Studentské fakultní granty

 

Témata vypsaná v jarním kole 2021/2022

  • Konečný termín pro podání návrhů SFG studenty je 15. 5. 2022, podrobnosti v konferenci stud-l
 

Astronomický ústav UK

Vývoj dvojhvězd a vícenásobných hvězdných systémů ve hvězdokupách
Vedoucí: Mgr. František Dinnbier, Ph.D.
E-mail: dinnbier@sirrah.troja.mff.cuni.cz


Fyzikální ústav MFF UK

Generace náboje v polovodičovém detektoru záření pomocí nano-sekundových laserových pulsů
Vedoucí: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
E-mail: eduard.belas@mff.cuni.cz

Scintilátory – detekce vysokoenergetických částic
Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
E-mail: kucera@karlov.mff.cuni.cz

Sestavení a oživení polního mikroskopu PlanktoScope
Vedoucí: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
E-mail: mojzes@karlov.mff.cuni.cz

Studium směsných krystalů purinů pomocí Ramanovy mikroskopie
Vedoucí: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
E-mail: mojzes@karlov.mff.cuni.cz

Studium pigmentů ptačího peří pomocí Ramanovy mikroskopie
Vedoucí: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
E-mail: mojzes@karlov.mff.cuni.cz

Grafénové nanoproužky pro senzory terahertzového záření
Vedoucí: RNDr. Jan Kunc, PhD.
E-mail: kunc@karlov.mff.cuni.cz

Interdigitální senzory s grafénem zesílenou absorpcí
Vedoucí: RNDr. Jan Kunc, PhD.
E-mail: kunc@karlov.mff.cuni.cz


Katedra fyziky atmosféry

Obecné informace k řešení studentských projektů a přehled témat


Katedra fyziky kondenzovaných látek

Meteorites, Refrigerants, and Crystals: A collection of projects investigating Frustrated Magnetic Systems
(Studium frustrovaných magnetických systémů – od přípravy po neutronovou difrakci)

Vedoucí: RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.; Ross Harvey Colman, Dr.; Gaël Bastien, Ph.D.
E-mail: mi.klicpera@mag.mff.cuni.cz, ross.colman@mag.mff.cuni.cz, gael.bastien@mag.mff.cuni.cz

Studies of Magnetic Shape Memory Alloys
Vedoucí: Ross Harvey Colman, Dr.
E-mail: ross.colman@mag.mff.cuni.cz

Kvantový transport a spinový moment sily s helikálnymi molekulami
Vedoucí: Dr. Richard Korytár
E-mail: korytar@karlov.mff.cuni.cz

Vizualizace pásové struktury ve 3D
Vedoucí: RNDr. Karel Carva, Ph.D.
E-mail: carva@karlov.mff.cuni.cz

Frustrovaný magnetický systém mimo rovnováhy a strojové učení
Vedoucí: Dr. Martin Žonda
E-mail: martin.zonda@karlov.mff.cuni.cz

GUI program na zpracování dat rentgenové reflektivity
Vedoucí: RNDr. Petr Cejpek, Ph.D.
E-mail: petr.cejpek@mff.cuni.cz

Strukturní stabilita Si nanočástic studovaná metodami rozptylu rentgenového záření
Vedoucí: RNDr. Milan Dopita, Ph.D.
E-mail: dopita@gmail.com

Mikrostruktura uhlíkových nanomateriálů studovaná metodami rtg. rozptylu
Vedoucí: RNDr. Milan Dopita, Ph.D.
E-mail: dopita@gmail.com

Teplotní stabilita stříbrných nanočástic studovaná in-situ maloúhlovým rozptylem
Vedoucí: RNDr. Tereza Košutová
E-mail: KosutovaT@gmail.com

Měření citlivosti pixelů 2D detektoru a výpočet korekční mapy obrazu
Vedoucí: Mgr. Lukáš Horák, Ph.D.
E-mail: horak@karlov.mff.cuni.cz

Kalibrace vysokoteplotní komůrky rentgenového difraktometru pro měření v argonových a dusíkových atmosférách
Vedoucí: Mgr. Lukáš Horák, Ph.D.
E-mail: horak@karlov.mff.cuni.cz

Vliv příměsi MnBi na elektro-transportní vlastnosti antiferomagnetického polovodiče NaMnBi
Vedoucí: Mgr. Jiří Volný
E-mail: volny@mag.mff.cuni.cz

Studium nekonvenčního supravodiče UTe2
Vedoucí: RNDr. Michal Vališka, Ph.D.
E-mail: michal.valiska@gmail.com

