Péče o studenty se speciálními potřebami

Informace k problematice speciálních potřeb jsou určeny všem studentům MFF UK, uchazečům o studium i učitelům, kterých se tato problematika týká.


MFF UK zajišťuje studentům, kteří mají speciální potřeby plynoucí z jejich zdravotního stavu, rovné podmínky při studiu.

Studenti se speciálními potřebami jsou studenti s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, dále studenti s chronickým tělesným onemocněním, se specifickými poruchami učení a chování, ADHD, poruchami autistického spektra či jiného psychického onemocnění.

Pokud si nejste jisti, zda máte některou z výše uvedených obtíží nebo do jaké míry tato obtíž může spadat do kategorie potřebné k evidenci speciální potřeby, najdete zde informace, kam se v takovém případě obrátit a jak postupovat.


Pro koordinaci pomoci studentům zřídila MFF UK pozici fakultního koordinátorky poradenských služeb, jíž je Mgr. Veronika Jonáková, která zároveň vykonává funkci kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami. S koordinátorkou úzce spolupracuje Mgr. Lukáš Krump, Ph.D., který měl studenty se speciálními potřebami na starosti v předchozích letech.

Mgr. Veronika Jonáková, je kontaktní osobou pro uchazeče a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a zároveň pro pedagogy, kteří studenty se speciálními potřebami vyučují.