Studentské fakultní granty

Témata vypsaná v podzimním kole 2019/2020

Konečný termín pro podání návrhů SFG studenty je 15. 11. 2019

 

Fyzikální ústav UK

Nabídka studentských projektů – doc. E. Belas

Fotonové detektory RTG a gama záření

vedoucí projektu: doc. E. Belas, Fyzikální ústav MFF UK, Ke Karlovu 5, Praha 2
eduard.belas@mff.cuni.cz, http://semiconductors.mff.cuni.cz

1) Generace signálu v polovodičovém detektoru záření pomocí nano-sekundových laserových pulsů a alfa záření.

Projekt je zaměřen na studium generace a transportu elektronů v polovodičovém detektoru pomocí nano-sekundových laserových pulsů. Cílem práce je otestovat, jakým způsobem je možno generovat náboj v polovodičovém detektoru.

2) Monte Carlo simulace proudové odezvy v polovodičovém detektoru.

Projekt je zaměřen na Monte Carlo simulace transportu náboje v polovodičových detektorech RTG a gama záření. Cílem práce je napsání jednoduchého Monte Carlo kódu k charakterizaci transportu náboje v polovodičovém detektoru.

3) Testování polovodičových detektorů rtg a gama záření.

Projekt je zaměřen na studium vlastností detektorů rentgenového a gama záření pomocí optických metod. Cílem práce je seznámit se s optickými metodami, vhodnými k charakterizaci polovodičových detektorů a diskutovat jednotlivé vlastnosti detektorů, které zásadním způsobem ovlivňují jejich kvalitu.

4) Ovládnutí PC komunikace s krokovými motorky Arduino.

Projekt je zaměřen na vytvoření ovládacího programu pro řízení krokových motorků připojených na výstup Arduino počítače. Cílem projektu je automaticky ovládat pohyb optické clony a optického filtru pomocí počítače.

Materiály: CdTe, CdZnTe, SiC, GaAs, Perovskity

Nabídka studentských projektů – RNDr. Václav Dědič, PhD.

Nabídka studentských projektů – RNDr. Jan Kunc, PhD.

Nabídka studentských projektů – Mgr. Jaroslav Hamrle, PhD.

Nabídka studentských projektů na Oddělení fyziky biomolekul

Scintilátory – detekce vysokoenergetických částic

Vedoucí: Doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc. – miroslav.kucera@mff.cuni.cz


Katedra fyziky atmosféry

Obecné informace k zapojení studentů do projektů na Katedře fyziky atmosféry jsou popsány na stránce https://kfa.mff.cuni.cz/projekty, konkrétní dříve vypsaná témata jsou uvedena na adrese http://bit.ly/SFG-KFA-2019. V případě zájmu, kontaktujte prosím pracoviště mailem na kfa@mff.cuni.cz.


Katedra fyziky nízkých teplot

Kontrastní látky pro zobrazování pomocí magnetické rezonance v medicíně

Vedoucí: RNDr. Denisa Kubániová, kubaniova@mbox.troja.mff.cuni.cz

Zkoumání vlivu dopování Ho-Fe-Al intermetalik kobaltem

Vedoucí: RNDr. Denisa Kubániová, kubaniova@mbox.troja.mff.cuni.cz

Měření teplotní závislosti hyperjemných parametrů kalibrační folie α-železa

Vedoucí: Mgr. Tomáš Kmječ, kmjec@mbox.troja.mff.cuni.cz

Visualization of superfluid helium flows

Vedoucí: Doc. Dr. Marco La Mantia, Ph.D., lamantia@mbox.troja.mff.cuni.cz

Stroboskopická vizualizácia 4.2kHz piezoelektrickej ladičky

Vedoucí: Mgr. Patrik Švančara, svancara@mbox.troja.mff.cuni.cz


Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Anomální proudění vodíku v iontové pasti za velmi nízkých teplot.

