Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů

pro akademický rok 2015/2016

Kontakt

Adresa: MFF UK – Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Kontaktní osoba: Andrea Kadlecová
E-mail: andrea.kadlecova@mff.cuni.cz
Telefon: +420 221 911 262
   

Přijímací zkouška

Termín odevzdání příhlášek: do 31. 3. 2015
Řádný termín přijímacích zkoušek: 16. 6. 2015
Náhradní termín přijímací zkoušky: 24. 6. 2015, lze o něj požádat ze závažných důvodů
   
Administrativní poplatek s elektronickou přihláškou: 510 Kč
   

Informace o přijímacím řízení

Základní informace pro uchazeče o studium v českém jazyce

Podmínky pro přijetí

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání; splnění této podmínky uchazeč musí doložit. Součástí přijímacího řízení je dále ověření odborných, případně i jazykových schopností uchazečů. Odborné schopnosti se ověřují odbornou přijímací zkouškou; v některých případech je od odborné přijímací zkoušky upuštěno – viz níže.

U oborů dvouoborového studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK je podmínkou přijetí také splnění podmínek stanovených Filozofickou fakultou UK pro odpovídající obor (viz zde).

Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek.

Podmínky pro přijetí bez odborné přijímací zkoušky

Pro studijní program Fyzika je od odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium upuštěno u všech uchazečů; žádost o upuštění od odborné přijímací zkoušky uchazeč nepodává.

Pro studijní programy Informatika a Matematika je od odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium upuštěno u uchazečů, kteří o upuštění od přijímací zkoušky (prominutí) požádají, na MFF UK dosud nestudovali, splní alespoň jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doloží:

 1. ukončili nebo ukončí ve školním roce 2013/14 nebo 2014/2015 středoškolské studium maturitní zkouškou v České nebo Slovenské republice a jejich celkový průměr známek z matematiky na výročních vysvědčeních 1. až 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku nepřevyšuje 1.5;
 2. postoupili v České nebo Slovenské republice do ústředního kola Matematické olympiády (kategorie A nebo P) nebo Fyzikální olympiády (kategorie A) nebo byli v České nebo Slovenské republice úspěšnými řešiteli krajského kola Matematické olympiády (kategorie A, B, C nebo P) či Fyzikální olympiády (kategorie A, B, C nebo D);
 3. obdrželi osvědčení úspěšného řešitele Matematického korespondenčního semináře, Fyzikálního korespondenčního semináře, Korespondenčního semináře z programování, Korespondenčního semináře M&M nebo Lingvistického korespondenčního semináře Pralinka, které pořádá MFF UK;
 4. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou v České republice ve školním roce 2013/14 nebo 2014/2015 a úspěšně složili zkoušku Matematika+ (organizace CERMAT);
 5. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou ve Slovenské republice ve školním roce 2013/2014 nebo 2014/2015 a v externí části maturitní zkoušky z předmětu Matematika dosáhli úspěšnosti v testu alespoň 75 %.

Podepsanou žádost o upuštění od odborné přijímací zkoušky s uvedením identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči informačním systémem při podání přihlášky je nutné podat a veškeré úředně ověřené doklady dosvědčující uvedené skutečnosti doručit na studijní oddělení MFF UK nejpozději:

 • do 31. 3. 2015 v případě bodu 1.
 • do 30. 4. 2015 v případě bodů 2.-3.
 • do 29. 5. 2015 v případě bodu 4.-5.

Na žádosti podané po výše uvedených termínech vztahujících se k jednotlivým podmínkám nebude brán zřetel.

Začátkem května zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku. Uchazeči žádající o upuštění od přijímací zkoušky na základě bodu 4 nebo bodu 5 tak mohou učinit až do 29. 5. 2015, tedy i po obdržení pozvánky na přijímací zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.

Odborná přijímací zkouška

Pro studijní programy Informatika a Matematika obsahuje tato zkouška 10 úloh testujících předpoklady ke studiu na fakultě (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Zkouška má písemnou podobu. Ke každé úloze je nabídnuto pět možných odpovědí a úkolem je označit, které jsou správné a které špatné. Čas na vypracování je 75 minut. Za každou úlohu je možné získat 10 bodů. Bodová hranice pro úspěšné složení odborné přijímací zkoušky je 40 bodů ze 100 možných.

U přijímací zkoušky je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.

Jazykové schopnosti

Uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka, musí doložit dostatečnou znalost jazyka buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého studia v českém nebo slovenském jazyce na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR, nebo dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka jako cizího jazyka pro úroveň B1 nebo vyšší na instituci certifikované Asociací jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE) a uskutečněnou plnoprávným členem této asociace nebo na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nebo doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého jazyka (B1) na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 30. 9. 2015. Pokud takový doklad uchazeč do stanoveného termínu nepředloží studijnímu oddělení, nesplní tak jednu z podminek stanovenou pro prijeti ke studiu.

Podání přihlášky

 • Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě podání přihlášky. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy v Praze na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Počet přihlášek na různé studijní obory není omezen, pro každý zvolený studijní obor musí uchazeč podat samostatnou přihlášku. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou.
 • Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči informačním systémem vygenerováno ID číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.
 • Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí administrativní poplatek. Při platbě administrativního poplatku, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč jako specifický symbol číslo přihlášky, které pro něj vygeneroval Studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Administrativní poplatek je třeba uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu zvlášť. Administrativní poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
 • Platbu administrativního poplatku je možno provést platební kartou, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (v rámci ČR). Platby v hotovosti fakulta nepřijímá. Při platbě bankovním převodem ze zahraničí je nutné platbu doložit potvrzeným platebním dokladem. Tento doklad uchazeč zašle na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 3. 2015.

Údaje pro platbu v rámci ČR:
Banka: Komerční banka
kód banky: 0100
Účet: 21210277
IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 1
Konstantní symbol: bezhotovostní platba 0308, složenkou 0179
Specifický symbol: vygenerovaný informačním systémem

 • Ke každé podané přihlášce do bakalářského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve, nejpozději však do 30. 9. 2015 ověřenou kopii dokladu o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Uchazeči, kteří absolvovali střední vzdělání v zahraničí, předloží také nejpozději do 30. 9. 2015 doklad o rovnocennosti vzdělání (nostrifikační doložku v souladu s platnými mezinárodními dohodami). Pro uchazeče, kteří konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, je termín pro doložení dokladu o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nejpozději 23. 10. 2015.
 • V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena či pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu administrativní poplatek v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.

Další informace – viz zde.