MOBILITY

Prostřednictvím aktivity MOBILITY jsou prováděny dvoustranné mezinárodní smlouvy o vědeckotechnické spolupráci sjednané Českou republikou s partnerskými státy. Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů:

  • krátkodobé pobyty o délce trvání 1-15 dní
  • dlouhodobé pobyty o délce trvání 1-3 měsíce.

 

Žádost o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu musí být předložena paralelně českou částí týmu řešitelů v České republice a částí týmu řešitelů v partnerském státě.

 

Výše podpory:

Na řešení 1 společného výzkumného projektu bude poskytnuta podpora o maximální výši 100 000  (200 000,-)  /rok, tj. 200 000 (400 000,-)  na celou dobu řešení.

Výzva k podání návrhů na rok 2024 - 2025

 

Kontaktní osoba

Marie Křížková

Tel.: 95155 1681
Email: marie.krizkova@matfyz.cuni.cz

Termíny

Aktivita Interní termín

Konečný termín

Podání žádosti o změnu 27. 10. 2023 30. 10. 2023
Podání žádosti česko - rakouské spolupráce    V. - VI. 2024
Podání žádosti česko - francouzské spolupráce   V. - VI. 2024
Podání žádosti česko - německé spolupráce    V. - VI. 2024
     

Realizované projekty:

 

Česko - německé

Řešitel

Název projektu

Označení projektu

Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.

Studium degradace katalyzátoru za simulovaných pracovních podmínek palivových článků

8J22DE014

Mgr. Daniil Nikitin, Ph.D.               Dynamické odporové spínání v nanokapalinách na bázi stříbra a niklu                                                           8J23DE016

Česko - francouzské

Řešitel

Název projektu

Označení projektu

Xiaohui Ju, Ph.D. Nanočástice oxidu ceru dekorované atomy platiny jako nanozymy regulující oxidační stres

8J23FR026

RNDr. Peter Kúš, Ph.D.

Operando analýza nanostrukturních katalyzátorů pro vodíkové technologie

8J23FR025

doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.

Detekce a charakterizace biologických nanočástic kombinací Ramanovy laserové pinzety, konfokální Ramanovy mikroskopie a fluorescenčního zobrazování

8J21FR0

RNDr. Martin Veis, Ph.D.

Magnetooptika nových 2D a kvazi-2D materiálů

8J21FR0

 

     
   

 

   

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.