Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů (2018/2019)

Čtete archivní podmínky přijímacího řízení, které už nejsou platné

Kontakt

Adresa:MFF UK – Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Kontaktní osoba:Mgr. D. Zádrapová, Ing. D. Rejnušová
E-mail:dagmar.zadrapova@mff.cuni.cz
Telefon:+420 951 551 223

Přijímací zkouška

Termín odevzdání příhlášek:30.4.2018
Řádný termín přijímacích zkoušek:21.6. – 22.6.2018
Náhradní termín přijímací zkoušky:29.6.2018
Administrativní poplatek:s elektronickou přihláškou 500 Kč

Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky.

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Součástí přijímacího řízení je dále ověření předpokladů uchazečů pro vědeckou práci na fakultě v rámci doktorského studia, kterými jsou zejména odborné a jazykové znalosti, a dále schopnosti samostatné tvůrčí práce a týmové spolupráce. Tyto schopnosti se posuzují především na základě materiálů předložených s přihláškou ke studiu a na základě výsledku ústní přijímací zkoušky.

 • Podání žádosti o prominutí jazykové zkoušky do 30.4.2018
 • Dodání dokladu o absolvování Mgr. studia (úředně ověřené kopie) do 30.9.2018.

Pokud uchazeč má podanou žádost o uznání zahraničního vzdělání a dosud o ní nebylo rozhodnuto, lhůta pro dodání dokladu se prodlužuje do 22.10.2018. Stejně tak se lhůta pro dodání dokladu o absolvování Mgr. studia prodlužuje do 22.10.2018 pro uchazeče, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2018.

Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky odborné zkoušky (pohovoru)

Od odborné přijímací zkoušky je upuštěno u uchazečů splňujících alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. jejich práce byla oceněna v soutěži SVOČ v informatice, matematice nebo didaktice matematiky (pro stud. programy Informatika a Matematika),
 2. jejich práce byla oceněna v Česko-Slovenské studentské vědecké konferenci ve fyzice (pro stud. program Fyzika),
 3. jsou autory původní vědecké práce v oboru, na který se hlásí, a která byla publikovaná nebo k publikaci přijatá v recenzovaném mediu indexovaném v databázi MathScinet, SCOPUS nebo ISI Web of Knowledge,
 4. v ak. roce 2017/2018 se stali absolventy magisterského studijního programu Fyzika, Informatika nebo Matematika a u každé části státní závěrečné zkoušky byli klasifikováni „výborně“ nebo „velmi dobře“ (pro stud. programy Fyzika, Informatika a Matematika),
 5. v ak. letech 2016/17 a 2017/18 získali v magisterském studijním programu Fyzika, Informatika nebo Matematika alespoň 120 kreditů a jejich prospěchový průměr (podle Studijního a zkušebního řádu UK, čl. 8, odst. 13) nepřevyšoval 1.5, při klasifikaci 1 = „výborně“, 2 = „velmi dobře“, 3 = „dobře“ (pro stud. programy Fyzika, Informatika a Matematika),
 6. dosáhli jiných mimořádných úspěchů dokládajících předpoklady pro doktorské studium.

O upuštění od odborné přijímací zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit v případě bodů 1. – 3. a 5. – 6. nejpozději do 31. května 2018 a v případě bodu 4. nejpozději do 20. června 2018.

Pozvánka k přijímací zkoušce

K přijímacímu pohovoru budou pozváni ti uchazeči, kteří

 • ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a její povinné přílohy 2, 3 a 4,
 • zaplatili poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením,
 • do poloviny května 2018 jim nebylo vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky.

V polovině května zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se koná formou rozpravy s uchazečem k problematice studijního programu, na který se uchazeč hlásí. Komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru, schopnost samostatné i týmové vědecké práce a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Uchazeč musí prokázat, že se orientuje v základních oblastech oboru, na který se hlásí. Při hodnocení uchazeče bere zkušební komise v úvahu také materiály dodané jako přílohy přihlášky, tedy doporučující dopisy, odborný životopis a motivační dopis. Komise stanoví pořadí uchazečů pro jednotlivé obory.

