Studenti se speciálními potřebami

Studenti se speciálními potřebami (SP) mají možnost v rámci studia jazyků na MFF UK požádat o modifikaci některých studijních povinností (např. delší čas na psaní testů).

Pokud student má o modifikaci oprávněný zájem, doporučujeme kontaktovat Mgr. Lukáše Krumpa, PhD. – kontaktní osobu na MFF UK (viz mff.cuni.cz/studium/handicap) a předložit potvrzení o nutnosti modifikace na sekretariátu KJP před začátkem výuky v semestru, resp. minimálně 1 měsíc před zkouškou. Student musí zároveň informovat Studijní oddělení MFF UK na začátku studia na MFF UK. Na pozdější žádosti o modifikaci již nebude brán zřetel a budou odmítnuty. Přijímána jsou pouze potvrzení vydaná schváleným pedagogicko-psychologickým poradenským pracovištěm Univerzity Karlovy.

Dále doporučujeme studentům se SP, aby na začátku každého semestru upozornili na nutnost modifikace příslušného vyučujícího.

Další informace pro studenty se SP je možné nalézt zde:

• Souhrnné informace pro studenty UK:
http://www.cuni.cz/UK-60.html

• Psychologické poradenské centrum FF UK:
http://poradna.ff.cuni.cz/

• Informačně-poradenské centrum UK:
http://www.cuni.cz/UK-317.html

• Kancelář pro studenty se speciálními potřebami:
http://www.cuni.cz/UK-297.html