Crystal growth of MX3 van-der-Waals materials
Vedoucí: RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
E-mail: jiri.pospisil@mag.mff.cuni.cz

Růst YAG:Ce metodou plovoucí zóny v laserové peci
Vedoucí: RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
E-mail: jiri.pospisil@mag.mff.cuni.cz

Vliv tlaku na krystalovou mříž anizotropních magnetických systémů
Vedoucí: RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
E-mail: prchal@karlov.mff.cuni.cz

Studium absorpce vodíku v uranových sloučeninách
Vedoucí: RNDr. Silvie Černá, Ph.D.
E-mail: maskova@mag.mff.cuni.cz

Vliv vysokého tlaku na fyzikální vlastnosti sloučenin R2Cu2In
Vedoucí: RNDr. Petr Král
E-mail: petrkral@karlov.mff.cuni.cz

S diodou na supravodiče
Vedoucí: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
E-mail: prokles@mag.mff.cuni.cz

Studium termodynamiky magnetických fázových přechodů
Vedoucí: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
E-mail: prokles@mag.mff.cuni.cz


Katedra fyziky materiálů


Katedra fyziky nízkých teplot


Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Simulace termodesorpčních spekter
Vedoucí: RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.
E-mail: Viktor.Johanek@mff.cuni.cz

Nanokatalyzátor naruby
Vedoucí: RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.
E-mail: Viktor.Johanek@mff.cuni.cz

Kinetické Monte Carlo modely nanočástic v přítomnosti povrchových defektů
Vedoucí: Doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.
E-mail: josef.myslivecek@mff.cuni.cz

Elektrochemická charakterizace povrchu perovskitů
Vedoucí: Doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.
E-mail: josef.myslivecek@mff.cuni.cz

Jak přesné jsou magnetohydrodynamické modely v předvídání polohy rázové vlny & magnetopauzy
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
E-mail: Frantisek.Nemec@mff.cuni.cz

Vojenské vysílače a jejich efekt na ionosféru
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
E-mail: Frantisek.Nemec@mff.cuni.cz

Magnetické pole v ionosféře Marsu
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
E-mail: Frantisek.Nemec@mff.cuni.cz

Co způsobí srážka prachového zrna a družice?
Vedoucí: RNDr. Jakub Vaverka, Ph.D.
E-mail: jakubvaverka@gmail.com

Může být poloha rázové vlny ovlivněna přítomností Měsíce a kde?
Vedoucí: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
E-mail: zdenek.nemecek@mff.cuni.cz

Zpracování nenormálních dat v Pythonu
Vedoucí: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
E-mail: stepan.roucka@karlov.mff.cuni.cz

Optimalizace mikroreaktoru pro nanokatalyzátory
Vedoucí: RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.
E-mail: Viktor.Johanek@mff.cuni.cz

Oxidace a redukce KTaO3
Vedoucí: Doc. Mgr. Martin Setvín, Ph.D.; Dominik Wrana, Ph.D.
E-mail: martin.setvin@mff.cuni.cz, dominik.wrana@karlov.mff.cuni.cz


Katedra geofyziky

Stabilita vysokotlakých fází ledu v ledových měsících
Vedoucí: Marie Běhounková
E-mail: marie.behounkova@mff.cuni.cz

Systémy včasného varování před zemětřeseními: je rychlý odhad magnituda možný?
Vedoucí: František Gallovič
E-mail: frantisek.gallovic@mff.cuni.cz

Vizualizace výsledků řešení inverzního modelování zemětřesení
Vedoucí: František Gallovič
E-mail: frantisek.gallovic@mff.cuni.cz

Vizualizace oceánské cirkulace pomocí programu ParaView
Vedoucí: Libor Šachl
E-mail: libor.sachl@mff.cuni.cz

Ledové měsíce v magnetickém poli Jupitera
Vedoucí: Jakub Velímský
E-mail: jakub.velimsky@mff.cuni.cz

Vizualizace elektromagnetických polí v oceánech
Vedoucí: Jakub Velímský
E-mail: jakub.velimsky@mff.cuni.cz

Metastabilní fáze hornin v zemském nitru jako spouštěče hlubokých zemětřesení
Vedoucí: Hana Čížková
E-mail: hana.cizkova@mff.cuni.cz


Katedra chemické fyziky a optiky

Algebraické metody v atomové fyzice
Vedoucí: Mgr. Vojtěch Patkóš, Ph.D.
E-mail: vojtech.patkos@mff.cuni.cz