Jazyková přijímací zkouška

Při jazykové přijímací zkoušce zkušební komise prověřuje, zda znalosti anglického jazyka uchazečů odpovídají alespoň znalostem na úrovni B2 tzv. rámce Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Podmínky pro upuštění od jazykové přijímací zkoušky

Od jazykové přijímací zkoušky z angličtiny bude upuštěno u uchazečů, kteří splní alespoň jednu z následujících podmínek:

A. Uchazeč doloží, že absolvoval alespoň dva roky vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v anglickém jazyce v některé ze zemí Austrálie, Kanada, Irsko, Nový Zéland, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, USA.

B. Uchazeč složil alespoň jednu z níže uvedených zkoušek a dosáhl alespoň níže uvedeného minimálního bodového zisku nebo úrovně (je-li stanovena)
všeobecná státní jazyková zkouška z angličtiny v České republice,
zkouška z Anglického jazyka – NJAZ091 nebo ekvivalentní – na MFF UK,
TOEFL (paper) – 533 bodů,
TOEFL (computer) – 200 bodů,
TOEFL (internet) – 72 bodů,
IELTS – 6 bodů,
Cambridge ESOL CPE,
Cambridge ESOL CAE,
Cambridge ESOL FCE (hodnocení A, B, C),
International ESOL a Spoken ESOL – Expert LanguageCert a Mastery LanguageCert.

O upuštění od jazykové zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit v termínech stanovených výše.

Přijetí ke studiu

Ke studiu budou přijati ti uchazeči, kteří

 • ve stanovených lhůtách předložili řádně vyplněnou přihlášku a všechny její povinné přílohy,
 • bylo upuštěno od odborné zkoušky nebo ji úspěšně složili,
 • úspěšně složili jazykovou zkoušku nebo od ní bylo upuštěno,
 • a pro něž zároveň existuje kapacita školitelů v daném studijním programu.

Součásti přihlášky

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Přihláška se podává výhradně elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle.

Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou. Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči informačním systémem vygenerováno číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.

V přihlášce uchazeč kromě osobních údajů musí uvést zejména studijní program a obor, do kterého se hlásí, předpokládané téma disertace a jméno navrženého školitele.

PŘÍLOHY PŘIHLÁŠKY

A. Povinné

 1. doklad o ukončení studia v magisterském studijním programu

  Ke každé podané přihlášce uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2018 úředně ověřenou kopii magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. V případě, že uchazeč má podanou žádost o uznání zahraničního vzdělání a dosud o ní nebylo rozhodnuto, lhůta pro dodání dokladu o uznání zahraničního vzdělání se prodlužuje do 22.10.2018. Stejně tak se lhůta pro dodání úředně ověřené kopie magisterského diplomu prodlužuje do 22.10.2018 pro uchazeče, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2018. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů magisterského studia na MFF UK.

 2. dva doporučující dopisy
 3. odborný životopis
 4. motivační dopis

B. Volitelné

 • Žádost o prominutí jazykové zkoušky a její přílohy

POPLATEK ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM

Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Výše poplatku je stanovena čl.1 odst.2 přílohy č.2 Statutu Univerzity Karlovy. Při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč jako specifický symbol číslo, které pro něj vygeneruje studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. Platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je možno provést poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; platby v hotovosti fakulta nepřijímá. Při platbě bankovním převodem je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky (to se týká především plateb ze zahraničí).

Bankovní spojen pro platbu:
Banka: Komerční banka
Účet: 21210277/0100
IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277
SWIFT: KOMB CZ PP
Variabilní symbol: 1
Konstantní symbol: bezhotovostní platba 0308, složenkou 0179
Specifický symbol: vygenerovaný informačním systémem

V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena či pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.