Studentské fakultní granty

 

Témata vypsaná v jarním kole 2020/2021

  • Konečný termín pro podání návrhů SFG studenty je 15. 5. 2021, podrobnosti v oběžníku
 

Astronomický ústav UK

Hvězdné a planetární atmosféryMgr. Daniela Korčáková, Ph.D.

Projekt poskytne studentovi přehled současných numerických modelů hvězdných a planetárních atmosfér i databází pozorování jak pozemními dalekohledy tak satelity. Získané zkušenosti s výhodou uplatní ve svém dalším studiu a práci, neboť se seznámí s mnoha veřejnými programy a skripty pro výpočet hodnot fyzikálních veličin a spektroskopickými metodami studia atmosfér.

Práce na projektu zahrnuje výpomoc při tvorbě webových stránek skupiny Hvězdných a planetárních atmosfér při Mezinárodní astronomické unii.


Katedra fyziky atmosféry

Nabízíme zapojení do aktuálně běžících projektů základního výzkumu pro témata jako je například modelování atmosféry, změny klimatu a klimatické modely, počasí, kvalita ovzduší anebo třeba simulace proudění. Rovněž nabízíme možnost zapojení do aplikovaného výzkumu ve spolupráci s komerčními firmami. Obecné informace a konkrétní témata naleznete na stránce https://kfa.mff.cuni.cz/projekty. V případě zájmu nás prosím kontaktujte mailem na kfa@mff.cuni.cz.


Katedra fyziky kondenzovaných látek

Studium nového antiferomagnetického polovodiče NaMnSb
Vedoucí: Klára Uhlířová

Geometricky frustrovaná mříž 227 oxidů – analýza experimentálních dat
Vedoucí: Milan Klicpera

Charakterizace a studium stability van der Waalsovských monokrystalů
Vedoucí: Marie Hrůzová Kratochvílová

Atomistické modelovanie skyrmiónových mriežok
Vedoucí: Pavel Baláž

Konštrukcia fázových diagramov topologických magnetických systémov pomocou jednoduchých modelov strojového učenia
Vedoucí: Pavel Baláž

Analýza MixUp magnetických konfigurácií pomocou hlbokých neurónových sietí
Vedoucí: Pavel Baláž

Single crystal growth of CeMgAl11O19 by the floating zone method
Vedoucí: Ross H. Colman, Gaël Bastien


Katedra geofyziky

Struktura a tvar exoplanet
Vedoucí: Marie Běhounková, marie.behounkova@mff.cuni.cz

Pátrání po kontinentech na Venuši
Vedoucí: Ondřej Čadek, ondrej.cadek@mff.cuni.cz

Modelování podmínek pro vznik hlubokých zemětřesení
Vedoucí: Hana Čížková, hana.cizkova@mff.cuni.cz

Jak vznikají zemětřesení v Egejském moři?
Vedoucí: Hana Čížková, hana.cizkova@mff.cuni.cz

Umělá inteligence a zemětřesení
Vedoucí: František Gallovič, frantisek.gallovic@mff.cuni.cz

Physical modeling of music instruments
Vedoucí: Ondřej Šrámek, ondrej.sramek@mff.cuni.cz

Regionální analýza geomagnetických denních variací
Vedoucí: Jakub Velímský, jakub.velimsky@mff.cuni.cz

Zemětřesení v Korintském zálivu
Vedoucí: Jiří Zahradník, jiri.zahradnik@mff.cuni.cz


Katedra chemické fyziky a optiky

Studentské projekty v oblasti výpočetní chemické fyziky
Vedoucí: Jiří Klimeš, Ph.D.
e-mail: klimes@karlov.mff.cuni.cz

Aby se laser nechoval jako laserové dělo

Femtosekundový optický spínač

Charakterizácia superkontinuálneho vláknového laseru

Jak naprogramovat vědecký přístroj v laboratoři

Magnetické domény v novém světle

Magneto-optická odozva feromagnetického materiálu s pružným substrátom

Měření optických nelinearit různých krystalů

Měření ultrakrátkých pulzů pro terahertzovou spintroniku

Mírně pokročilá holografie

Modelování elektrického pole v okolí reálných vodičů

Modulování laserových svazků pomocí optického vlákna

Nelineární index lomu

Numerické výpočty vlnění na rozhraní prostředí

Ovládání spintronických struktur pomocí laserových diod

Přepínání antiferomagnetických spintronických pamětí pomocí velmi krátkých elektrických pulzů

