Základní informace o SFG

Zásady pro poskytování SFG jsou stanoveny v čl. 5, odst. 2 až 12 Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK. Zde uvádíme jejich stručné shrnutí.

 • SFG se udělují dvakrát ročně, na jaře a na podzim, termíny podávání žádostí jsou 15.5. a 15.11.
 • O SFG mohou žádat studenti bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK, každý student se může podílet na nejvýše jednom návrhu. Je možné podávat i skupinové návrhy, na nichž se podílejí dva nebo tři studenti.
 • Témata SFG nabízejí pracoviště nebo vedoucí projektů, např. na této stránce, nebo libovolným jiným způsobem. Student si může téma navrhnout i sám, pokud si najde vedoucího projektu a získá souhlas vedoucího pracoviště.
 • Žádost o SFG se podává ve stanoveném termínu elektronickou formou. Žádost musí splňovat předepsané náležitosti.
 • Projekt SFG je zakončen vypracováním a odevzdáním závěrečné zprávy vyhovující stanoveným požadavkům.
 • Výsledky získané v rámci SFG nemohou být použity jako součást bakalářské nebo diplomové práce ani přispět k plnění jiných povinností daných studijním plánem.

Podrobnosti

 • O přiznání stipendií na SFG, jejich počtu a výši rozhoduje děkan na návrh komise pro studentské granty.
 • Komise posuzuje podané návrhy s ohledem na naplnění formálních požadavků, koncepci předloženého projektu, potenciální souvislost tématu s bakalářskou či diplomovou prací, předchozí studijní výsledky žadatele aj.
 • Celkové stipendium za projekt SFG zpravidla nepřekračuje 8000 Kč, v případě společných projektů dvou nebo tří studentů je nižší.
 • Stipendium je vypláceno ve dvou částech. První polovina je vyplacena jako záloha ihned po schválení děkanem, druhá polovina po odevzdání přijatelné závěrečné zprávy na základě doporučujícího stanoviska vedoucího projektu a souhlasu studijního proděkana.
 • Nepodaří-li se projekt úspěšně dokončit, druhá polovina stipendia není vyplacena, při závažném nesplnění je student vyzván i k vrácení předem vyplacené zálohy.
 • Dojde-li ke zveřejnění výsledků vypracovaných v rámci projektu SFG, musí být projekt SFG uveden mezi zdroji financování (s výjimkou případů, kdy to pravidla nebo technické možnosti zveřejnění neumožňují).
 • Hlavní kontakt pro administraci SFG je paní Magdaléna Kokešová ze studijního oddělení.

Posuzování žádostí

Žádost o SFG podává student ve stanoveném termínu elektronickou formou.

Podané žádosti jsou posuzovány komisí pro SFG, která vydá děkanovi doporučení pro udělení či neudělení stipendia. Komise posuzuje žádosti podle následujících kritérií:

 • žádost musí obsahovat datum zahájení a ukončení projektu;
 • v žádosti musí být uveden konkrétní popis projektu včetně postupných kroků řešeníčasového harmonogramu pro každý krok;
 • tématem projektu může být jakákoli tvůrčí činnost vědeckého nebo výukového charakteru;
 • postup a cíle musí být dobře popsané, realistické a přiměřené;
 • pokud téma projektu souvisí s jakýmkoli jiným projektem SFG řešeným v minulých obdobích, je třeba v žádosti vyjasnit jejich návaznost;
 • pokud téma projektu souvisí s tématem bakalářské nebo diplomové práce uchazeče, je třeba v žádosti vyjasnit vztah mezi SFG a kvalifikační prací;
 • k žádosti musí být přiložen souhlas vedoucího projektu a vedoucího pracoviště, na kterém má být projekt řešen;
 • práce na SFG by neměla studentovi bránit v plnění studijních povinností; komise nemusí doporučit projekt žadatele, který má podprůměrný prospěch nebo obtíže s postupem do vyššího ročníku.

Posuzování závěrečných zpráv

Závěrečné zprávy lze odevzdávat průběžně. Termín pro podání zprávy je 14 dní po datu ukončení projektu uvedeném v žádosti. Nelze-li projekt ukončit včas, student může požádat na studijním oddělení o prodloužení projektu. Závěrečná zpráva se odevzdává elektronickou formou.