Vedoucí: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
e-mail: stepan.roucka@karlov.mff.cuni.cz

Mapování mechanických vlastností materiálů hrotem AFM

Vedoucí: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.
e-mail: khalakhan@gmail.com

Vyzkoušej si experimentální práci na vysokotlakém XPS

Vedoucí: Mykhailo Vorokhta, Ph.D.
e-mail: vorohtam@gmail.com

Je možné pozorovat příčný řez elektrolyzérem vody s protonově vodivou membránou pomocí skenovacího elektronového mikroskopu?

Vedoucí: RNDr. Peter Kúš, Ph.D.
e-mail: peto.kus@gmail.com

Studium detekčních mechanismů plynového senzoru metodou vysokotlaké rentgenové fotoelektronové spektroskopie (NAP-XPS)

Vedoucí: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.
e-mail: khalakhan@gmail.com

Mykhailo Vorokhta, Ph.D.
e-mail: vorohtam@gmail.com

Studium interakce plynů s modelovými povrchy pomocí NAP-STM

Vedoucí: RNDr. Peter Matvija, Ph.D.
e-mail: matvija.peter@gmail.com

Příprava a charakterizace bimetalických katalyzátorů na bázi platiny pro palivové články

Vedoucí: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.
e-mail: khalakhan@gmail.com

Meranie hrúbky deponované vrstvy pomocou mikroskopie atomárnych síl

Vedoucí: RNDr. Peter Kúš, Ph.D.
e-mail: peto.kus@gmail.com

Pokus sa pripraviť dobre definovanú tenkú vrstvu pomocou magnetrónového naprašovania

Vedoucí: RNDr. Peter Kúš, Ph.D.
e-mail: peto.kus@gmail.com

Příprava a testování miniaturních wolframových hrotů pro senzor typu „q-plus“ v kombinované mikroskopii STM a AFM

Vedoucí: Doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.
e-mail: OSTADAL@mbox.troja.mff.cuni.cz

Výroba a kalibrace molekulárního sublimátoru — zdroje pro vakuovou depozici organických polovodičů

Vedoucí: Doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
e-mail: pavel.kocan@mff.cuni.cz

Kontrola hustoty monoatomárních schodù na povrchu kovového monokrystalu iontovou erozí

Vedoucí: Doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.
e-mail: josef.myslivecek@mff.cuni.cz

Propojení ionizačního vakuoměru s počítačem

Vedoucí: RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.
e-mail: Viktor.Johanek@mff.cuni.cz

Simulace termodesorpčních spekter

Vedoucí: RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.
e-mail: Viktor.Johanek@mff.cuni.cz

Příprava a zkoumání samoorganizovaných nanostruktur

Vedoucí: Doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.
e-mail: karel.masek@mff.cuni.cz

Studium stability dispergovaného Rh v oxidu ceru (aneb jak s ním zacházet, aby na něj molekuly rády sedaly a potom navzájem interagovaly)

Vedoucí: Doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr.
e-mail: NEHASIL@mbox.troja.mff.cuni.cz

Diagnostika plazmatu s pomocí vysokofrekvenčních metod

Vedoucí: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
e-mail: Pavel.Kudrna@mff.cuni.cz

Můžeme ohřívat plazma rekombinací?

Vedoucí: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
e-mail: stepan.roucka@karlov.mff.cuni.cz

Kalibrace závislosti vlnové délky laserových diod na proudu a teplotě pro potřeby Cryo-SA-CRDS experimentu

Vedoucí: Mgr. Petr Dohnal, Ph.D.
e-mail: pr.dohnal@seznam.cz

Jak optimalizovat profil laserového paprsku?

Vedoucí: Mgr. Petr Dohnal, Ph.D.
e-mail: pr.dohnal@seznam.cz

Kolik iontů se vejde do iontové pasti?

