Pokyny pro uchazeče o zahájení řízení ke jmenování profesorem

1. Základní informace

Řízení ke jmenování profesorem je upraveno Zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách, Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity KarlovyPravidly pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.


2. Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Matematicko-fyzikální fakultě


3. Profil profesora na MFF UK v oblasti vědy, výuky a služby akademické obci

Profesor (při jmenování): Je mezinárodně respektovanou vědeckou a pedagogickou osobností.

Věda: Má ucelený vědecký program s výsledky, které si již získaly mezinárodní uznání doložené významnými odborníky oboru. V rámci pracoviště je klíčovou osobností, která jej profiluje. Má za sebou řadu hojně citovaných publikací, vykazujících konzistenci v kvalitě a relevanci tematického zaměření. Je zván k zastávání významných funkcí v dané komunitě, např. jako zvaný řečník, plenární řečník, člen programových či řídících výborů kvalitních mezinárodních konferencí. Své výrazné postavení v oboru může doložit také zvanými přehledovými články či monografiemi. Reprezentuje své pracoviště ve významných národních či mezinárodních grantových projektech.

Výuka: Formuje výuku a je zárukou její kvality v dané oblasti. Má vytvořenou vlastní vědeckou školu a jeho bývalí pregraduální a postgraduální studenti by měli být úspěšní ať už v akademickém prostředí či mimo něj.

Služba: Má významné postavení ve službě mezinárodní akademické obci (např. editor odborného časopisu, organizátor či jiný klíčový funkcionář významné konference apod.). Výrazně se podílí na chodu svého pracoviště a je mentorem služebně mladších kolegů.


4. Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově

Pro udělení titulu profesora v určitém oboru bude fakulta doporučovat uchazeče splňující Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově.


5. Seznam požadovaných dokumentů pro jmenovací řízení

  • podepsaná přihláška (PDF, DOC, RTF) s aktuálním datem
  • kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů (např. RNDr., Ph.D., Dr., CSc., DrSc., DSc. apod.), stačí kopie ověřené tajemníkem fakulty
  • alespoň dvě písemná stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru
  • strukturovaný životopis včetně popisu rolí v grantech (řešitel, spoluřešitel, člen řešitelského týmu) – vlastnoručně podepsaný (ve dvou exemplářích)
  • doklad o praxi (vydává osobní oddělení)
  • úplný výkaz pedagogické činnosti za posledních pět let – vlastnoručně podepsaný (ve dvou exemplářích)
  • seznam publikací s uvedením IF u periodik, kde existuje – vlastnoručně podepsaný (ve dvou exemplářích)
  • citační ohlas prací uchazeče uvedených v databázích WOS, SCOPUS, event. jiných doložitelných citací; k seznamu se přikládají kopie příslusných stránek WOS – dokumenty musí být vlastnoručně podepsané (ve dvou exemplářích)
  • přehled zahraničních pobytů nad 1 měsíc ve formě zahraničního studia nebo stáží (neuvádí se účast na konferencích) s uvedením data a délky – vlastnoručně podepsaný, nebo prohlášení o tom, že uchazeč žádné tuzemské ani zahraniční stáže neabsolvoval
  • nejvýznamnější vědecké, odborné práce, učebnice, učební texty

Úplnost podkladů prověří pověřený proděkan spolu s posouzením splnění stanovených kritérií.

Vědecká rada má při projednávání k dispozici (alespoň v jednom exempláři) veškerou dokumentaci, kterou používala komise.

Uchazeč má právo při příležitosti profesorské přednášky předložit vědecké radě jakékoli další doplňující materiály v tištěné podobě, pokud jsou relevantní pro úplnější posouzení osobnosti uchazeče a jeho díla.


6. Postup při jmenovacím řízení

Od 5. 10. 2017 je jmenovací řízení na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy vedeno výhradně s podporou aplikace CHRES, viz Směrnice děkana č. 12/2017.

Od 1. 6. 2013 do 4. 10. 2017 bylo jmenovací řízení na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy vedeno výhradně s podporou aplikace Habilion, viz Směrnice děkana č. 9/2013.


7. Doporučení k habilitačním a profesorským přednáškám


8. Poplatky za habilitační řízení a za řízení ke jmenování profesoremCHRES


© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVZS.