Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů

pro akademický rok 2024/2025

Kontakt

Adresa:MFF UK – Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Kontaktní osoba:Andrea Kadlecová
E-mail:andrea.kadlecova@matfyz.cuni.cz
Telefon:+420 951 551 262

Přijímací zkouška

Termín odevzdání přihlášek:do 31. 3. 2024
Řádný termín přijímacích zkoušek:12. 6. 2024
u studijních programů uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK termíny viz podmínky FF UK
Náhradní termín přijímací zkoušky:24. 6. 2024
u studijních programů uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK termíny viz podmínky FF UK
Administrativní poplatek (s elektronickou přihláškou): 880 Kč

Informace o přijímacím řízení

Základní informace pro uchazeče o studium v českém jazyce

Důležité termíny

Termín doložení znalosti češtiny: do 31. 7. 2024 Termín doložení dosažení středního vzdělání s maturitou: do 31. 7. 2024

Termíny žádostí o upuštění od přijímací zkoušky:
do 31. 3. 2024 v případě bodu 1.
do 30. 4. 2024 v případě bodů 2.- 3.
do 24. 5. 2024 v případě bodů 4.- 6.
do 31. 3. 2024 v případě bodu 7.

Podmínky přijetí

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou; splnění této podmínky uchazeč musí doložit úředně ověřenou kopií dokladu. Součástí přijímacího řízení je dále ověření odborných a jazykových schopností uchazečů.

 1. Odborné schopnosti se ověřují odbornou přijímací zkouškou; v některých případech je od odborné přijímací zkoušky upuštěno – viz níže. U studijních programů uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK je podmínkou přijetí také splnění podmínek stanovených Filozofickou fakultou UK pro odpovídající program.
 2. Doložení jazykových schopností – uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka, musejí doložit dostatečnou znalost jazyka:
 • buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého souvislého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR, nebo
 • dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK), nebo
 • doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nebo
 • doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého nebo slovenského jazyka na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7. 2024 (platí pro všechny výše uvedené možnosti doložení jazykových schopností).

Ke studiu všech studijních programů kromě programu Informatika budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek. Ke studiu studijního programu Informatika budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek a bylo u nich od odborné přijímací zkoušky upuštěno; a dále uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek a kteří úspěšně vykonají odbornou přijímací zkoušku, a v pořadí uchazečů se umístí na takových místech, která doplní celkový počet přijatých uchazečů na 400. Pokud bude od přijímací zkoušky do programu Informatika upuštěno u 350 nebo více uchazečů, bude kromě nich přijato ještě 50 uchazečů, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek a kteří úspěšně vykonají odbornou přijímací zkoušku, a v pořadí uchazečů se umístí do 50.místa včetně. V každém případě tedy bude ke studiu přijato alespoň 50 uchazečů, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku.

V případě studijního programu Informatika u všech jeho specializací si student volí konkrétní specializaci do konce druhého ročníku studia.

Ke každé podané přihlášce do bakalářského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve, nejpozději do 31. 7. 2024, úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky

Pro všechny otevírané studijní programy (tj. Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie, Matematické modelování, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání, Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání a Informatika) je od odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium upuštěno u uchazečů, kteří o upuštění od přijímací zkoušky (prominutí) požádají, na MFF UK dosud nestudovali, splní alespoň jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doloží:

