Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů

Kontakt

Adresa:MFF UK – Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Kontaktní osoba:Mgr. D. Zádrapová, Ing. D. Rejnušová
E-mail:dagmar.zadrapova@mff.cuni.cz
Telefon:+420 951 551 223

I. běh 2023/2024

Termín odevzdání přihlášek:do 30. 4. 2023
Řádný termín přijímacích zkoušek:19. 6. 2023 – 20. 6. 2023
Náhradní termín přijímací zkoušky:27. 6. 2023, lze o něj požádat ze závažných důvodů
Poplatek za elektronickou formu přihlášky:730 Kč

Informace o přijímacím řízení

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Součástí přijímacího řízení je dále ověření předpokladů uchazečů pro vědeckou práci na fakultě v rámci doktorského studia, kterými jsou zejména odborné a jazykové znalosti, a dále schopnosti samostatné tvůrčí práce a týmové spolupráce. Tyto schopnosti se posuzují především na základě materiálů předložených s přihláškou ke studiu a na základě̌ výsledku ústní příjímací zkoušky. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky. Důležitá data:

 • Podání přihlášky: do 30.4.2023
 • Doporučující dopis: do 30.4.2023
 • Podání žádosti o prominutí jazykové zkoušky: do 30.4.2023
 • Pozvánka na přijímací zkoušku – polovina května 2023
 • Žádost o upuštění od odborné přijímací zkoušky včetně podkladů v případě bodů 1. – 3. a 5. – 6. uvedených níže musí být podána nejpozději do 31. 5. 2023
 • Žádost o upuštění od odborné části přijímací zkoušky včetně podkladů podle bodu 4. uvedeného níže musí být podána nejpozději do 19. 6. 2023
 • Řádný termín přijímací zkoušky 19. a 20.6.2023
 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 27.6.2023, lze o něj požádat ze závažných důvodů.
 • Dodání dokladu o absolvování Mgr. studia do 30.9.2023. Pokud uchazeč má podanou žádost o uznání zahraničního vzdělání a dosud o ní nebylo rozhodnuto, lhůta pro dodání dokladu se prodlužuje do 22.10.2023. Stejně tak se lhůta pro dodání dokladu o absolvování Mgr. studia prodlužuje do 22.10.2023 pro uchazeče, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2023.

Přijetí ke studiu

Ke studiu všech studijních programů v českém jazyce kromě programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky budou přijati ti uchazeči, kteří

 • ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a všechny její povinné přílohy,
 • úspěšně složili odbornou část přijímací zkoušky nebo od ní bylo upuštěno,
 • úspěšně složili jazykovou část přijímací zkoušky nebo od ní bylo upuštěno.

Do programu Obecné otázky fyziky a didaktika fyziky v českém jazyce budou přijati ti uchazeči, kteří

 • ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a všechny její povinné přílohy,
 • úspěšně složili odbornou část přijímací zkoušky a v pořadí uchazečů se umístili mezi prvními třemi,
 • úspěšně složili jazykovou část přijímací zkoušky nebo od ní bylo upuštěno.

Popis ověření a kritéria hodnocení

Pozvánka k přijímací zkoušce

K přijímací zkoušce budou pozváni ti uchazeči, kteří

 • ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a její povinné přílohy 2,3 a 4
 • zaplatili poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
 • do poloviny května 2023 jim nebylo vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky.

V polovině května 2023 zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška do všech studijních programů s výjimkou programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky:
Přijímací zkouška má dvě části, odbornou a jazykovou. Odborná část přijímací zkoušky se koná formou rozpravy s uchazečem k problematice studijního programu, na který se uchazeč hlásí. Komise při ní uchazeči položí tři otázky vztahující se k základním oblastem programu, na který se hlásí. U odpovědí komise posuzuje zejména věcnou správnost, znalost oboru, a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Každou odpověď komise hodnotí výrokem Prospěl/Neprospěl. Uchazeč musí získat hodnocení Prospěl za všechny tři odpovědi. Pokud uchazeč doloží, že si jako budoucí téma vybral jedno z témat navržených fakultou a má souhlas budoucího školitele s vedením tohoto tématu, či pokud před komisí obhájí anotaci svého vlastního tématu, stačí mu k úspěšnému vykonání přijímací zkoušky pouze dva výsledky Prospěl ze tří otázek.

Přijímací zkouška do programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky:
Přijímací zkouška má dvě části, odbornou a jazykovou. Odborná část přijímací zkoušky se koná formou rozpravy s uchazečem k problematice studijního programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky. Komise při ní uchazeči položí tři otázky vztahující se k základním oblastem programu. U odpovědí komise posuzuje zejména věcnou správnost, znalost oboru, a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Každou odpověď komise hodnotí body v rozmezí 0–30 bodů, uchazeč tedy může získat maximálně 90 bodů. Uchazeč úspěšně složí odbornou část přijímací zkoušky v případě, že získá alespoň 60 bodů. V případě, že zkoušku složí úspěšně více než 3 uchazeči, sestaví komise pořadí uchazečů podle počtu získaných bodů. Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří úspěšně složí obě části přijímací zkoušky a v odborné části přijímací zkoušky získají nejvyšší počet bodů.

Jazyková část přijímací zkoušky:
Nedílnou součástí přijímací zkoušky je i prověření znalosti anglického jazyka formou písemného testu konaného prezenční formou, ve kterém může uchazeč získat maximálně 100 bodů. Pro úspěšné absolvování tohoto testu je nutné získat alespoň 50 bodů.

Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky

Podmínky pro upuštění od odborné části přijímací zkoušky

Od odborné části přijímací zkoušky do studijního programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky nelze upustit. Od odborné části přijímací zkoušky je upuštěno u uchazečů do všech studijních programů s výjimkou programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky, kteří si zvolí jedno z témat nabízených fakultou, získají souhlas budoucího školitele a navíc splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. hlásí se do některého studijního programu z oblastí vzdělávání Informatika nebo Matematika a jejich práce byla oceněna v soutěži SVOČ v informatice, matematice nebo didaktice matematiky,
 2. jejich práce byla oceněna v Česko-slovenské studentské vědecké konferenci ve fyzice (pro stud. programy z oblasti vzdělávání Fyzika),
 3. jsou autory původní vědecké práce v oboru, na který se hlásí, a která byla publikovaná nebo k publikaci přijatá v recenzovaném mediu indexovaném v databázi MathScinet, SCOPUS nebo ISI Web of Knowledge,
 4. v akademickém roce 2022/2023 se stali na MFF UK absolventy některého navazujícího magisterského studijního programu z oblastí vzdělávání Fyzika, Informatika nebo Matematika a u každé části státní závěrečné zkoušky byli klasifikováni „výborně“ nebo „velmi dobře“,
 5. v akademických letech 2021/22 a 2022/23 získali na MFF UK v některém navazujícím magisterském studijním programu z oblastí vzdělávání Fyzika, Informatika nebo Matematika alespoň 120 kreditů a jejich prospěchový průměr (podle Studijního a zkušebního řádu UK, čl. 8, odst. 13) nepřevyšoval 1,5, při klasifikaci 1 = „výborně“, 2 = „velmi dobře“, 3 = „dobře“,
 6. dosáhli jiných mimořádných úspěchů dokládajících předpoklady pro doktorské studium,
 7. upuštění od odborné přijímací zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit v případě bodů 1. – 3. a 5. – 6. nejpozději do 31. 5. 2023 a v případě bodu 4. nejpozději do 19. 6. 2023.

Podmínky pro upuštění od jazykové části přijímací zkoušky

Od jazykové́ části přijímací zkoušky z angličtiny bude upuštěno u uchazečů, kteří splní alespoň jednu z následujících podmínek: A. Uchazeč doloží, že absolvoval alespoň dva roky vysokoškolského nebo středoškolského vzdělaní v anglickém jazyce v některé z těchto zemí: Austrálie, Kanada, Irsko, Nový Zéland, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, USA, Jihoafrická republika, Malta nebo Indie. B. Uchazeč složil alespoň jednu z níže uvedených zkoušek a dosáhl alespoň níže uvedeného minimálního bodového zisku nebo úrovně (je-li stanovena):

 • všeobecná statní jazyková zkouška z angličtiny v České republice,
 • zkouška z Anglického jazyka – NJAZ091 nebo ekvivalentní – na MFF UK,
 • TOEFL (paper) – 533 bodů,
 • TOEFL (computer) – 200 bodů,
 • TOEFL (internet) – 72 bodů,
 • IELTS – 6 bodů,
 • C2 Proficiency (dříve nazývaný CPE) – Pass
 • C1 Advanced (dříve nazývaný CAE) – Pass
 • B2 First (dříve nazývaný FCE) – Známka A, B
 • ESOL International (B2 – C2)

O upuštění od jazykové zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit v termínech stanovených výše.

