Péče o studenty se speciálními potřebami

Informace k problematice speciálních potřeb jsou určeny všem studentům MFF UK, uchazečům o studium i učitelům, kterých se tato problematika týká.


MFF UK zajišťuje studentům, kteří mají speciální potřeby plynoucí z jejich zdravotního stavu, rovné podmínky při studiu.

Studenti se speciálními potřebami jsou studenti s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, dále studenti s chronickým tělesným onemocněním, se specifickými poruchami učení a chování, ADHD, poruchami autistického spektra či jiného psychického onemocnění.

Pokud si nejste jisti, zda máte některou z výše uvedených obtíží nebo do jaké míry tato obtíž může spadat do kategorie potřebné k evidenci speciální potřeby, najdete zde informace, kam se v takovém případě obrátit a jak postupovat.


Pro koordinaci pomoci studentům zřídila MFF UK pozici fakultního koordinátorky poradenských služeb, jíž je PhDr. Liana Bala, Ph.D., která zároveň vykonává funkci kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami. S koordinátorkou úzce spolupracuje Mgr. Lukáš Krump, Ph.D., který měl studenty se speciálními potřebami na starosti v předchozích letech.

PhDr. Liana Bala, Ph.D., je kontaktní osobou pro uchazeče a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a zároveň pro pedagogy, kteří studenty se speciálními potřebami vyučují.