K vymezení pojmu AKADEMICKÁ OBEC MFF

Akademická obec (AO) Matematicko-fyzikální fakulty sestává ze zaměstnanecké části AO, kterou tvoří akademičtí pracovníci působící na fakultě a studentské části AO, do níž patří studenti zapsaní ke studiu na fakultě. Výklad pojmu akademická obec vysoké školy, resp. fakulty, vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Statutu Univerzity Karlovy a Statutu MFF UK.

Pracovník MFF UK je akademickým pracovníkem, a tím i příslušníkem zaměstnanecké části její AO, jestliže:

 • pracovní poměr na UK a plným nebo částečným úvazkem působí na MFF,
 • součástí popisu práce, který je přílohou jeho pracovní smlouvy, je též povinnost účastnit se pedagogické činnosti na MFF.
V příloze pracovní smlouvy člena zaměstnanecké části AO je vždy výslovně uvedeno, že je akademickým pracovníkem.


Výňatky ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách:

§ 3
Akademická obec vysoké školy

Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec vysoké školy.
....................

§ 25
Orgány fakulty

....................
 1. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě.
....................

§ 70
Akademičtí pracovníci

 1. Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména vysoké školy.
 2. Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a  vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti.
 3. Na vysoké škole plní funkci učitelů akademičtí pracovníci.

Výňatky ze Statutu Univerzity Karlovy:

Čl. 4
Samospráva univerzity

Samosprávu univerzity vykonávají členové akademické obce univerzity přímo nebo prostřednictvím samosprávných akademických orgánů.

Čl. 5
Postavení členů akademické obce

 1. Členové akademické obce mají právo
  1. navrhovat kandidáty a volit členy akademických senátů a být voleni za členy akademických senátů,
  2. navrhovat způsobem stanoveným tímto statutem nebo statutem fakulty kandidáta na rektora nebo kandidáta na děkana,
  3. účastnit se zasedání akademických senátů a vědeckých rad, pokud nejsou zasedání vědeckých rad prohlášena za uzavřená,
  4. seznamovat se se zápisy z jednání akademických senátů a vědeckých rad, včetně obsahu usnesení,
  5. na udělení slova na shromáždění členů akademické obce,
  6. obracet se s návrhy, připomínkami a stížnostmi na akademické samosprávné orgány; tyto orgány jsou povinny se jimi zabývat, bez zbytečného odkladu je vyřizovat a odpovídat na ně.
 2. Univerzita podporuje činnost vědeckých, odborných, profesních, studentských, odborových a  jiných zájmových sdružení sdružujících členy akademické obce, jejichž činnost napomáhá plnit poslání univerzity.
 3. Univerzita dbá sociálních potřeb členů akademické obce.
 4. Univerzita vytváří podmínky pro pěstování tělesné výchovy a sportu na univerzitě.
 5. Členové akademické obce jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy univerzity a té fakulty, jejíž akademické obce jsou členy, popřípadě další součásti, na jejímž pracovišti jsou zařazeni.
 6. Členové akademické obce jsou povinni dbát dobrého jména univerzity.
 7. Členové akademické obce svědomitě vykonávají povinnosti, které přijali jako samosprávné akademické orgány nebo členové těchto orgánů.
 8. Zaměstnanci, kteří jsou zařazeni na pracovištích více součástí a jsou členy akademické obce, jsou členy akademické obce pouze jedné fakulty, a to té, kterou si zvolí; písemné prohlášení o volbě nebo její změně předloží předsedovi akademického senátu příslušné fakulty. Ustanovení předchozí věty platí obdobně pro studenty imatrikulované na více fakultách, pokud jde o právo volit a být volen do akademického senátu univerzity.
 9. Člen akademické obce může současně vykonávat pouze jednu z těchto funkcí: rektor, prorektor, děkan, proděkan, kvestor, tajemník nebo ředitel další součásti univerzity.
....................

Čl. 40
Zvláštní ustanovení o zaměstnancích, kteří nejsou akademickými pracovníky

Ustanovení čl. 5 odst. 2 až 6 platí pro zaměstnance univerzity, kteří nejsou akademickými pracovníky, obdobně.

Výňatek ze Statutu MFF:

Část V - Pracovníci fakulty
Čl. 17

 1. Pracovníci působící na fakultě jsou zaměstnanci univerzity.
 2. Na fakultě působí jako učitelé akademičtí pracovníci, kteří mají právo a povinnost účastnit se pedagogické a vědecké či odborné činnosti. Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, odborní lektoři, lektoři, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, pokud součástí jejich popisu práce je i plnění pedagogických povinností. Přechodně se akademickými pracovníky mohou stát i další pracovníci, kteří vykonávají vědeckou, výzkumnou nebo vývojovou činnost a v rámci svého pracovního poměru na fakultě vykonávají pedagogickou činnost na základě zvláštního pověření vydaného děkanem, a to na dobu platnosti tohoto pověření.
 3. Pracovní smlouvy akademických pracovníků se uzavírají na základě výběrového řízení. Jeho pravidla upravuje řád výběrového řízení, který je vnitřním předpisem univerzity.
  ....................
Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.