Náležitosti přihlášky

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Přihláška se podává výhradně elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou. Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči informačním systémem vygenerováno číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.
V přihlášce uchazeč kromě osobních údajů musí uvést zejména studijní program, do kterého se hlásí, a předpokládané téma disertace.

PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY

A. Povinné

1. Doklad o ukončení studia v magisterském studijním programu. Ke každé podané přihlášce uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2023, úředně ověřenou kopii magisterského diplomu, připadně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Pokud uchazeč má podanou žádost o uznání zahraničního vzdělání a dosud o ní nebylo rozhodnuto, lhůta pro dodání dokladu se prodlužuje do 22. 10. 2023. Stejně tak se lhůta pro dodání dokladu o absolvování Mgr. studia prodlužuje do 22. 10. 2023 pro uchazeče, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2023. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů magisterského studia na MFF UK. Uchazeči, kteří předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů:

 • doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. „nostrifikace“), nebo
 • zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (doklad ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo
 • zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 0 Kč).

2. Minimálně jeden doporučující dopis (autor dopisu jej zašle mailem na adresu phd@mff.cuni.cz do 30. 4. 2023). 3. Odborný životopis. 4. Motivační dopis. B. Volitelné

 • Žádost o prominutí jazykové zkoušky a její přílohy.
 • Stručnou anotaci tématu disertace v případě, že si uchazeč nevybere ze seznamu témat nabízených fakultou.

POPLATEK ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM

Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Výše poplatku je 730 Kč. Při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč jako specifický symbol číslo, které pro něj vygeneruje studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. Platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je možno provést poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; platby v hotovosti fakulta nepřijímá. Při platbě bankovním převodem je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky (to se týká především plateb ze zahraničí). Bankovní spojení pro platbu: Banka: Komerční banka Účet: 21210277/0100 IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277 SWIFT: KOMB CZ PP Variabilní symbol: 1 Konstantní symbol: bezhotovostní platba 0308, složenkou 0179 Specifický symbol: vygenerovaný informačním systémem

V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena či pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.

II. běh 2023/2024

Termín odevzdání přihlášek:do 30. 11. 2023
Řádný termín přijímacích zkoušek:17. 1. 2024 – 18. 1. 2024
Náhradní termín přijímací zkoušky:25. 1. 2024, lze o něj požádat ze závažných důvodů
Poplatek za elektronickou formu přihlášky:730 Kč

Informace o přijímacím řízení

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Součástí přijímacího řízení je dále ověření předpokladů uchazečů pro vědeckou práci na fakultě v rámci doktorského studia, kterými jsou zejména odborné a jazykové znalosti, a dále schopnosti samostatné tvůrčí práce a týmové spolupráce. Tyto schopnosti se posuzují především na základě materiálů předložených s přihláškou ke studiu a na základě výsledku ústní příjímací zkoušky. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky.

Důležitá data:

 • Podání přihlášky do 30.11.2023
 • Doporučující dopis do 30.11.2023
 • Podání žádosti o prominutí jazykové zkoušky do 30.11.2023
 • Pozvánka na přijímací zkoušku – polovina prosince 2023
 • Žádost o upuštění od odborné přijímací zkoušky včetně podkladů v případě bodů 1. – 3. a 5. – 6. uvedených níže musí být podána nejpozději do 30. 11. 2023
 • Podklady pro upuštění od odborné přijímací zkoušky podle bodu 4. uvedeného níže musejí být dodány nejpozději do 20. 12. 2023
 • Řádný termín přijímací zkoušky 17.1. a 18.1.2024
 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 25.1.2024, lze o něj požádat ze závažných důvodů
 • Dodání dokladu o absolvování Mgr. studia do 29.2.2024.

Přijetí ke studiu

Ke studiu všech studijních programů v českém jazyce kromě programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky budou přijati ti uchazeči, kteří

 • ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a všechny její povinné přílohy,
 • úspěšně složili odbornou část přijímací zkoušky nebo od ní bylo upuštěno,
 • úspěšně složili jazykovou část přijímací zkoušky nebo od ní bylo upuštěno.

Do programu Obecné otázky fyziky a didaktika fyziky v českém jazyce bude přijat ten uchazeč, který

 • ve stanovených lhůtách předložil řádně vyplněnou přihlášku a všechny její povinné přílohy,
 • úspěšně složil odbornou část přijímací zkoušky a v pořadí uchazečů se umístil jako první,
 • úspěšně složil jazykovou část přijímací zkoušky nebo od ní bylo upuštěno.

Popis ověření a kritéria hodnocení

Pozvánka k přijímací zkoušce

K přijímací zkoušce budou pozváni ti uchazeči, kteří

 • ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a její povinné přílohy 2,3 a 4
 • zaplatili poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
 • do poloviny prosince 2023 jim nebylo vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky.

V polovině prosince zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.

Přijímací zkouška do všech studijních programů v českém jazyce s výjimkou programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky: Přijímací zkouška má dvě části, odbornou a jazykovou. Odborná část přijímací zkoušky se koná́ formou rozpravy s uchazečem k problematice studijního programu, na který́ se uchazeč hlásí́. Komise při ní uchazeči položí tři otázky vztahující se k základním oblastem programu, na který se hlásí. U odpovědí komise posuzuje zejména věcnou správnost, znalost oboru, a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Každou odpověď komise hodnotí výrokem Prospěl/Neprospěl. Uchazeč musí získat hodnocení Prospěl za všechny tři odpovědi. Pokud uchazeč doloží, že si jako budoucí téma vybral jedno z témat navržených fakultou a má souhlas budoucího školitele s vedením tohoto tématu, či pokud před komisí obhájí anotaci svého vlastního tématu, stačí mu k úspěšnému vykonání přijímací zkoušky pouze dva výsledky Prospěl ze tří otázek. Přijímací zkouška do programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky: Přijímací zkouška má dvě části, odbornou a jazykovou. Odborná část přijímací zkoušky se koná formou rozpravy s uchazečem k problematice studijního programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky. Komise při ní uchazeči položí tři otázky vztahující se k základním oblastem programu. U odpovědí komise posuzuje zejména věcnou správnost, znalost oboru, a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Každou odpověď komise hodnotí body v rozmezí 0–30 bodů, uchazeč tedy může získat maximálně 90 bodů. Uchazeč úspěšně složí odbornou část přijímací zkoušky v případě, že získá alespoň 60 bodů. V případě, že zkoušku složí úspěšně více než 1 uchazeč, sestaví komise pořadí uchazečů podle počtu získaných bodů. Ke studiu bude přijat uchazeč, který úspěšně složí obě části přijímací zkoušky a v odborné části přijímací zkoušky získá nejvyšší počet bodů.

Jazyková část přijímací zkoušky

Nedílnou součástí přijímací zkoušky je i prověření znalosti anglického jazyka formou písemného testu, ve kterém může uchazeč získat maximálně 100 bodů. Pro úspěšné absolvování tohoto testu je nutné prokázat znalosti anglického jazyka na úrovni B2 tzv. Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR), což odpovídá 50 bodům.

Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky

Od odborné části přijímací zkoušky do studijního programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky nelze upustit. Od odborné části přijímací zkoušky je upuštěno u uchazečů do všech studijních programů s výjimkou programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky, kteří si zvolí jedno z témat nabízených fakultou, získají souhlas budoucího školitele, a navíc splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. hlásí se do některého studijního programu z oblastí vzdělávání Informatika nebo Matematika a jejich práce byla oceněna v soutěži SVOČ v informatice, matematice nebo didaktice matematiky,
 2. jejich práce byla oceněna v Česko-Slovenské studentské vědecké konferenci ve fyzice (pro stud. programy z oblasti vzdělávání Fyzika),
 3. jsou autory původní vědecké práce v oboru, na který se hlásí, a která byla publikovaná nebo k publikaci přijatá v recenzovaném mediu indexovaném v databázi MathScinet, SCOPUS nebo ISI Web of Knowledge,
 4. v ak. roce 2022/2023 se stali na MFF UK absolventy navazujícího magisterského studijního programu Fyzika, Informatika nebo Matematika a u každé části státní závěrečné zkoušky byli klasifikováni „výborně“ nebo „velmi dobře“ (pro stud. programy z oblastí vzdělávání Fyzika, Informatika a Matematika),
 5. v ak. letech 2021/22 a 2022/23 získali na MFF UK v navazujícím magisterském studijním programu Fyzika, Informatika nebo Matematika alespoň 120 kreditů a jejich prospěchový průměr (podle Studijního a zkušebního řádu UK, čl. 8, odst. 13) nepřevyšoval 1.5, při klasifikaci 1 = „výborně“, 2 = „velmi dobře“, 3 = „dobře“ (pro stud. programy z oblastí vzdělávání Fyzika, Informatika a Matematika),
 6. dosáhli jiných úspěchů dokládajících předpoklady pro doktorské studium.

O upuštění od odborné přijímací zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit v případě bodů 1. – 3. a 5. – 6. nejpozději do 30. 11. 2023 a v případě bodu 4. nejpozději do 20. 12. 2023.

Podmínky pro upuštění od jazykové části přijímací zkoušky

Od jazykové́ části přijímací zkoušky z angličtiny bude upuštěno u uchazečů, kteří splní alespoň jednu z následujících podmínek

A. Uchazeč doloží, že absolvoval alespoň dva roky vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v anglickém jazyce v některé́ ze zemí Austrálie, Kanada, Irsko, Nový Zéland, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, USA, Jihoafrická republika, Malta nebo Indie.

B. Uchazeč doloží, že složil alespoň̌ jednu z níže uvedených zkoušek a dosáhl alespoň níže uvedeného minimálního bodového zisku nebo úrovně (je-li stanovena):

 • všeobecná státní jazyková zkouška z angličtiny v České republice,
 • zkouška z Anglického jazyka – NJAZ091 nebo ekvivalentní – na MFF UK,
 • TOEFL (paper) – 533 bodů,
 • TOEFL (computer) – 200 bodů,
 • TOEFL (internet) – 72 bodů,
 • IELTS – 5,5 bodů,
 • C2 Proficiency (dříve nazývaný CPE) – Pass
 • C1 Advanced (dříve nazývaný CAE) – Pass
 • B2 First (dříve nazývaný FCE) – Známka A, B, C
 • ESOL International (B2 – C2)

O upuštění od jazykové zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit v termínech stanovených výše.

Náležitosti přihlášky

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Přihláška se podává výhradně elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou. Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči informačním systémem vygenerováno číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.

V přihlášce uchazeč kromě osobních údajů musí uvést zejména studijní program, do kterého se hlásí, a předpokládané téma disertace.

PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY

A. Povinné

1. doklad o ukončení studia v magisterském studijním programu Ke každé podané přihlášce uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 29. 2. 2024, úředně ověřenou kopii magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. Absolventů magisterského studia na MFF UK. Uchazeči, kteří předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. „nostrifikace“), nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (doklad ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 0 Kč). 2. minimálně jeden doporučující dopis (autor dopisu jej zašle mailem na adresu phd@mff.cuni.cz do 30.11.2023) 3. odborný životopis 4. motivační dopis

B. Volitelné

 • Žádost o upuštění od jazykové části zkoušky a její přílohy
 • Stručnou anotaci tématu disertace v případě, že si uchazeč nevybere ze seznamu témat nabízených fakultou

POPLATEK ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM

Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Výše poplatku je 730 Kč. Při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč jako specifický symbol číslo, které pro něj vygeneruje studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. Platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je možno provést poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; platby v hotovosti fakulta nepřijímá. Při platbě bankovním převodem je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky (to se týká především plateb ze zahraničí. Bankovní spojení pro platbu:

Banka: Komerční banka Účet: 21210277/0100 IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277 SWIFT: KOMB CZ PP Variabilní symbol: 1 Konstantní symbol: bezhotovostní platba 0308, složenkou 0179 Specifický symbol: vygenerovaný informačním systémem

V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena či pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.