Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Matematicko-fyzikální fakultě

(platné do 1. listopadu 2023)

Astronomie a astrofyzika

Didaktika a historie matematiky a informatiky (jen pro habilitační řízení, platnost do 7. 1. 2030 – doporučená hlediska a požadavky na uchazeče jsou upraveny Směrnicí děkana č. 2/2020)

Fyzika – didaktika fyziky (jen pro habilitační řízení – doporučená hlediska a požadavky na uchazeče jsou upraveny Směrnicí děkana č. 2/2020)

Fyzika – fyzika kondenzovaných látek

Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur

Fyzika – fyzika plazmatu

Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní

Fyzika – jaderná fyzika

Fyzika – kvantová optika a optoelektronika

Fyzika – subjaderná fyzika

Fyzika – teoretická fyzika

Geofyzika

Informatika – matematická lingvistika

Informatika – softwarové systémy

Informatika – teoretická informatika

Matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika

Matematika – geometrie a topologie

Matematika – matematická analýza

Matematika – matematické modelování a numerická matematika

Matematika – pravděpodobnost a matematická statistika

Meteorologie


Rozhodnutí o udělení akreditace vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 1. října 2015.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení pro vědu a zahraniční styky.