 1. ukončili nebo ukončí ve školním roce 2022/23 nebo 2023/2024 středoškolské studium maturitní zkouškou v České nebo Slovenské republice a jejich celkový průměr známek z matematiky na výročních vysvědčeních 1. až 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy nepřevyšuje 1,5 u uchazečů do všech studijních programů kromě programu Informatika. U uchazečů do programu Informatika nesmí celkový průměr známek z matematiky být vyšší než 1,4;
 2. postoupili v České nebo Slovenské republice do ústředního (resp. celoštátneho) kola Matematické olympiády (kategorie A nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A) nebo Olympiády v informatike (kategorie A) nebo byli v České nebo Slovenské republice úspěšnými řešiteli krajského kola Matematické olympiády (kategorie A, B, C nebo P), Fyzikální olympiády (kategorie A, B, C nebo D), Astronomické olympiády (kategorie AB nebo CD) či Olympiády v informatike (kategorie A) nebo postoupili v České lingvistické olympiádě do ústředního kola;
 3. obdrželi osvědčení úspěšného řešitele Matematického korespondenčního semináře, Fyzikálního korespondenčního semináře, Korespondenčního semináře z programování nebo Korespondenčního semináře M&M, které pořádá MFF UK;
 4. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou v České republice ve školním roce 2022/23 nebo 2023/24 a úspěšně složili zkoušku Matematika rozšiřující (organizace CERMAT) s procentuální úspěšností více než 67%;
 5. ukončili či ukončí středoškolské studium maturitní zkouškou ve Slovenské republice ve školním roce 2022/23 nebo 2023/24 a v externí části maturitní zkoušky z předmětu Matematika dosáhli úspěšnosti v testu alespoň 75%;
 6. absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětů Calculus AB nebo Calculus BC s výsledkem 5 a 4. Splnění této podmínky musí uchazeč doložit oficiální cestou prostřednictvím organizace Centrum pro talentovanou mládež;
 7. umístili se do třetího místa v jedné z kategorií soutěže České hlavičky, kterou vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT z.ú. ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tuto skutečnost doloží ověřenou kopií diplomu či potvrzením od vyhlašovatele.

Podepsanou žádost o upuštění od odborné přijímací zkoušky s uvedením identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky a veškeré úředně ověřené doklady dosvědčující uvedené skutečnosti je nutné doručit poštou na studijní oddělení MFF UK nejpozději

 • do 31. 3. 2024 v případě bodu 1.
 • do 30. 4. 2024 v případě bodů 2.- 3.
 • do 24. 5. 2024 v případě bodů 4.- 6.
 • do 31. 3. 2024 v případě bodu 7.

Na žádosti podané po výše uvedených termínech vztahujících se k jednotlivým podmínkám nebude brán zřetel. Formulář žádosti se nabídne při vyplňování elektronické přihlášky nebo je dostupný na adrese https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/faq.htm.

Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve v průběhu dubna.

Začátkem května zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku. Uchazeči žádající o upuštění od přijímací zkoušky na základě bodů 4, 5 nebo bodu 6 tak mohou učinit až do 24. 5. 2024, tedy i po obdržení pozvánky na přijímací zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.

U všech uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

Pro všechny studijní programy (tj. Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie, Matematické modelování, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání, Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání a Informatika obsahuje tato zkouška deset úloh testujících předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Zkouška má písemnou podobu. Ke každé úloze je nabídnuto pět možných odpovědí a úkolem je označit, které jsou správné a které špatné. Čas na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu je možné získat 10 bodů. Bodová hranice pro úspěšné složení odborné přijímací zkoušky je 40 bodů ze 100 možných.

V případě studia Matematika zaměřená na vzdělávání – program na FF UK, uskutečňovaného společně s FF UK, má přijímací zkouška dvě části – část na MFF UK ověřující předpoklady ke studiu matematiky na MFF UK, a část na FF UK, ověřující předpoklady ke studiu humanitního programu na FF UK. Část zkoušky na MFF UK má stejnou strukturu jako přijímací zkouška na programy uskutečňované plně na MFF UK popsaná výše. Část zkoušky na FF UK je popsána na webových stránkách FF UK https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/.

Přijímací zkouška konaná v náhradním termínu má stejnou podobu i kritéria hodnocení jako přijímací zkouška v řádném termínu.

U přijímací zkoušky je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.

MFF organizuje v rámci celoživotního vzdělávání Přípravný kurz k maturitě a přijímacím zkouškám. Bližší informace najdete na adrese: https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/pripravny-kurz

Odlišné podmínky pro přijetí

Odlišné podmínky platí pro přijetí uchazečů, kteří zahájili studium bakalářského studijního programu Informatika, Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie nebo Matematické modelování na MFF UK (§ 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění) a tohoto studia posléze zanechali nebo jim bylo ukončeno. Uchazeči jsou podle těchto podmínek přijímáni pouze ke studiu programů zaměřených na vzdělávání, tedy Matematika se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání a Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání.