Započtení vlivu relativistických efektů na atomová spektra
Vedoucí: doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.
E-mail: jaroslav.zamastil@mff.cuni.cz

Molekulární simulace interakcí sepiolitu a TiO2
Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.
E-mail: miroslav.pospisil@mff.cuni.cz

Kvantově mechanické výpočty vlastností molekulárních krystalů
Vedoucí: Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D.
E-mail: jiri.klimes@mff.cuni.cz

Projekty v laboratoři dvoudimenzionální elektronové spektroskopie
Vedoucí: Mgr. Jan Alster, Ph.D.
E-mail: jan.alster@mff.cuni.cz

Sestavení elektromagnetu pro Kerrovský mikroskop
Vedoucí: RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.
E-mail: eva.schm@karlov.mff.cuni.cz

Vlastnosti svetelných zväzkov generovaných bielym laserom
Vedoucí: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
E-mail: nemec@karlov.mff.cuni.cz

Terahertzová spektroskopia v kontrolovanej atmosfére
Vedoucí: RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D.
E-mail: nadvornik@karlov.mff.cuni.cz

Vývoj a testování prototypu luminiscenčního zdroje světla
Vedoucí: RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.
E-mail: eva.schm@karlov.mff.cuni.cz

Modifikácia priečneho profilu laserového zväzku
Vedoucí: RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D.
E-mail: nadvornik@karlov.mff.cuni.cz

Optimalizace magneto-optického experimentu pro spintronický výzkum
Vedoucí: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
E-mail: nemec@karlov.mff.cuni.cz

Optické vlákna ako modulátory laserových zväzkov
Vedúca: RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.
E-mail: eva.schm@karlov.mff.cuni.cz

X-ray reflectivity studies of thin films
Supervisor: RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.
E-mail: eva.schm@karlov.mff.cuni.cz


Katedra makromolekulární fyziky

Charakterizace nanočástic připravovaných pomocí plynového agregačního zdroje založeného na magnetronovém naprašování
Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.
E-mail: ondrej.kylian@gmail.com

Příprava core-shell nanočástic s Ti jádrem pomocí plynového agregačního zdroje
Vedoucí: doc. Jan Hanuš, Ph.D.
E-mail: jan.hanus@gmail.com

Opracování hladkých a strukturovaných povrchů pomocí iontového děla
Vedoucí: doc. Jan Hanuš, Ph.D.
E-mail: jan.hanus@gmail.com

Počítačové modelování 2D či 3D růstu porézních nanočásticových vrstev
Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.
E-mail: ondrej.kylian@gmail.com

Studium dynamiky vypařování kapek
Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.
E-mail: ondrej.kylian@gmail.com

Vliv strukturních parametrů na kolaps v hydrogelech
Vedoucí: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
E-mail: lenka.hanykova@mff.cuni.cz

Studium hystereze elektrické vodivosti nanočásticových vrstev
Vedoucí: RNDr. Jan Prokeš, CSc.
E-mail: jan.prokes@mff.cuni.cz

Opracování polysacharidů plazmatem za atmosférického tlaku pro zlepšení jejich rozpustnosti ve vodě
Vedoucí: Mgr. Daniil Nikitin PhD.
E-mail: daniil_nikitin@kmf.troja.mff.cuni.cz

Studium nanostrukturovaných povlaků na bázi nanočástic oxynitridů přechodných kovů
Vedoucí: Mgr. Pavel Pleskunov, PhD
E-mail: pleskunov@kmf.troja.mff.cuni.cz

Odporové přepínání ve stříbrných nanokapalinách pro neuromorfní aplikace
Vedoucí: Mgr. Daniil Nikitin PhD.
E-mail: daniil_nikitin@kmf.troja.mff.cuni.cz

Plazmové polymery: stavba molekulární struktury 'bottom-up' nebo 'top-down'?
Vedoucí: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.
E-mail: jarda@kmf.troja.mff.cuni.cz

Nový plynový agregační zdroj nanočástic pro biolékařské aplikace
Vedoucí: Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.
E-mail: bieder@kmf.troja.mff.cuni.cz


Ústav částicové a jaderné fyziky

 

Témata vypsaná v podzimním kole 2021/2022

  • Konečný termín pro podání návrhů SFG studenty je 15. 11. 2022, podrobnosti v konferenci stud-l
 

Katedra fyziky kondenzovaných látek

Low temperature property studies of the possible frustrated magnetoelectric compound PrMgAl11O19
Supervisor: Gaël Bastien and Ross H. Colman
E-mail: gael.bastien@mag.mff.cuni.cz, ross.colman@mag.mff.cuni.cz

