Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů

pro akademický rok 2016/2017

Kontakt

Adresa: MFF UK – Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Kontaktní osoba: Andrea Kadlecová
E-mail: andrea.kadlecova@mff.cuni.cz
Telefon: +420 221 911 262
   

Přijímací zkouška

Termín odevzdání příhlášek: do 31. 3. 2016
Řádný termín přijímacích zkoušek: 15. 6. 2016, u oborů dvouoborového studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK se termíny zkoušek na UK FF nemusí shodovat s termíny na UK MFF, viz webový odkaz na UK FF zdezde.
Náhradní termín přijímací zkoušky: 27. 6. 2016, lze o něj požádat ze závažných důvodů, u oborů dvouoborového studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK se termíny zkoušek na UK FF nemusí shodovat s termíny na UK MFF, viz webový odkaz na UK FF zdezde.
   
Administrativní poplatek s elektronickou přihláškou: 530 Kč
   

Informace o přijímacím řízení

Základní informace pro uchazeče o studium v českém jazyce

Podmínky pro přijetí

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání; splnění této podmínky uchazeč musí doložit. Součástí přijímacího řízení je dále ověření odborných, případně i jazykových schopností uchazečů. Odborné schopnosti se ověřují odbornou přijímací zkouškou; v některých případech je od odborné přijímací zkoušky upuštěno – viz níže.

U oborů dvouoborového studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK je podmínkou přijetí také splnění podmínek stanovených Filozofickou fakultou UK pro odpovídající obor (viz zde).

Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek.

Podmínky pro přijetí bez odborné přijímací zkoušky

Pro studijní programy Fyzika, Informatika a Matematika je od odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium upuštěno u uchazečů, kteří o upuštění od přijímací zkoušky (prominutí) požádají, na MFF UK dosud nestudovali, splní alespoň jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doloží:

 1. ukončili nebo ukončí ve školním roce 2014/15 nebo 2015/2016 středoškolské studium maturitní zkouškou v České nebo Slovenské republice a jejich celkový průměr známek z matematiky na výročních vysvědčeních 1. až 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy nepřevyšuje 1.5;
 2. postoupili v České nebo Slovenské republice do ústředního kola Matematické olympiády (kategorie A nebo P) nebo Fyzikální olympiády (kategorie A) nebo byli v České nebo Slovenské republice úspěšnými řešiteli krajského kola Matematické olympiády (kategorie A, B, C nebo P) či Fyzikální olympiády (kategorie A, B, C nebo D) nebo postoupili v České lingvistické olympiádě do národního kola;
 3. obdrželi osvědčení úspěšného řešitele Matematického korespondenčního semináře, Fyzikálního korespondenčního semináře, Korespondenčního semináře z programování, Korespondenčního semináře M&M nebo Lingvistického korespondenčního semináře Pralinka, které pořádá MFF UK;
 4. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou v České republice ve školním roce 2014/15 nebo 2015/2016 a úspěšně složili zkoušku Matematika+ (organizace CERMAT);
 5. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou ve Slovenské republice ve školním roce 2014/15 nebo 2015/2016 a v externí části maturitní zkoušky z předmětu Matematika dosáhli úspěšnosti v testu alespoň 75%,
 6. ve školním roce 2014/15 nebo 2015/2016 v České nebo Slovenské republice složili maturitní zkoušku z Fyziky se známkou 1 nebo 2.

Podepsanou žádost o upuštění od odborné přijímací zkoušky s uvedením identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky je nutné podat a veškeré úředně ověřené doklady dosvědčující uvedené skutečnosti doručit poštou nebo osobně na studijní oddělení MFF UK nejpozději

 • do 31. 3. 2016 v případě bodu 1.
 • do 29. 4. 2016 v případě bodů 2.-3.
 • do 27. 5. 2016 v případě bodu 4.-6.

Na žádosti podané po výše uvedených termínech vztahujících se k jednotlivým podmínkám nebude brán zřetel.

Začátkem května zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku. Uchazeči žádající o upuštění od přijímací zkoušky na základě bodu 4 nebo bodu 5 nebo bodu 6 tak mohou učinit až do 27. 5. 2016, tedy i po obdržení pozvánky na přijímací zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.

Odborná přijímací zkouška

Pro studijní programy Fyzika, Informatika a Matematika obsahuje tato zkouška 10 úloh testujících předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Zkouška má písemnou podobu. Ke každé úloze je nabídnuto pět možných odpovědí a úkolem je označit, které jsou správné a které špatné. Čas na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu je možné získat 10 bodů. Bodová hranice pro úspěšné složení odborné přijímací zkoušky je 40 bodů ze 100 možných.

U přijímací zkoušky je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.

Jazykové schopnosti

Uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka, musí doložit dostatečnou znalost jazyka buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR, nebo dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B1, B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK), nebo doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B1, B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nebo doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého jazyka úrovně B1, B2, C1 nebo C2 na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 29. 7. 2016.

Podání přihlášky

 • Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě podání přihlášky. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy v Praze na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Počet přihlášek na různé studijní obory není omezen, pro každý zvolený studijní obor musí uchazeč podat samostatnou přihlášku. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou.
 • Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči informačním systémem vygenerováno ID číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.
 • Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí administrativní poplatek. Při platbě administrativního poplatku, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč jako specifický symbol číslo přihlášky, které pro něj vygeneroval Studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Administrativní poplatek je třeba uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu zvlášť. Administrativní poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
 • Platbu administrativního poplatku je možno provést platební kartou, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (poštovní poukázkou pouze v rámci ČR). Platby v hotovosti MFF UK nepřijímá.

Při platbě bankovním převodem ze zahraničí je nutné platbu doložit potvrzeným platebním dokladem. Doklad zašle na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 3. 2016 (pro urychlení e-mailem).

Údaje pro platbu v rámci ČR:
Banka: Komerční banka
Účet: 21210277/0100
IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 1
Konstantní symbol: bezhotovostní platba 0308, složenkou 0179
Specifický symbol: vygenerovaný studijním informačním systémem

 • Ke každé podané přihlášce do bakalářského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve, nejpozději do 29. 7. 2016, ve výjimečných případech do 30. 9. 2016 ověřenou kopii dokladu o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Uchazeči, kteří absolvovali střední vzdělání v zahraničí, předloží také co nejdříve, nejpozději do 30. 9. 2016 doklad o rovnocennosti vzdělání (nostrifikační doložku v souladu s platnými mezinárodními dohodami), pokud mezinárodní smlouvy nestanoví jinak. Pro uchazeče, kteří konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, je termín pro doložení dokladu o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nejpozději 21. 10. 2016. Dokud uchazeč nedoloží doklad o ukončeném středoškolském vzdělání, nebude přijat ke studiu ani pozván k zápisu.
 • V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena či pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu administrativní poplatek v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.

Další informace – viz zde.