Odlišné podmínky pro přijetí spočívají v tom, že uchazeč není povinen prokázat splnění podmínek stanovených výše v Podmínkách pro přijetí, ale musí prokázat, že splňuje požadavky stanovené níže v této části.

Uchazeč může být na základě odlišných podmínek pro přijetí přijat ke studiu za předpokladu, že nejpozději 2. září 2024 řádně podal přihlášku ke studiu (v listinné podobě) a zaplatil příslušný poplatek a zároveň nejpozději do 2. září 2024 doručí na studijní oddělení MFF UK odůvodněnou žádost o přijetí ke studiu na základě splnění odlišných podmínek.

Uchazeč může být přijat, pokud zahájil studium bakalářského studijního programu Informatika, Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie nebo Matematické modelování na MFF UK a toto studium mu bylo ukončeno nebo jej zanechal, a od doby, kdy přestal být studentem takového programu, uplynul k poslednímu dni pro podání přihlášky (2. 9. 2024) méně než 1 rok. Zároveň v posledním akademickém roce předchozího studia získal alespoň 30 kreditů.

O přijetí rozhoduje děkan nejpozději 16. září 2024.

V případě, že uchazeč je přijat ke studiu na základě odlišných podmínek přijetí, nastupuje ke studiu vždy od 1. ročníku. Splnění předmětů, vystudovaných v předchozím studiu na MFF UK, může být uchazeči uznáno obdobně v souladu s čl. 12 Pravidel pro organizaci studia na MFF.

Náležitosti přihlášky

 • Přijímací řízení je zahájeno doručením přihlášky ke studiu fakultě. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Počet přihlášek na různé studijní programy není omezen, pro každý zvolený studijní program musí uchazeč podat samostatnou přihlášku. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou.
 • Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči informačním systémem vygenerováno ID číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.
 • Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč specifický symbol, který pro něj vygeneroval Studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu zvlášť. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
 • Platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je možno provést platební kartou nebo bankovním převodem. Při platbě bankovním převodem ze zahraničí je nutné platbu doložit potvrzeným platebním dokladem. Tento doklad doloží také každý uchazeč z ČR i ze zahraničí, který provede platbu až po 21. 3. 2024. Doklad zašle na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 3. 2024 (pro urychlení e-mailem).

Údaje pro platbu v rámci ČR: Banka: Komerční banka Účet: 21210277/0100 IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277 SWIFT: KOMBCZPP Variabilní symbol: 1 Specifický symbol: ID přihlášky

 • Ke každé podané přihlášce do bakalářského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve, nejpozději do 31. 7. 2024, úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Pokud v přihlášce uchazeč označí, že žádá o modifikaci přijímací zkoušky z důvodu speciálních potřeb vyplývajících ze zdravotního stavu, je povinen tuto žádost doložit současně s přihláškou, tedy nejpozději do 31. 3. 2024. Do elektronické přihlášky v takovém případě nahraje aktuální lékařskou zprávu či vyjádření příslušného odborného pracoviště se specifikací jeho potřeb. Obecný postup při podávání žádosti je popsán na stránce https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-23.html
 • Uchazeči, kteří předchozí vzdělání absolvovali na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů:
  • doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. „nostrifikace“), nebo
  • doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo
  • zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez

   dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo

  • zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 0 Kč) – úředně ověřené doklady je v tomto případě nutné zaslat v listinné podobě na adresu studijního oddělení MFF nejpozději do 30. 6. 2024.
 • Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol (nevztahuje se na střední školy na Slovensku) a další informace naleznete na webových stránkách fakulty https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/organizace-studia/posouzeni-stredoskolskeho-vzdelani-pro-uchazece-o-bakalarske-studium.

Pro uchazeče, kteří konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, je termín pro doložení dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nejpozději 22. 10. 2024.

Dokud uchazeč nedoloží doklad o ukončeném středoškolském vzdělání (případně doklad o znalosti českého jazyka), nebude přijat ke studiu ani pozván k zápisu.

V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena, má se za to, že přihláška nebyla podána. Pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v požadované výši a tento nedostatek není odstraněn ani v dodatečně stanovené lhůtě, přijímací řízení se zastavuje.

Další informace naleznete zde.