Požadavky na závěrečnou zprávu

 • Ve většině případů vyžadujeme závěrečnou zprávu ve formátu strukturovaného vědeckého článku s částmi „Úvod“, „Metody“, „Výsledky“, „Závěry“. Může být psána v češtině, slovenštině nebo angličtině. Doporučený rozsah závěrečné zprávy je 5–8 stránek A4.
 • V části „Metody“ student popíše, jakým způsobem dosáhl výsledků uvedených ve zprávě.
 • Závěrečná zpráva může obsahovat odkazy na elektronické přílohy.
 • Pokud je preferovaný formát závěrečné zprávy nevhodný pro téma projektu (např. cílem bylo vypracovat učební pomůcku pro určitý předmět), lze napsat závěrečnou zprávu alternativním způsobem a výsledky zpřístupnit např. elektronickým odkazem.
 • Pokud na SFG spolupracovala skupina studentů, je třeba v závěrečné zprávě uvést, jakým dílem jednotliví členové skupiny přispěli k řešení SFG.
 • Je-li to možné, publikované nebo veřejně dostupné výsledky SFG musí obsahovat poděkování SFG za podporu řešení projektu. Forma poděkování není stanovena.
 • K závěrečné zprávě je třeba přiložit hodnotící stanovisko vedoucího projektu.

Občas kladené dotazy

Co když zjistím, že nemám čas se SFG věnovat?
Požádejte na studijním oddělení (magdalena.kokesova@matfyz.cuni.cz) o ukončení projektu a vraťte vyplacenou zálohu.
Co když nestihnu závěrečnou zprávu odevzdat včas?
Požádejte na studijním oddělení (magdalena.kokesova@matfyz.cuni.cz) o prodloužení projektu.
Ještě jsem neuzavřel SFG z předchozího kola a chtěl bych si požádat o další projekt. Je to možné?
Je možné požádat, ale pokud jste neukončil předchozí projekt, nový vám nebude schválen.
Co když si po ukončení SFG zvolím téma bakalářské/diplomové práce, které souvisí s problematikou projektu SFG?
Je to přípustné, ale výsledky získané v rámci projektu SFG nemůžete vydávat za součást své závěrečné práce. Můžete je zmínit nebo stručně popsat, ale musíte ocitovat zprávu SFG a zacházet s těmito výsledky jako s externím zdrojem.
Jsem studentkou prvního ročníku bakalářského studia. Můžu si požádat o SFG?
Můžete, ale udělejte to raději až v letním semestru, až se přesvědčíte, že studijní zátěž zvládáte a na SFG máte čas.
Můžu si najít vedoucího na ústavu AV ČR?
Ano, ale téma vám musí zaštítit nějaké pracoviště na MFF UK, jehož vedoucí vám vydá souhlasné stanovisko k žádosti.
Jsem studentem jiné fakulty UK. Můžu si zažádat o SFG?
Ne, takovou žádost bychom museli odmítnout. Musíte být studentem řádného studia na MFF UK.
Mohu si zažádat o SFG v posledním roce bakalářského studia?
Pokud plánujete magisterské studium na MFF UK, tak určitě ano. Tuto okolnost byste měli zmínit v popisu projektu.
Mohu si zažádat o SFG v posledním roce magisterského studia?
Ano, ale projekt musíte uzavřít před dokončením studia, jinak můžete být vyzváni k vrácení zálohy.
Mohu pracovat na více projektech SFG zároveň?
Ne. Student může požádat o nejvýše jeden projekt v daném období. Pokud žádá o jiný projekt v dalším období a dosud nemá ukončený předchozí projekt, komise grant nepřidělí (rozhodující je stav předchozího projektu v okamžiku jednání komise).
Mám dotaz, na který tato stránka neposkytuje odpověď. Kam ho můžu poslat?
Pošlete ho paní Magdaléně Kokešové na studijní oddělení, magdalena.kokesova@matfyz.cuni.cz.
Poslední úprava stránky: 28. 6. 2024, 13:20.