalářských a magisterských oborů. Počet hodin samostudia je ve studijních plánech uveden proto, aby uchazeči získali orientační představu o náročnosti studia. Tento počet hodin není samozřejmě započítán do celkového počtu hodin kontaktní výuky.

Během posledního půlroku studia se předpokládá intenzivní zaměření potenciálních studentů na tvorbu závěrečné práce. Z tohoto důvodu je časová náročnost během tohoto období nižší. Vzdělávací plány vychází ze studijních plánů pro bakalářský a magisterský studijní program týkající se učitelství fyziky, matematiky a informatiky akreditované na MFF UK. Vzhledem k cílové skupině jsou navrhované vzdělávací plány co do časové náročnosti uzpůsobeny možnostem učitelů a dalších absolventů z praxe.

Pro úspěšné absolvování programu je nutné úspěšně vykonat závěrečnou zkoušku oborově zaměřenou na odborný předmět a didaktiku tohoto předmětu. Dále je nutné úspěšně obhájit závěrečnou práci, která se bude tematicky dotýkat oboru didaktika fyziky, resp. matematiky, resp. informatiky. Podmínkou konání zkoušky zaměřené na odborný předmět a jeho didaktiku je řádné absolvování všech předmětů předepsaných ve vzdělávacích plánech. Pokud jste některý předepsaný předmět (nebo jemu obsahově podobný) absolvovali již ve svém předchozím studiu, můžete požádat o jeho uznání.

Závěrečná práce

Závěrečnou práci zadává studentovi na jeho žádost garant kurzu kdykoliv v průběhu studia, nejpozději v semestru, který bude předcházet semestru s předpokládaným odevzdáním a obhajobou práce. Garant kurzu zároveň stanovuje konzultanta, na kterého se může student v průběhu řešení závěrečné práce obracet s odbornými dotazy apod. Závěrečná práce se obecně zabývá vzděláváním v odpovídajícím všeobecně vzdělávacím předmětu. Může se jednat například o tvorbu metodických materiálů pro školní praxi, vytvoření popularizačního textu o konkrétním oboru nebo jevu, realizaci šetření/průzkumu na školách apod. Rozsah práce bude upřesněn konzultantem a garantem kurzu dle charakteru práce; standardně se předpokládá rozsah 20 normostran vlastního textu. Student obhajuje práci před minimálně tříčlennou komisí, kterou určí garant kurzu. Student odevzdá práci jak v elektronické tak tištěné podobě nejpozději tři týdny před obhajobou práce. Konzultant vypracuje stručný posudek práce a stručný posudek bude vyžadován i od oponenta, kterého určí garant kurzu.

Vzdělávací plány jednotlivých kurzů

 1. Studijní plán všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika
 2. Studijní plán všeobecně vzdělávacího předmětu matematika
 3. Studijní plán všeobecně vzdělávacího předmětu informatika

Akreditace: Kurzy jsou akreditovány u MŠMT na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. pod č. j. MSMT-24545/2018-2-824.