1. Academic Senate

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
E-mail: as@mff.cuni.cz