Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele ("pedagogické minimum")

Tříletý kurz programu celoživotního vzdělávání na výkon povolání 

garant kurzu doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.

zajišťuje: katedra didaktiky fyziky (i pro studenty ostatních učitelských oborů)

Studium kurzu se řídí Řádem celoživotního vzdělávání UK.

Vzdělávací program je určen absolventům magisterských studijních programů Fyzika, Matematika a Informatika na Matematicko-fyzikální fakultě UK (MFF UK), popřípadě ekvivalentních programů na jiných vysokých školách. Program slouží k získání odborné kvalifikace na způsobilost vyučovat všeobecně vzdělávací předmět fyzika, matematika a informatika na středních školách nebo na druhém stupni základní školy.

Výuka poskytne studujícím jak obecný teoretický základ v oblasti pedagogiky a psychologie, tak také didaktické dovednosti nezbytné práci vyučujícího daného předmětu.

Přihlášku na kurz je možné podat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 15. září kalendářního roku. Přihláška je uvedena na stránce: https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/formulare pod nadpisem „Přihláška na kurz Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele“. Současně s přihláškou bude odevzdán formulář „Písemný záznam a školící texty o požární ochraně a bezpečnosti práce pro účastníky CŽV“, který je uveden na výše uvedené adrese.

Uchazeč/ka bude následně pozván/a k přijímacímu pohovoru, kde prokáže své znalosti z oboru (matematika, fyzika nebo informatika – podle toho, které zaměření kurzu hodlá absolvovat). Absolventům programů Fyzika, Matematika nebo Informatika na MFF UK bude přijímací pohovor prominut.

V případě kladného výsledku pohovoru, bude uchazeč/ka emailovou cestou vyzván/a studijním oddělením k zaplacení úhrady za kurz. Informace o platbě jsou uvedené na: https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=detail&cid=6115. Poplatky za studium se řídí směrnicí děkana. Poplatek je také možné uhradit v pokladně MFF UK či na studijním oddělení hotovostní platbou. Absolventi MFF UK mají poplatek prominut. Po obdržení dokladu o platbě, odešle studijní oddělení uchazeči/ce dopis o přijetí do kurzu spolu s potvrzením o studiu na příslušný akademický rok.

Průběh studia a způsob hodnocení

Studium je koncipováno jako tříleté a maximální doba studia je 3 roky. Předměty, které musí uchazeč během studia absolvovat, a doporučený průběh studia jsou uvedeny ve studijním plánu kurzu. Obsahy plánů jsou specifické pro každý předmět Matematika, Fyzika či Informatika zvlášť, za účelem získání pedagogického minima k získání pedagogické aprobace daného předmětu. Studium probíhá v kombinované formě studia. Pokud to studujícím čas dovolí, mohou navštěvovat přednášky a cvičení společně se studenty prezenčního studia učitelských bakalářských a magisterských oborů.

Rozdělení předmětů:

Předměty jsou rozděleny do dvou skupin.

První z nich obsahuje pedagogické a psychologické předměty, které musí absolvovat všichni frekventanti kurzu. Jedná se o předměty:

NPED901 Pedagogika I (CŽV)

NPED902 Pedagogika II (CŽV)

NPED903 Psychologie (CŽV)

NFUF903 Psychologická a pedagogická reflexe pedagogické praxe (CŽV).

 

Druhou skupinu předmětů tvoří didaktické předměty a pedagogická praxe. Didaktické předměty jsou rozděleny do tří bloků – blok zaměření na vyučování předmětu Fyzika, blok zaměření na vyučování předmětu Matematika a blok zaměření na vyučování předmětu Informatika.

Student si povinně vybírá ten blok, který odpovídá jeho předchozímu vzdělání a pro který chce získat pedagogické vzdělání.

Didaktickými předměty jsou všechny ostatní předměty uvedené ve studijním plánu kromě pedagogických a psychologických předmětů uvedených výše.

Způsob hodnocení a další podmínky plnění programu

Součástí studia ve vzdělávacím programu je i dle podmínek zákona nutné vypracování (písemné) závěrečné práce. Práce vytvořené v rámci tohoto programu se budou tematicky týkat oboru didaktika fyziky, didaktika matematiky, nebo didaktika informatiky v závislosti na tom, které didaktické zaměření kurzu frekventant studuje. Zaměření práce může být výzkumné nebo může přinášet konkrétní didaktické náměty na výuku fyziky, matematiky, nebo informatiky. Závěrečná práce bude autorem (autorkou) prezentována v rámci komisionálního zkoušení, kde bude také komisí provedeno zhodnocení této práce. Nedílnou součástí úspěšného absolvování programu je také úspěšné vykonání závěrečné zkoušky zaměřené na pedagogiku, psychologii a didaktiku příslušného předmětu. Podmínkou vykonávání této zkoušky bude řádné absolvování všech předepsaných předmětů. Podmínky absolvování předmětů budou v dikci jednotlivých lektorů.

Vzdělávací plány jednotlivých kurzů

  1. Studijní plán všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika
  2. Studijní plán všeobecně vzdělávacího předmětu matematika
  3. Studijní plán všeobecně vzdělávacího předmětu informatika

Akreditace: Kurz je akreditován u MŠMT na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. pod č. j. MSMT-33846/2019-2-1151.

Závěrečná práce

Závěrečnou práci zadává studentovi na jeho žádost garant kurzu kdykoliv v průběhu studia, nejpozději v semestru, který bude předcházet semestru s předpokládaným odevzdáním a obhajobou práce. Garant kurzu zároveň stanovuje konzultanta, na kterého se může student v průběhu řešení závěrečné práce obracet s odbornými dotazy apod. Rozsah práce bude upřesněn konzultantem a garantem kurzu dle charakteru práce; standardně se předpokládá rozsah 20 normostran vlastního textu. Typ vazby nerozhoduje. Student obhajuje práci před minimálně tříčlennou komisí, kterou určí garant kurzu. Student odevzdá práci jak v elektronické tak tištěné podobě nejpozději v termínu přihlášek k závěrečné zkoušce. Konzultant vypracuje stručný posudek práce a stručný posudek bude vyžadován i od oponenta, kterého určí garant kurzu. Termíny přihlášek k závěrečné zkoušce jsou zveřejněny v harmonogramu daného akademického roku.  Případné nejasnosti zodpoví referentky na studijním oddělení. 

Průběh závěrečné zkoušky

Zkouška se skládá ze tří částí

Požadavky ke zkoušce z pedagogiky a psychologie

Požadavky ke zkoušce z didaktiky fyziky
Požadavky ke zkoušce z didaktiky informatiky

Požadavky ke zkoušce z didaktiky matematiky