Neplatí od 14. 4. 2023, viz Opatření děkana č. 6/2023.

Směrnice děkana č. 6/2016

O stanovení výše nepřímých nákladů

 1. Směrnice upravuje postup pro stanovení výše nepřímých nákladů u projektů, u kterých není přípustné účtování nepřímých nákladů paušální sazbou nebo není určen jiný způsob výpočtu.
 2. Metodika výpočtu

  Výše nepřímých nákladů (v relativním vyjádření) pro aktuální období se vypočítá z údajů předchozího kalendářního roku a stanoví se podle následujícího vzorce:
  NN = A / (N-A-OD-TF) krát 100, kde:
  NN je výše režijních nákladů
  A jsou vybrané nákladové položky útvarů děkanátu (způsobilé náklady, které nelze přiřadit konkrétním aktivitám a které prokazatelně vznikly v souvislosti s řešením projektů)
  N jsou celkové náklady hlavní činnosti fakulty
  OD jsou dotované odpisy
  TF jsou náklady účtované v souvislosti s tvorbou fondů.

 3. Definice nepřímých nákladů

  Za způsobilé nepřímé náklady lze považovat veškeré náklady fakulty, které nelze jednoznačně přiřadit konkrétnímu projektu a které prokazatelně vznikly v souvislosti s řešením projektu.
  Za nezpůsobilé nepřímé náklady jsou považovány náklady, které vznikly v souvislosti s jinými činnostmi fakulty (např. náklady na reprezentaci, doplňkovou činnost apod.).

 4. Povinnosti řešitelů projektů

  Před podáním projektu je řešitel povinen seznámit se s projektovou dokumentací a z výpočtu vyloučit nákladové druhy, které s příslušným projektem nesouvisejí nebo je bude účtovat jako přímé. V případě nestandardního způsobu výpočtu zadá řešitel přesný požadavek hospodářskému oddělení, které provede výpočet pro konkrétní typ projektu.

 5. Závěrečná ustanovení, účinnost a kontrola

  Aktuální přílohu vyhotoví hospodářské oddělení vždy do 30. 6. následujícího roku po roce, za který byly údaje vykázány. Údaje aktuální přílohy budou použity v souladu se zadávací dokumentací poskytovatele pro projekty podávané v době do vydání následující aktualizace.

 

Směrnice nabývá účinnosti 1. 6. 2016 a kontrolou jejího dodržovaní je pověřen interní auditor.

 
 

Navrhovatel: Ing. Dana Lanková, vedoucí hospodářského oddělení

Směrnice byla schválena dne: 1. 6. 2016.
Vydána dne: 1. 6. 2016.

 

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK