Přijímací řízení podle zvláštních podmínek

Zvláštní podmínky se týkají uchazečů o studium, kteří mají ukrajinské občanství a jsou držiteli víza dočasné ochrany v České republice.

Přihlášky podle těchto podmínek lze podávat do bakalářských a navazujících magisterských programů od 21.6. do 31.7.2022. Za podání přihlášky se nevybírá žádný poplatek.

Zvláštní podmínky přijímacího řízení

Podávání přihlášek

Přihlášky se podávají elektronicky ve Studijním informačním systému. Nejprve je třeba se zaregistrovat jako nový zájemce o studium.

Termíny

 • podávání přihlášek od 21.6. do 31.7.2022
 • doložení víza dočasné ochrany do 31.7.2022
 • doložení předchozího vzdělání do 31.8.2022
 • odborná přijímací zkouška na bakalářské studium 12.9.2022
 • odborná přijímací zkouška na navazující magisterské studium 12.9.2022
 • zkouška z českého jazyka (českojazyčné studium) 5.9 až 9.9.2022
 • doložení znalosti českého jazyka (českojazyčné studium) do 12.9.2022
 • doložení znalosti anglického jazyka (anglickojazyčné studium) do 31.8.2022

Poplatky za studium

Studium v českojazyčných programech je bezplatné (pokud student nepřekročí standardní dobu studia o více než jeden rok). V anglickojazyčných programech se platí školné, které je pro ukrajinské studenty nastaveno na 3400 € za rok. Je možné na žádost přiznat slevu na školném ve výši 50-100% studentům postiženým válečným konfliktem. Sleva platí pro jeden akademický rok. Slevu je možné získat opakovaně za předpokladu dobrého studijního prospěchu.

Otevírané studijní programy

Je možné si podat přihlášku na více studijních programů i na více jazykových variant studijního programu. Na každý program či jazykovou variantu se podává přihláška zvlášť. Některé programy mají omezený počet přijímaných uchazečů - viz zvláštní podmínky přijímacího řízení.

Bakalářské studium

Matematika

Pouze českojazyčné studium.

 • Obecná matematika
 • Finanční matematika
 • Matematické modelování
 • Matematika pro informační technologie
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informatika se zaměřením na vzdělávání

Fyzika

Pouze českojazyčné studium.

 • Fyzika
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání

Informatika

Českojazyčné i anglickojazyčné studium.

 • Informatika

Navazující magisterské studium

Matematika

Českojazyčné i anglickojazyčné studium.

 • Finanční a pojistná matematika
 • Matematická analýza
 • Matematické modelování ve fyzice a technice
 • Matematické struktury
 • Matematika pro informační technologie
 • Numerická a výpočtová matematika
 • Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

Pouze českojazyčné studium.

 • Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
 • Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství informatiky pro střední školy

Fyzika

Českojazyčné i anglickojazyčné studium.

 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Částicová a jaderná fyzika
 • Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie
 • Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů
 • Fyzika povrchů a plazmatu
 • Optika a optoelektronika

Pouze českojazyčné studium.

 • Astronomie a astrofyzika
 • Geofyzika a fyzika planet
 • Teoretická fyzika
 • Učitelství fyziky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy

Informatika

Českojazyčné i anglickojazyčné studium.

 • Informatika - Diskrétní modely a algoritmy
 • Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika
 • Informatika - Softwarové a datové inženýrství
 • Informatika - Softwarové systémy
 • Informatika - Teoretická informatika
 • Informatika - Umělá inteligence
 • Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových her

Přijímací zkouška

Podmínkou přijetí do bakalářských studijních programů je úspěšné složení přijímací zkoušky z matematiky (na středoškolské úrovni). Tato přijímací zkouška je stejná pro všechny bakalářské studijní programy. Zde si můžete prohlédnout vzorová zadání těchto přijímacích zkoušek z minulých let v ukrajinském překladu.

Zkouška z češtiny

Ověření znalostí češtiny na požadované úrovni (A2 nebo B2) proběhne formou zkoušky organizované Ústavem jazykové a odborné přípravy UK výhradně pro uchazeče o studium na MFF UK v českém jazyce. Přihlášení uchazeči budou na tuto zkoušku pozváni, není třeba se nikam hlásit.