Simulace kvantových systémů pomocí superpočítačů

Simulace magnetické struktury antiferromagnetů pro spintroniku

Zbarvení kůže plazů


Ústav částicové a jaderné fyziky

Studentské projekty

 

Témata vypsaná v podzimním kole 2020/2021

 

Fyzikální ústav UK

Generace náboje v polovodičovém detektoru záření pomocí nano-sekundových laserových pulsůdoc. Eduard Belas

Projekt je zaměřen na studium generace a transportu elektronů v polovodičovém detektoru záření pomocí nano-sekundových laserových pulsů. Cílem práce je diskutovat, jakým způsobem je ovlivněn transport náboje v polovodičovém detektoru RTG a gama záření. V rámci projektu se student hlouběji seznámí s problematikou fyziky polovodičů a detekce záření.

Scintilátory – detekce vysokoenergetických částicdoc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.

Práce je zaměřena na studium vlastností epitaxních scintilačních vrstev dopovaných ionty vzácných zemin. Student se seznámí s fyzikálními principy, metodami studia těchto materiálů a teoretickými přístupy řešení. Zúčastní se, případně sám provede měření základních charakteristik několika špičkových materiálů připravovaných pro aplikace v elektronové mikroskopii.


Katedra fyziky kondenzovaných látek

Analýza topologických magnetických struktur pomocí strojového učeníPavel Baláž

Data analysis of the magnetic susceptibility of Ce-based triangular magnetsGaël Bastien

GUI program na zpracování dat rentgenové reflektivityPetr Cejpek

Staň se součástí MaMBA teamuPetr Čermák

Algoritmus pro uspořádávání krystalů / Crystal sorting algorithmPetr Čermák

Strukturní stabilita Si nanočástic studovaná metodami rozptylu rentgenového zářeníMilan Dopita

Mikrostruktura uhlíkových nanomateriálů studovaná metodami rtg. rozptyluMilan Dopita

Kalibrace vysokoteplotní komůrky rentgenového difraktometru pro měření v argonových a dusíkových atmosféráchLukáš Horák

Geometricky frustrovaná mříž 227 oxidů – analýza experimentálních datMilan Klicpera

Teplotní stabilita stříbrných nanočástic studovaná in-situ maloúhlovým rozptylemTereza Košutová

Studium nového antiferomagnetického polovodiče NaMnAsKlára Uhlířová


Katedra fyziky nízkých teplot

Studium vodíkových vazeb v roztocích ethanolu pomocí nukleární magnetické rezonanceRNDr. Mária Šoltésová, Ph.D.

Charakterizace nových kontrastních látek na bázi Gd-DOTA pro zobrazování pomocí nukleární magnetické rezonance (MRI)RNDr. Mária Šoltésová, Ph.D.

Charakterizace katalytických míst nových nanovrstevných zeolitůdoc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.

 

Témata vypsaná v jarním kole 2019/2020

 

Kabinet výuky obecné fyziky

Studium tepelných charakteristik Al slitin s přídavkem vybrané RE pomocí diferenční skenovací kalorimetrie

Vedoucí: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. – Martin.Vlach@mff.cuni.cz


Katedra fyziky atmosféry

Obecné informace k zapojení studentů do projektů na Katedře fyziky atmosféry jsou popsány na stránce https://kfa.mff.cuni.cz/projekty, konkrétní dříve vypsaná témata jsou uvedena na adrese http://bit.ly/SFG-KFA-2019. V případě zájmu, kontaktujte prosím pracoviště mailem na kfa@mff.cuni.cz.


Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Synthesis of mesoporous silicon oxide loaded cerium oxide nanoparticles (MSNs-CeNPs) for smart drug delivery system

Vedoucí: Xiaohui Ju, Ph.D.
e-mail: juxiaohui9784@hotmail.com

Získejte elektřinu z vodíku

Vedoucí: Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.
e-mail: yakovlevyv87@gmail.com

Mohou být neplatinové nanočástice aktivní v palivových článcích?

Vedoucí: Yevheniia Lobko, Ph.D.
e-mail: lobkoeugenia@gmail.com

Pokus se připravit dobře definovanou tenkou vrstvu pomocí magnetrónového naprašování

Vedoucí: RNDr. Peter Kúš, Ph.D.
e-mail: peto.kus@gmail.com

Je možné pozorovat příčný řez elektrolyzérem vody s protonově vodivou membránou pomocí skenovacího elektronového mikroskopu?

Vedoucí: RNDr. Peter Kúš, Ph.D.
e-mail: peto.kus@gmail.com


Katedra chemické fyziky a optiky

Generace 5. harmonické frekvence pomocí nekolineárního sfázování
Vedoucí: RNDr. Martin Kozák, Ph.D.
kozak@karlov.mff.cuni.cz

Charakterizace optického fázového modulátoru na bázi tekutého krystalu
Vedoucí: RNDr. Martin Kozák, Ph.D.
kozak@karlov.mff.cuni.cz

Charakterizace superkontinuálního vláknového laseru
RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D., Mgr. Jozef Kimák
eva.schm@karlov.mff.cuni.cz, jozef.kimak9@gmail.com

Magneto-optika s vysokým prostorovým rozlišením
RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.
eva.schm@karlov.mff.cuni.cz

Nekolineární antiferomagnety pro spintroniku
RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D., Mgr. Jozef Kimák
eva.schm@karlov.mff.cuni.cz

Nelineární generace fotoproudu ultrakrátkými laserovými pulzy
doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., RNDr. Martin Zukerstein
martinzukerstein@seznam.cz

Optimalizace detekční metody ultrarychlé THz spektroskopie
RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D., Mgr. Miloslav Surýnek
nadvornik@karlov.mff.cuni.cz, surynek@karlov.mff.cuni.cz

Roztažení spektra femtosekundových laserových pulzů ve fotonickém vlákně
RNDr. Martin Kozák, Ph.D.
kozak@karlov.mff.cuni.cz

Simulace doménových stěn v antiferromagnetech
prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D., Ing. Jakub Železný, Ph.D.
nemec@karlov.mff.cuni.cz, zeleznyj@fzu.cz

Simulace rozložení elektromagnetického pole v nanoštěrbinách
prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D., Mgr. Hynek Němec, Ph.D.
nemec@karlov.mff.cuni.cz, nemec@fzu.cz

Šíření laserových svazků v krystalech
doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D.
tomas.ostatnicky@mff.cuni.cz

Ultrakrátké laserové pulzy pro THz spintroniku
RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D.
nadvornik@karlov.mff.cuni.cz

Zbarvení kůže plazů
doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D.
tomas.ostatnicky@mff.cuni.cz


Katedra makromolekulární fyziky

Anotace projektů v PDF

Oddělení spektroskopie polymerů

Uvolňování „léčivé“ látky z DN hydrogelů při změně teploty

Hydrogely jsou měkké polymerní materiály obsahující značné množství vody. Některé z nich mohou s malou změnou teploty opakovaně změnit svůj objem až o 2 řády. Cílem práce bude studiu uvolňování kontrolní látky z hydrogelu při změně teploty pomocí především optické spektroskopie. V rámci práce je možné si studovaný gel vyrobit.

Vedoucí práce: RNDr. Julie Šťastná, Ph.D., e-mail: julie.stastna@mff.cuni.cz

Kolaps v hydrogelech

Problematika fázového přechodu (kolapsu) v hydrogelních systémech je zajímavá nejen z teoretického hlediska, ale našla i široké využití v praxi. „Inteligentní" hydrogely přecházejí při malé změně vnějších podmínek (např. teploty) skokově z nabotnalého do zkolabovaného stavu. V důsledku toho dochází k výrazné změně fyzikálních vlastností hydrogelu, objem může poklesnout 10 – 1000krát. Z mikrosopického hlediska se jedná o změnu v uspořádání polymerních řetězců způsobenou rozrušením vodíkových můstků mezi polymerními skupinami a molekulami rozpouštědla a převládajícími hydrofóbními interakcemi. Detailní chemická struktura polymerů a interakce s molekulami rozpouštědla mají při fázové separaci významnou roli a spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) umožňuje tyto interakce podrobně studovat. Během řešení projektu se student seznámí s experimentálnímí metodami NMR spektroskopie a některé z nich použije pro studium fázového přechodu v polymerních hydrogelech.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr., e-mail: lenka.hanykova@mff.cuni.cz