Single crystal growth of EuGa12O19 by the floating zone method
Supervisor: Gaël Bastien and Ross H. Colman
E-mail: gael.bastien@mag.mff.cuni.cz, ross.colman@mag.mff.cuni.cz

Improving the crystal growth of magnetic shape memory alloys using a slag
Supervisor: Ross H. Colman
E-mail: ross.colman@mag.mff.cuni.cz

Can kitchen-chemistry help solve a cutting-edge physics problem?
Supervisor: Ross H. Colman
E-mail: ross.colman@mag.mff.cuni.cz

Studium nekonvenčního supravodiče UTe2
Vedoucí: Michal Vališka
E-mail: valiska@mag.mff.cuni.cz

Charakterizace a studium stability van der Waalsovských monokrystalů
Vedoucí: Marie Kratochvílová
E-mail: marie@mag.mff.cuni.cz

Geometricky frustrovaná mříž 2-2-7 oxidů – analýza experimentálních dat
Vedoucí: Milan Klicpera
E-mail: mi.klicpera@mag.mff.cuni.cz

Příprava monokrystalů MnSb a měření magnetizace
Vedoucí: Klára Uhlířová
E-mail: klara@mag.mff.cuni.cz

Atomistické modelovanie skyrmiónových mriežok
Vedoucí: RNDr. Dr. Pavel Baláž
E-mail: balaz@karlov.mff.cuni.cz

Ultrasound investigation of U-based intermetallics at low temperatures
Vedoucí: Tetiana N. Haidamak, Jan Prokleška, Petr Proschek
E-mail: t.gaydamak@gmail.com

S diodou na supravodiče
Vedoucí: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
E-mail: prokles@mag.mff.cuni.cz


Katedra fyziky nízkých teplot

Charakterizace nových kontrastních látek pro zobrazování magnetickou rezonancí
Vedoucí: Mária Šoltésová
E-mail: maria.soltesova@mff.cuni.cz

Studium vodíkových můstků v roztocích ethanolu pomocí nukleární magnetické rezonance
Vedoucí: Mária Šoltésová
E-mail: maria.soltesova@mff.cuni.cz

Python pluginy pro pokročilé zpracování dat se softwarem TopSpin NMR
Vedoucí: RNDr. Oleg Petrov, Ph.D.
E-mail: olegvpetrov@yandex.ru

Rekonstrukce vybraných krátkožijících hadronů
Vedoucí: Mgr. Jan Matoušek, Ph.D.
E-mail: jan.matousek@cern.ch

Monte Carlo simulace vážených spinových asymetrií v Drellově–Yanově procesu
Vedoucí: Mgr. Jan Matoušek, Ph.D.
E-mail: jan.matousek@cern.ch


Katedra geofyziky

Stabilita vysokotlakých fází ledu v ledových měsících
Vedoucí: RNDr. Marie Běhounková, Ph.D
Kontakt: marie.behounkova@mff.cuni.cz

Struktura a tvar exoplanet
Vedoucí: RNDr. Marie Běhounková, Ph.D
Kontakt: marie.behounkova@mff.cuni.cz

Modelování podmínek pro vznik hlubokých zemětřesení
Vedoucí: doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D.
Kontakt: Hana.Cizkova@mff.cuni.cz

A.I. Wanted!
Vedoucí: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.
Kontakt: gallovic@karel.troja.mff.cuni.cz

Nový přístup ke sférické harmonické analýze dat ze satelitní mise Swarm
Vedoucí: Vedoucí: doc. RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.
Kontakt: jakub.velimsky@mff.cuni.cz

Nesmykové složky momentového tenzoru
Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.
Kontakt: jz@karel.troja.mff.cuni.cz


Katedra chemické fyziky a optiky

Projekty z Oddělení kvantové optiky a optoelektroniky
Vedoucí: Prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (nemec@karlov.mff.cuni.cz); Doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. (trojanek@karlov.mff.cuni.cz); Doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D. (tomas.ostatnicky@mff.cuni.cz); RNDr. Martin Kozák, Ph.D. (kozak@karlov.mff.cuni.cz); RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D. (eva.schm@karlov.mff.cuni.cz); RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D. (nadvornik@karlov.mff.cuni.cz)


Ústav částicové a jaderné fyziky


Astronomický ústav AV ČR

FICUS - sluneční spektrograf
Vedoucí: Jana Kašparová
E-mail: jana.kasparova@asu.cas.cz

Poslední úprava stránky: 11. 5. 2022, 14:54.