Vedoucí: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
e-mail: stepan.roucka@karlov.mff.cuni.cz

Konstrukce radiofrekvenčního obvodu iontové pasti

Vedoucí: Doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
e-mail: PLASIL@mbox.troja.mff.cuni.cz

Zesilovače proudu pro sondovou diagnostiku plazmatu

Vedoucí: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
e-mail: milan.tichy@mff.cuni.cz

Kapesní optická pinzeta

Vedoucí: RNDr. Libor Nouzák, Ph.D.
e-mail: l.nouzak@seznam.cz

Prach nad Marsem

Vedoucí: Mgr. Jakub Vaverka, Ph.D.
e-mail: jakubvaverka@gmail.com

Detekuje družice Cassini opravdu dopady prachových zrn?

Vedoucí: Mgr. Jakub Vaverka, Ph.D.
e-mail: jakubvaverka@gmail.com

Mapa rychlých měřeni parametrů plazmatu v magneto-obálce

Vedoucí: Mgr. Tereza Ďurovcová
e-mail: durovcova.t@gmail.com

Změny turbulence ve vnějších oblastech magnetosféry

Vedoucí: Mgr. Alexander Pitňa
e-mail: offelius@gmail.com

Koncentrace plazmatu ve vnitřní magnetosféře

Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
e-mail: Frantisek.Nemec@mff.cuni.cz


Katedra geofyziky

Úplný seznam projektů vypisovaných pracovištěm lze nalézt na http://geo.mff.cuni.cz/studium.htm.

Slapové zahřívání Jupiterova měsíce Io

Vedoucí: prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
e-mail: ondrej.cadek@mff.cuni.cz

Modelování tsunami řešením rovnic mělké vody

Vedoucí: prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
e-mail: ondrej.cadek@mff.cuni.cz

Fázové přechody v plášti Země a hluboká zemětřesení

Vedoucí: doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D.
e-mail: hana.cizkova@mff.cuni.cz

Systémy včasného varování před zemětřeseními: proč je rychlý odhad magnituda náročný?

Vedoucí: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.
e-mal: gallovic@karel.troja.mff.cuni.cz

Hledání slapových signálů v satelitních geomagnetickych datech

Vedoucí: RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.
e-mail: velimsky@karel.troja.mff.cuni.cz

Slapové zahřívání v heterogenních planetách

Vedoucí: RNDr. Marie Běhounková, PhD.
e-mail: marie.behounkova@mff.cuni.cz

Stabilita vysokotlakých fází ledu v ledových měsících

Vedoucí: RNDr. Marie Běhounková, PhD.
e-mail: marie.behounkova@mff.cuni.cz

Detekce podpovrchového oceánu Europy pomocí radarových měření

Vedoucí: RNDr. Klára Kalousová, Ph.D.
e-mail: klara.kalousova@mff.cuni.cz

Modelování vnitřní struktury extrasolární planety s vodním oceánem

Vedoucí: RNDr. Klára Kalousová, Ph.D.
e-mail: klara.kalousova@mff.cuni.cz


Katedra chemické fyziky a optiky

Nabídka studentských projektů z optiky a optoelektroniky, které jsme připravili v Oddělení kvantové optiky a optoelektroniky Katedry chemické fyziky a optiky ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AVČR. Projekty zahrnují širokou škálu témat, od relativně jednoduchých optických experimentů, přes experimentální metody nelineární optiky až po teoretické práce v oblasti spintroniky – podrobnější popis projektů naleznete zde.

Studentské projekty v oblasti výpočetní chemické fyziky

Vedoucí: Jiří Klimeš, Ph.D.
e-mail: klimes@karlov.mff.cuni.cz


Katedra makromolekulární fyziky

Anotace projektů v PDF

Oddělení spektroskopie polymerů

Uvolňování „léčivé“ látky z DN hydrogelů při změně teploty

Vedoucí práce: RNDr. Julie Šťastná, Ph.D.
e-mail: julie.stastna@mff.cuni.cz

Spektroskopické studium kolapsu v hydrogelech

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
e-mail: lenka.hanykova@mff.cuni.cz

Teplotně citlivé funkční molekuly

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
e-mail: lenka.hanykova@mff.cuni.cz

Srovnání modelů tvorby polymerních sítí

Vedoucí práce: Ján Šomvársky, CSc.
e-mail: somvarsky@kmf.troja.mff.cuni.cz

Metoda konečných prvků – modelování vztahu napětí a deformace v bobtnajících gelech s omezeními

Vedoucí práce: Ján Šomvársky, CSc.
e-mail: somvarsky@kmf.troja.mff.cuni.cz

Oddělení fyziky vrstev a povrchů

Studium struktury nanočásticových vrstev pomocí skenovacího elektronového mikroskopu
Vedoucí práce: Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.,
e-mail: jan.hanus@gmail.com

Vývoj a testování softwaru pro gravimetrické studium vypařování kapek z povrchů o různé smáčivosti

Vedoucí práce: RNDr. Pavel Solař, Ph.D.
e-mail: pawell.solar@seznam.cz

Elektronický šum a jeho využití v organických polovodičích

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc., Dr.
e-mail: jiri.tousek@mff.cuni.cz

Plazmové polymery s netriviální strukturou

Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D
e-mail: Jaroslav.Kousal@mff.cuni.cz

Studium teplotní stability nanočástic a nanočásticových vrstev pomocí elektronové mikroskopie

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.
e-mail: ondrej.kylian@gmail.com


Ústav částicové a jaderné fyziky


Ústav formální a aplikované lingvistiky

Optické rozpoznávání znaků, tzv. OCR (Optical Character Recognition) je technologie umožňující digitalizaci tištěných textů, např. naskenovaných knih, souborů pdf, dokumentů vyfocených digitálním fotoaparátem. I přes značný pokrok v OCR analýze dokumentů se nedaří dosáhnout dokonalé přesnosti rozpoznávání. Vedle kvantitativního vyhodnocení rozpoznávání se uživatelé (např. knihovníci, kteří digitalizují rozsáhlé fondy knihoven) zabývají ručním vyhodnocením, které provádějí na výběru zpracovaných dat.

Cílem projektu je vizualizace informací relevantních k ručnímu vyhodnocení rozpoznávání ve webovém prohlížeči. Takovými informacemi jsou: původní zdroj, výstupy OCR systémů ve formátu hOCR a ruční přepisy (pokud jsou k dispozici). Důraz bude kladen na vizualizaci metadat z formátu hOCR a rozdílů mezi výstupy systémů OCR.

Vedoucí: Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
e-mail: hladka@ufal.mff.cuni.cz


Ústav teoretické fyziky

Kombinace astrometrické a fotometrické proměnnosti z družice Gaia

The second data release (DR2) of the European flagship mission Gaia has provided precise distances and proper motions for about billion apparently unresolved, single stars. However, binary and multiple stars are tremendously useful tool for astrophysics with numerous applications in stellar physics, evolution of galaxies, and cosmology. Eventually, Gaia will also provide information on resolved binary stars, but this will happen earliest in the second half of 2021. Recently, there have been attempts to utilize auxiliary quantities like astrometric or photometric excess noise in Gaia DR2 to find partially-resolved binary and multiple stars, at least statistically. This "varstrometry" technique was used to look for dual black holes in Active Galactic Nuclei. The goal of this project is to investigate applications of these new (~Aug 2019) ideas to binary, triple, and quadruple stars in the Milky Way and to statistically characterize stellar multiplicity in the Galaxy.

Vedoucí: Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.
Kontakt: pejcha@utf.mff.cuni.cz, http://utf.mff.cuni.cz/~pejcha


Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Pozorování Slunce širokopásmovým spektrografem

Vedoucí: Mgr. Maciej Zapiór, Ph.D.
maciej.zapior@asu.cas.cz

Rychlosti klouzání smyček ve slunečních erupcích

Vedoucí: Doc. RNDr. Jaroslav Dudík, PhD.
jaroslav.dudik@asu.cas.cz


 

Pravidla pro přiznávání stipendií na MFF UK