Studijní oddělení

Aktuálně:

Kontakty studentů, uchazečů a ostatních osob (kromě fakultních zaměstnanců) se studijním oddělením jsou vedeny především elektronicky, případně telefonicky. Osobní návštěvy na studijním oddělení jsou zrušeny. V neodkladných záležitostech je možné si dohodnout se studentem individuální schůzku. Pro podání studentů i doručování studentům platí stávající pravidla stanovená ve vnitřních předpisech a správním řádu beze změn.

Žádosti a doklady se předávají na studijní oddělení výhradně poštou.

Všichni příchozí musí stále dodržovat platná hygienická opatření. Prosíme uchazeče, studenty a návštěvy, aby měli při návštěvě studijního oddělení zakrytý nos a ústa ochrannou rouškou.


Konzultační hodiny proděkana pro studijní záležitosti

V případě, že chcete kontaktovat proděkana pro studijní záležitosti, prosíme vás, abyste nejprve svůj problém řešili s přísl. referentkou a případně se jejím prostřednictvím objednali k proděkanovi na konzultaci. Konzultace s proděkanem budou rozvrhovány individuálně a budou probíhat zpravidla distanční formou.


Úřední hodiny zrušeny do odvolání


Případné dočasné změny a upřesnění hledejte v archivu aktuálních informací

Objednávka odběru aktuálních informací studijního oddělení. Na stejném odkazu je možné odběr zrušit.

Kontaktní informace

Telefon: 951 55 1254
E-mail: stud@dekanat.mff.cuni.cz
Adresa: Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2


Studijní tiskopisy a formuláře


Personální obsazení

Vedoucí oddělení

JUDr. Dana Macharová

Bakalářské a magisterské studium

Andrea Kadlecová

  • přijímací řízení, rezervace poslucháren

Monika Opicová

  • Bc. 1. r. – všechny obory; Bc. od 2. r. – učitelské obory; Bc. mezifakultní studium; rigorózní řízení

Helena Kisvetrová

  • Bc. od 2. r. a nav. Mgr.: Fyzika – odborné obory; stipendia

Marcela Všechovská

  • Bc. od 2. r. a nav. Mgr.: Matematika – odborné obory

Daniela Pysková

  • Bc. od 2. r.: Informatika – odborné obory; nav. Mgr. učitelské obory; nav. Mgr. mezifakultní studium; celoživotní vzdělávání (kurzy na výkon povolání)

Lucie Šimůnková

  • Nav. Mgr.: Informatika – odborné obory; celoživotní vzdělávání (U3V + mimořádné studium); studentské fakultní granty (SFG)

Bakalářské a magisterské studium v anglickém jazyce

Zahraniční studenti (samoplátci)
Erasmus – přijíždějící studenti

Mgr. Solange Petracchi
Bc. Eliška Zábrodská

  • Bc., nav. Mgr. zahraniční studenti (samoplátci) – přijímací řízení a studium

Doktorské studium a zahraniční studenti

Ing. Daniela Rejnušová

  • PhD. Informatika, Matematika – přijímací řízení a studium; uznávání zahraničního VŠ vzdělávání

Mgr. Dagmar Zádrapová

  • PhD. Fyzika – přijímací řízení a studium; stipendia; zahraniční studenti – stáže, Erasmus

Fakultní koordinátorka zajišťování kvality vzdělávací činnosti

Bc. Magdaléna Kokešová