115. Katedra fyziky atmosféry

logo Jako jediné univerzitní pracoviště v ČR nabízíme komplexní studium fyziky atmosféry včetně výuky meteorologie strukturované dle požadavků Světové meteorologické organizace. Naši studenti a studentky mají širokou perspektivu uplatnění například ve výzkumných ústavech a na pracovištích vysokých škol, v průmyslových vývojových centrech zaměřených na studium proudění, v byznys prostředí v souvislosti s expertními znalostmi postupů statistického modelování, v oblasti krizového managementu v souvislosti s extrémními meteorologickými jevy anebo v řadě hospodářských odvětví ovlivňovaných atmosférickými ději jako je třeba energetika.

Výzkum a studium na naší katedře se zaměřují na vysoce aktuální otázky s velkým společenským dopadem – mezi hlavní patří problematika klimatu a klimatické změny, modelování atmosférické chemie a kvality ovzduší, modelování turbulentního proudění v malých měřítkách anebo výzkum gravitačních vln a jejich vlivu na globální cirkulaci. Katedra se v daných oblastech podílela a podílí na řadě zahraničních i domácích vědeckých projektů. V rámci těchto aktivit se naši studenti a studentky účastní řešení výzkumných projektů i zahraničních stáží.

Obor meteorologie a klimatologie na MFF UK vychází v současnosti především z geofyzikální hydrodynamiky, mechaniky kontinua a termodynamiky atmosféry, přičemž široce využívá poznatků dalších fyzikálních oborů. Vědecké a výukové aktivity naší katedry se zaměřují do několika základních oblastí:

  • studium dynamiky a vývoje klimatického systému, numerické simulace s tím spojených procesů, klimatické modely, problematika klimatických změn a projekce budoucího vývoje
  • proudění v mezní vrstvě atmosféry, modelování atmosférické turbulence a modelování atmosférického transportu, prostorového rozptylu a transformací znečišťujících příměsí v ovzduší
  • dynamická a synoptická meteorologie, aktuální stav atmosféry a její vývoj, předpověď počasí
  • nelineárních dynamické systémy v atmosféře, deterministický chaos a prediktabilita atmosférických procesů
  • procesy střední atmosféry, stratosféra a stratosférický ozon, velkoprostorová cirkulace, vazba s dalšími oblastmi atmosféry, vliv sluneční aktivity
  • modelování atmosférické chemie a čistoty ovzduší
  • družicová pozorování, fyzika oblaků a srážek, atmosférické aerosoly…

Cílem studia je osvojení široké škály znalostí a kompetencí v oblasti fyziky atmosféry, numerického modelování i statistických analýz. Absolventi a absolventky mají hluboké znalosti základních fyzikálních disciplín a příslušných matematických metod se zahrnutím znalostí soudobých informačních technologií. Jsou připraveni pro řešení úkolů základního i aplikovaného výzkumu a rozsáhlého spektra činností v praxi.

Další informace o studiu, aktuálním dění na katedře anebo výzkumných tématech naleznete na našich stránkách http://kfa.mff.cuni.cz

Sledovat nás můžete také na našem Facebook profilu http://www.facebook.com/katedra.meteorologie/

V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8
Telefon: 95155 2547
Fax: 95155 2533
E-mail: kfa@matfyz.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

Katedrový objekt Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
11. patro:
A 1120, A 1121, A 1123, A 1127, A 1130, A 1133, A 1136, A 1137, A 1144
Těžké laboratoře Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
přízemí:
L 054, L 055, L 056, L 057, L 058, L 059, L 077
Objekt poslucháren Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
1. patro:
T 153