Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů

pro akademický rok 2018/2019

Čtete archivní podmínky přijímacího řízení, které už nejsou platné.

Kontakt

Adresa:MFF UK – Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Kontaktní osoba:Andrea Kadlecová
E-mail:andrea.kadlecova@mff.cuni.cz
Telefon:+420 951 551 262

Přijímací zkouška

Termín odevzdání příhlášek:do 31.3.2018
Řádný termín přijímacích zkoušek:13.6.2018, u oborů dvouoborového studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK se termíny zkoušek na UK FF nemusí shodovat s termíny na UK MFF, viz webový odkaz na UK FF nebo zde.
Náhradní termín přijímací zkoušky:25.6.2018, lze o něj požádat ze závažných důvodů. U oborů dvouoborového studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK se termíny zkoušek na UK FF nemusí shodovat s termíny na UK MFF, viz na UK FFzde.

Administrativní poplatek:

s elektronickou přihláškou:600 Kč

Informace o přijímacím řízení

Základní informace pro uchazeče o studium v českém jazyce

Podmínky přijetí

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou; splnění této podmínky uchazeč musí doložit úředně ověřenou kopií dokladu. Součástí přijímacího řízení je dále ověření odborných a jazykových schopností uchazečů.

 1. Odborné schopnosti se ověřují odbornou přijímací zkouškou; v některých případech je od odborné přijímací zkoušky upuštěno – viz níže. U studijních programů uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK je podmínkou přijetí také splnění podmínek stanovených Filozofickou fakultou UK pro odpovídající program.
 2. Doložení jazykových schopností – uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka, musí doložit dostatečnou znalost jazyka buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR, nebo dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK), nebo doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nebo doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7. 2018.

Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek. Ke každé podané přihlášce do bakalářského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve, nejpozději do 31. 7. 2018, úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky

Pro studijní programy Fyzika, Informatika a Matematika je od odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium upuštěno u uchazečů, kteří o upuštění od přijímací zkoušky (prominutí) požádají, na MFF UK dosud nestudovali, splní alespoň jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doloží:

 1. ukončili nebo ukončí ve školním roce 2016/17 nebo 2017/2018 středoškolské studium maturitní zkouškou v České nebo Slovenské republice a jejich celkový průměr známek z matematiky na výročních vysvědčeních 1. až 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy nepřevyšuje 1.5;
 2. postoupili v České nebo Slovenské republice do ústředního (resp. celoštátneho) kola Matematické olympiády (kategorie A nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A) nebo Olympiády v informatike (kategorie A) nebo byli v České nebo Slovenské republice úspěšnými řešiteli krajského kola Matematické olympiády (kategorie A, B, C nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A, B, C nebo D) či Olympiády v informatike (kategorie A) nebo postoupili v České lingvistické olympiádě do národního kola;
 3. obdrželi osvědčení úspěšného řešitele Matematického korespondenčního semináře, Fyzikálního korespondenčního semináře, Korespondenčního semináře z programování nebo Korespondenčního semináře M&M, které pořádá MFF UK;
 4. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou v České republice ve školním roce 2016/17 nebo 2017/2018 a úspěšně složili zkoušku Matematika+ (organizace CERMAT);
 5. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou ve Slovenské republice ve školním roce 2016/17 nebo 2017/2018 a v externí části maturitní zkoušky z předmětu Matematika dosáhli úspěšnosti v testu alespoň 75 %;
 6. absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětů Calculus AB nebo Calculus BC s výsledkem 5 a 4.

Podepsanou žádost (formulář žádosti se nabídne při vyplňování elektronické přihlášky nebo je dostupný na adrese zde) o upuštění od odborné přijímací zkoušky s uvedením identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky je nutné podat a veškeré úředně ověřené doklady dosvědčující uvedené skutečnosti doručit poštou nebo osobně na studijní oddělení MFF UK nejpozději

 • do 31. 3. 2018 v případě bodu 1.
 • do 30. 4. 2018 v případě bodů 2.- 3.
 • do 25. 5. 2018 v případě bodů 4.- 6.

Na žádosti podané po výše uvedených termínech vztahujících se k jednotlivým podmínkám nebude brán zřetel. Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve začátkem dubna.

Začátkem května MFF UK zašle elektronicky pozvánku na přijímací zkoušku všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky. Uchazeči žádající o upuštění od přijímací zkoušky na základě bodů 4, 5 nebo bodu 6 tak mohou učinit až do 25. 5. 2018, tedy i po obdržení pozvánky na přijímací zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.

„V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.“

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

Pro studijní programy Fyzika, Informatika a Matematika obsahuje tato zkouška deset úloh testujících předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Zkouška má písemnou podobu. Ke každé úloze je nabídnuto pět možných odpovědí a úkolem je označit, které jsou správné a které špatné. Čas na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu je možné získat 10 bodů. Bodová hranice pro úspěšné složení odborné přijímací zkoušky je 40 bodů ze 100 možných.

V případě dvouoborového studia Matematika se zaměřením na vzdělávání – obor na FF UK, uskutečňovaného společně s FF UK, má přijímací zkouška dvě části – část na MFF UK ověřující předpoklady ke studiu matematiky na MFF UK, a část na FF UK, ověřující předpoklady ke studiu humanitního oboru na FF UK. Část zkoušky na MFF UK má stejnou strukturu jako přijímací zkouška na obory uskutečňované plně na MFF UK popsaná výše. Část zkoušky na FF UK je popsána na webových stránkách FF UK.

U přijímací zkoušky je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.

Náležitosti přihlášky

 • Přijímací řízení je zahájeno doručením přihlášky ke studiu fakultě. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Počet přihlášek na různé studijní obory není omezen, pro každý zvolený studijní obor musí uchazeč podat samostatnou přihlášku. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou.
 • Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči informačním systémem vygenerováno ID číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.
 • Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč specifický symbol, který pro něj vygeneroval Studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu zvlášť. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
 • Platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je možno provést platební kartou, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (poštovní poukázkou pouze v rámci ČR). Při platbě bankovním převodem ze zahraničí je nutné platbu doložit potvrzeným platebním dokladem. Tento doklad doloží také každý uchazeč z ČR i ze zahraničí, který provede platbu až po 23. 3. 2018. Doklad zašle na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 3. 2018 (pro urychlení e-mailem).

Údaje pro platbu v rámci ČR:
Banka: Komerční banka
Účet: 21210277/0100
IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 1
Specifický symbol: vygenerovaný studijním informačním systémem

 • Ke každé podané přihlášce do bakalářského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve, nejpozději do 31. 7. 2018, ve výjimečných případech do 30. 9. 2018 úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Uchazeči, kteří absolvovali střední vzdělání v zahraničí, předloží také co nejdříve, nejpozději do 30. 9. 2018 doklad o rovnocennosti vzdělání (nostrifikační doložku v souladu s platnými mezinárodními dohodami), pokud mezinárodní smlouvy nestanoví jinak. Pro uchazeče, kteří konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, je termín pro doložení dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nejpozději 22. 10. 2018. Dokud uchazeč nedoloží doklad o ukončeném středoškolském vzdělání, nebude přijat ke studiu ani pozván k zápisu.
 • V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena či pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.

Další informace: https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/