Formy spolupráce

Předmětem dohody o spolupráci, která se uzavírá vždy na 3 roky s možností prodloužení, je vzájemná spolupráce Fakulty a Školy v oblasti vědecké, pedagogické a propagační činnosti. Formy spolupráce jsou určeny Statutem Fakultní školy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Vzájemnou spoluprací v oblasti vědecké činnosti se rozumí poskytování odborných konzultací ze strany Fakulty pro učitele a žáky Školy v oblastech matematiky, fyziky a informatiky. V případě potřeby Fakulta umožní učitelům a žákům Školy přístup na vybraná pracoviště a používání přístrojového vybavení.

Fakulta rovněž nabízí Škole součinnost při dlouhodobém procesu rozvoje talentovaných žáků gymnázia v oblasti matematiky, fyziky a informatiky.

V oblasti pedagogické činnosti nabízí Fakulta Škole součinnost zejména při zajišťování besed, přednášek a exkurzí. Fakulta může pomáhat při realizaci pedagogických úkolů Školy, a to např. poskytováním pomoci při SOČ, odborných seminářích, apod.

Fakulta i Škola umožní svým pedagogům vykonávat pravidelnou i jednorázovou konzultační a organizační činnost v oblastech specifikovaných výše. V oblasti propagačních aktivit je možná pravidelná výměna a zveřejňování informací o všech aktivitách v oblasti matematiky, fyziky, informatiky a deskriptivní geometrie i o aktivitách vztahujících se k institucím jako takovým.

Fakulta může na Škole uskutečňovat výzkumné aktivity svých pracovišť a realizovat pedagogické praxe budoucích učitelů v aprobacích matematika, fyzika, informatika a deskriptivní geometrie, a to na základě smluvních vztahů mezi vedením Školy, jednotlivými učiteli a vedením fakulty. Škola může poskytnout fakultě své prostorové vybavení na základě smluvních vztahů mezi vedením školy a vedením fakulty.

Seznam benefitů

Návrh dohoda o spolupráci

Statut Fakultní školy


Nabídku přednášek, seminářů, témat pro SOČ a dalších aktivit pro Fakultní školy naleznete na samostatné stránce.