Teplotně citlivé funkční molekuly

Porfyriny a jejich deriváty hrají důležitou roli v mnoha fotobiologických procesech stejně jako v katalýze různých reakcí. Nová skupina porfyrinů vykazuje fázovou separaci podobně jako teplotně citlivé polymery, zahřátím nad určitou kritickou teplotu vede k fázové separaci. Tento jev je důsledkem přechodu klubko-globule a je studován převážně v polymerních systémech, např. ve vodných roztocích poly(N-isopropylakrylamidu). Cílem práce bude studium ve vodě rozpustných porfyrinů pomocí spektroskopických metod.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr., e-mail: lenka.hanykova@mff.cuni.cz

Srovnání modelů tvorby polymerních sítí

Struktura polymerních sítí má rozhodující vliv na jejich fyzikální a chemické vlastnosti, jež určují rovněž oblasti jejich možných aplikací. Cílem práce je obeznámit se s kvantitativním popisem formování struktury i s programy vytvořenými na pracovišti v prostředí MATLAB a MATHEMATICA a zkoumat závislosti vybraných strukturních parametrů na složení systému, reakčních mechanizmech a stupni reakce.

Vedoucí práce: Ján Šomvársky, CSc., e-mail: somvarsky@kmf.troja.mff.cuni.cz

Metoda konečných prvků – modelování vztahu napětí a deformace v bobtnajících gelech s omezeními

Metoda konečných prvků je numerická metoda na přibližné řešení parciálních diferenciálních rovnic s okrajovými podmínkami. Cílem práce bude aplikace na simulaci rozložení napětí a deformací velmi žádané a zajímavé třídy materiálů: částicových kompozitů nebo core-shell částic, kde jádro a slupka jsou z různých polymerních materiálů.

Vedoucí práce: Ján Šomvársky, CSc., e-mail: somvarsky@kmf.troja.mff.cuni.cz

Oddělení fyziky vrstev a povrchů

Studium modifikací plynového agregační zdroje nanočástic

Nanočástice jsou v posledních desetiletích v popředí zájmu díky svým unikátním vlastnostem daným malými rozměry těchto objektů, jako např. enormním poměrem povrchu ku objemu. Ukazuje se, ze materiál ve formě nanočástic může mít poměrně výrazně odlišné vlastnosti od objemového materiálu. V dnešní době je stále většina nanočástic připravována pomocí tzv. mokré chemie, tedy reakcemi v roztoku. Takovéto nanočástice jsou rovnou v roztoku, kde se musí stabilizovat proti agregaci a pod., což má výrazný vliv na jejich výslednou čistotu. Pokud chceme pak z takovýchto nanočástic připravit tenkou vrstvu, je to téměř nemožné. Alternativní přístup nabízí vakuová příprava nanočástic pomocí tzv. plynových agregačních zdrojů nanočástic. Bohužel jejich uplatnění stále limituje poměrně malá výtěžnost tohoto způsobu přípravy. Cílem této práce bude otestovat 2 nové konfigurace plynového agregačního zdroje a zjistit, jestli pomocí těchto modifikací lze zvýšit depoziční rychlost nanočástic, resp. najít podmínky, kdy pro daný typ zdroje bude produkce nanočástic maximální. Připravené nanočástice pak budou charakterizovány pomocí skenovací elektronové mikroskopie a jejich složení bude zkoumáno pomocí rentgenové fotoelektronové spektroskopie.

Vedoucí práce: Mgr. Jan Hanuš, Ph.D., e-mail: jan.hanus@gmail.com

Vývoj a testování softwaru pro gravimetrické studium vypařování kapek z povrchů o různé smáčivosti

Vypařování kapek je jedním ze základních jevů odehrávajících se v přírodě. I přes zdánlivou jednoduchost tohoto procesu je dynamika vypařování kapalin poměrně komplikovaným procesem, který závisí nejen na vlastnostech vypařované kapaliny, ale velmi výrazně i na vlastnostech substrátů, ze kterých se kapka vypařuje. Jednou z možností, jak studovat dynamiku schnutí kapek je gravimetrie. Cílem tohoto projektu bude nejprve vytvořit vhodný software pro gravimetrická měření a následné využití tohoto softwaru pro studium dynamiky vypařování kapalin v závislosti na smáčivosti povrchů.

Vedoucí práce: RNDr. Pavel Solař, Ph.D., e-mail: pawell.solar@seznam.cz

Elektronický šum a jeho využití v organických polovodičích

Organické polovodiče nacházejí čím dál tím větší uplatnění při vývoji flexibilní elektroniky, solárních článcích a nejrůznějších typů optoelektronických zařízení. Cílem této studentské práce bude detailní studium nízkofrekvenčního šumu v organických polovodičích a jeho vyhodnocování.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc., Dr., e-mail: jiri.tousek@mff.cuni.cz

Plazmové polymery s netriviální strukturou

Pro tvorbu organických tenkých vrstev existuje mnoho fyzikálních metod (např. plazmová polymerace z plynné fáze nebo magnetronové naprašování). Metoda plazmové (re)polymerace z termálně dekomponovaného polymeru ve vakuu zvláště dobře zachovává chemickou strukturu výchozích látek. Cílem práce bude sledování míry přenesení chemických funkčních skupin z upraveného výchozího polymeru do plazmově polymerní vrstvy pro vybranou metodu depozice.

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D, e-mail: Jaroslav.Kousal@mff.cuni.cz

Příprava a studium bimetalických nanočásticových vrstev

Nanočástice představují základní stavební blok nejrůznějších typů pokročilých nanomateriálů, které nalézají uplatnění v celé řadě oblastí. Jako příklady mohou být uvedeny palivové články, (bio)senzory, antibakteriální povlaky tělních implantátů, katalyzátory, optické elementy či „inteligentní" obaly potravin. Jedna z atraktivních možností přípravy nanočástic, která si získává stále větší pozornost, je založena na takzvaných plynových agregačních zdrojích. Jak bylo ukázáno v mnoha studiích, tento typ zdrojů umožňuje nanášet tenké nanočásticové vrstvy z různých materiálů (kovů, oxidů a nitridů kovů, plazmových polymerů). V závislosti na druhu materiálu, z kterého jsou nanočástice tvořeny, jejich velikosti i jejich množství v nanočásticové vrstvě, je možné připravit vrstvy s různými fyzikálními vlastnostmi (optickými, elektrickými, termálními atd.). Z hlediska možných aplikací se předpokládá, že dalšího rozšíření aplikačního potenciálu je možné dosáhnout vhodnou kombinací více druhů nanočástic v jedné vrstvě. Takovéto vrstvy je možné připravit v zásadě dvěma způsoby – i) současnou depozicí dvou druhů nanočástic a ii) sekvenční depozicí. Cílem této práce bude studium obou výše zmíněných postupů, přičemž pozornost bude věnována zejména bimetalickým nanočásticovým vrstvám, jejich morfologii a optickým vlastnostem.

Vedoucí práce: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D., e-mail: ondrej.kylian@gmail.com

 

V případě zájmu je možné po dohodě se zájemcem vypsat i témata další.
Více informací je možné nalézt na stránkách KMF: http://kmf.troja.mff.cuni.cz/


Ústav částicové a jaderné fyziky


Ústav formální a aplikované lingvistiky

Příklady srozumitelného vyjadřování v právních dokumentech

Není snad pochyb o tom, že čtenáři snáze čtou a rychleji rozumí srozumitelně napsaným dokumentům. To platí i pro právní texty. Evropská komise vytvořila několik vícejazyčných příruček, které poskytují tipy, jak psát srozumitelně (např. [1], [2]). Na konkrétních příkladech ilustrují nevhodné a doporučené formulace, např. komplikovanou formulaci Žádost musíte předložit do úterý. Můžete rovněž podat žádost o zasílání novinek e-mailem. Vaše žádost... (která?) je možné nahradit jednoduchou Žádost musíte předložit do úterý. Můžete se rovněž zaregistrovat a novinky odebírat e-mailem. Vaše žádost...

Cílem projektu je vytvořit vícejazyčnou kolekci příkladů z vybraných příruček a tuto kolekci uživatelsky přívětivě vizualizovat ve webovém prohlížeči.

Vedoucí: Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
e-mail: hladka@ufal.mff.cuni.cz


Astronomický ústav AV ČR

Šíření urychlených částic ve slunečních erupcích
Vedoucí: Jana Kašparová, jana.kasparova@asu.cas.cz

Helium ve slunečních erupcích
Vedoucí: Jana Kašparová, jana.kasparova@asu.cas.cz

Pozorování Slunce širokopásmovým spektrografem
Vedoucí: Mgr. Maciej Zapiór, Ph.D., maciej.zapior@asu.cas.cz

 

Témata vypsaná v podzimním kole 2019/2020

 

Fyzikální ústav UK

Nabídka studentských projektů – doc. E. Belas

Fotonové detektory RTG a gama záření

vedoucí projektu: doc. E. Belas, Fyzikální ústav MFF UK, Ke Karlovu 5, Praha 2
eduard.belas@mff.cuni.cz, http://semiconductors.mff.cuni.cz

1) Generace signálu v polovodičovém detektoru záření pomocí nano-sekundových laserových pulsů a alfa záření.

Projekt je zaměřen na studium generace a transportu elektronů v polovodičovém detektoru pomocí nano-sekundových laserových pulsů. Cílem práce je otestovat, jakým způsobem je možno generovat náboj v polovodičovém detektoru.

2) Monte Carlo simulace proudové odezvy v polovodičovém detektoru.

Projekt je zaměřen na Monte Carlo simulace transportu náboje v polovodičových detektorech RTG a gama záření. Cílem práce je napsání jednoduchého Monte Carlo kódu k charakterizaci transportu náboje v polovodičovém detektoru.

3) Testování polovodičových detektorů rtg a gama záření.

Projekt je zaměřen na studium vlastností detektorů rentgenového a gama záření pomocí optických metod. Cílem práce je seznámit se s optickými metodami, vhodnými k charakterizaci polovodičových detektorů a diskutovat jednotlivé vlastnosti detektorů, které zásadním způsobem ovlivňují jejich kvalitu.

4) Ovládnutí PC komunikace s krokovými motorky Arduino.

Projekt je zaměřen na vytvoření ovládacího programu pro řízení krokových motorků připojených na výstup Arduino počítače. Cílem projektu je automaticky ovládat pohyb optické clony a optického filtru pomocí počítače.

Materiály: CdTe, CdZnTe, SiC, GaAs, Perovskity

Nabídka studentských projektů – RNDr. Václav Dědič, PhD.

Nabídka studentských projektů – RNDr. Jan Kunc, PhD.

Nabídka studentských projektů – Mgr. Jaroslav Hamrle, PhD.

Nabídka studentských projektů na Oddělení fyziky biomolekul

Scintilátory – detekce vysokoenergetických částic

Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc. – miroslav.kucera@mff.cuni.cz


Katedra fyziky atmosféry

Obecné informace k zapojení studentů do projektů na Katedře fyziky atmosféry jsou popsány na stránce https://kfa.mff.cuni.cz/projekty, konkrétní dříve vypsaná témata jsou uvedena na adrese http://bit.ly/SFG-KFA-2019. V případě zájmu, kontaktujte prosím pracoviště mailem na kfa@mff.cuni.cz.


Katedra fyziky nízkých teplot

Kontrastní látky pro zobrazování pomocí magnetické rezonance v medicíně

Vedoucí: RNDr. Denisa Kubániová, kubaniova@mbox.troja.mff.cuni.cz

Zkoumání vlivu dopování Ho-Fe-Al intermetalik kobaltem

Vedoucí: RNDr. Denisa Kubániová, kubaniova@mbox.troja.mff.cuni.cz

Měření teplotní závislosti hyperjemných parametrů kalibrační folie α-železa

Vedoucí: Mgr. Tomáš Kmječ, kmjec@mbox.troja.mff.cuni.cz

Visualization of superfluid helium flows

Vedoucí: doc. Dr. Marco La Mantia, Ph.D., lamantia@mbox.troja.mff.cuni.cz

Stroboskopická vizualizácia 4.2kHz piezoelektrickej ladičky

Vedoucí: Mgr. Patrik Švančara, svancara@mbox.troja.mff.cuni.cz


Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Anomální proudění vodíku v iontové pasti za velmi nízkých teplot.

Vedoucí: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
e-mail: stepan.roucka@karlov.mff.cuni.cz

Mapování mechanických vlastností materiálů hrotem AFM

Vedoucí: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.
e-mail: khalakhan@gmail.com

Vyzkoušej si experimentální práci na vysokotlakém XPS

Vedoucí: Mykhailo Vorokhta, Ph.D.
e-mail: vorohtam@gmail.com

Je možné pozorovat příčný řez elektrolyzérem vody s protonově vodivou membránou pomocí skenovacího elektronového mikroskopu?

Vedoucí: RNDr. Peter Kúš, Ph.D.
e-mail: peto.kus@gmail.com

Studium detekčních mechanismů plynového senzoru metodou vysokotlaké rentgenové fotoelektronové spektroskopie (NAP-XPS)

Vedoucí: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.
e-mail: khalakhan@gmail.com

Mykhailo Vorokhta, Ph.D.
e-mail: vorohtam@gmail.com

Studium interakce plynů s modelovými povrchy pomocí NAP-STM

Vedoucí: RNDr. Peter Matvija, Ph.D.
e-mail: matvija.peter@gmail.com

Příprava a charakterizace bimetalických katalyzátorů na bázi platiny pro palivové články

Vedoucí: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.
e-mail: khalakhan@gmail.com

Meranie hrúbky deponované vrstvy pomocou mikroskopie atomárnych síl

Vedoucí: RNDr. Peter Kúš, Ph.D.
e-mail: peto.kus@gmail.com

Pokus sa pripraviť dobre definovanú tenkú vrstvu pomocou magnetrónového naprašovania

Vedoucí: RNDr. Peter Kúš, Ph.D.
e-mail: peto.kus@gmail.com

Příprava a testování miniaturních wolframových hrotů pro senzor typu „q-plus“ v kombinované mikroskopii STM a AFM

Vedoucí: doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.
e-mail: OSTADAL@mbox.troja.mff.cuni.cz

Výroba a kalibrace molekulárního sublimátoru — zdroje pro vakuovou depozici organických polovodičů

Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
e-mail: pavel.kocan@mff.cuni.cz

Kontrola hustoty monoatomárních schodù na povrchu kovového monokrystalu iontovou erozí

Vedoucí: doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.
e-mail: josef.myslivecek@mff.cuni.cz

Propojení ionizačního vakuoměru s počítačem

Vedoucí: RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.
e-mail: Viktor.Johanek@mff.cuni.cz

Simulace termodesorpčních spekter

Vedoucí: RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.
e-mail: Viktor.Johanek@mff.cuni.cz

Příprava a zkoumání samoorganizovaných nanostruktur

Vedoucí: doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.
e-mail: karel.masek@mff.cuni.cz

Studium stability dispergovaného Rh v oxidu ceru (aneb jak s ním zacházet, aby na něj molekuly rády sedaly a potom navzájem interagovaly)

Vedoucí: doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr.
e-mail: NEHASIL@mbox.troja.mff.cuni.cz

Diagnostika plazmatu s pomocí vysokofrekvenčních metod

Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
e-mail: Pavel.Kudrna@mff.cuni.cz

Můžeme ohřívat plazma rekombinací?

Vedoucí: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
e-mail: stepan.roucka@karlov.mff.cuni.cz

Kalibrace závislosti vlnové délky laserových diod na proudu a teplotě pro potřeby Cryo-SA-CRDS experimentu

Vedoucí: Mgr. Petr Dohnal, Ph.D.
e-mail: pr.dohnal@seznam.cz

Jak optimalizovat profil laserového paprsku?

Vedoucí: Mgr. Petr Dohnal, Ph.D.
e-mail: pr.dohnal@seznam.cz

Kolik iontů se vejde do iontové pasti?

Vedoucí: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
e-mail: stepan.roucka@karlov.mff.cuni.cz

Konstrukce radiofrekvenčního obvodu iontové pasti

Vedoucí: doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
e-mail: PLASIL@mbox.troja.mff.cuni.cz

Zesilovače proudu pro sondovou diagnostiku plazmatu

Vedoucí: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
e-mail: milan.tichy@mff.cuni.cz

Kapesní optická pinzeta

Vedoucí: RNDr. Libor Nouzák, Ph.D.
e-mail: l.nouzak@seznam.cz

Prach nad Marsem

Vedoucí: Mgr. Jakub Vaverka, Ph.D.
e-mail: jakubvaverka@gmail.com

Detekuje družice Cassini opravdu dopady prachových zrn?

Vedoucí: Mgr. Jakub Vaverka, Ph.D.
e-mail: jakubvaverka@gmail.com

Mapa rychlých měřeni parametrů plazmatu v magneto-obálce

Vedoucí: Mgr. Tereza Ďurovcová
e-mail: durovcova.t@gmail.com

Změny turbulence ve vnějších oblastech magnetosféry

Vedoucí: Mgr. Alexander Pitňa
e-mail: offelius@gmail.com

Koncentrace plazmatu ve vnitřní magnetosféře

Vedoucí: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
e-mail: Frantisek.Nemec@mff.cuni.cz


Katedra geofyziky

Úplný seznam projektů vypisovaných pracovištěm lze nalézt na http://geo.mff.cuni.cz/studium.htm.

Slapové zahřívání Jupiterova měsíce Io

Vedoucí: prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
e-mail: ondrej.cadek@mff.cuni.cz

Modelování tsunami řešením rovnic mělké vody

Vedoucí: prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
e-mail: ondrej.cadek@mff.cuni.cz

Fázové přechody v plášti Země a hluboká zemětřesení

Vedoucí: doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D.
e-mail: hana.cizkova@mff.cuni.cz

Systémy včasného varování před zemětřeseními: proč je rychlý odhad magnituda náročný?

Vedoucí: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.
e-mal: gallovic@karel.troja.mff.cuni.cz

Hledání slapových signálů v satelitních geomagnetickych datech

Vedoucí: RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.
e-mail: velimsky@karel.troja.mff.cuni.cz

Slapové zahřívání v heterogenních planetách

Vedoucí: RNDr. Marie Běhounková, PhD.
e-mail: marie.behounkova@mff.cuni.cz

Stabilita vysokotlakých fází ledu v ledových měsících

Vedoucí: RNDr. Marie Běhounková, PhD.
e-mail: marie.behounkova@mff.cuni.cz

Detekce podpovrchového oceánu Europy pomocí radarových měření

Vedoucí: RNDr. Klára Kalousová, Ph.D.
e-mail: klara.kalousova@mff.cuni.cz

Modelování vnitřní struktury extrasolární planety s vodním oceánem

Vedoucí: RNDr. Klára Kalousová, Ph.D.
e-mail: klara.kalousova@mff.cuni.cz


Ústav částicové a jaderné fyziky


Ústav teoretické fyziky

Kombinace astrometrické a fotometrické proměnnosti z družice Gaia

The second data release (DR2) of the European flagship mission Gaia has provided precise distances and proper motions for about billion apparently unresolved, single stars. However, binary and multiple stars are tremendously useful tool for astrophysics with numerous applications in stellar physics, evolution of galaxies, and cosmology. Eventually, Gaia will also provide information on resolved binary stars, but this will happen earliest in the second half of 2021. Recently, there have been attempts to utilize auxiliary quantities like astrometric or photometric excess noise in Gaia DR2 to find partially-resolved binary and multiple stars, at least statistically. This "varstrometry" technique was used to look for dual black holes in Active Galactic Nuclei. The goal of this project is to investigate applications of these new (~Aug 2019) ideas to binary, triple, and quadruple stars in the Milky Way and to statistically characterize stellar multiplicity in the Galaxy.

Vedoucí: Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.
Kontakt: pejcha@utf.mff.cuni.cz, http://utf.mff.cuni.cz/~pejcha


Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Pozorování Slunce širokopásmovým spektrografem

Vedoucí: Mgr. Maciej Zapiór, Ph.D.
maciej.zapior@asu.cas.cz

Rychlosti klouzání smyček ve slunečních erupcích

Vedoucí: doc. RNDr. Jaroslav Dudík, PhD.
jaroslav.dudik@asu.cas.cz