Distanční výpůjčky z Knihovny MFF UK

25. 2. 2021

EN below


Systém distančních výpůjček pro studenty a zaměstnance MFF UK je v provozu po dobu uzavření knihoven. Distančně půjčujeme pouze knihy, učebnice a skripta z fondu Knihovny MFF UK.

Pro distanční výpůjčku nás kontaktujte na e-mailu knihovna@knihovna.mff.cuni.cz a zašlete Vaše požadavky. K e-mailu připojte vaše údaje:

  • jméno a příjmení
  • vaše UKČO (číslo pod fotkou na průkazu studenta či na ISIC)
  • adresu, kam chcete výpůjčky zaslat (lze se domluvit i na osobním vyzvednutí výpůjčky)

Pro využití služby je nutné mít platnou registraci v knihovně a nesmíte mít žádné závazky vůči jakékoliv knihovně na UK (např. dlužné částky, včas nevrácené knihy).

Knihy budou půjčeny na vaše čtenářské konto (informaci o vypůjčení zašleme e-mailem), zasíláme je doporučeně nebo jako cenný balík (podle velikosti, váhy a hodnoty zásilky) na vámi uvedenou adresu v ČR nebo SR, poštovné hradíme my.

V případě, že je požadovaná kniha rozpůjčovaná nebo ji nebudeme mít vůbec, dejte nám vědět, prověříme možnost jejího nákupu.


Distance loans

A system of distance loans for MFF UK students and staff is in operation while libraries are closed. We only lend books, textbooks and script from the Library of MFF UK.

For distance loan, contact us at e-mail knihovna@knihovna.mff.cuni.cz and send your requests. Please attach your details to the email:

  • first and last name
  • your UKČO (number under photo on student ID or ISIC)
  • address to send the loans to (you can also arrange to personally pick up the loan)

To use the service you must have a valid library registration and you must not have any obligations to any UK library (e.g. amounts due, books not returned on time).

The books will be loaned to your readers' account (we will send information about the loan by e-mail), we send them by registered mail or as a valuable package (depending on the size, weight and value of the consignment) to your listed address in CR or SR, we will pay the postage.

In case the required book is on loan or we don't have it at all, let us know, we'll look into buying it.