Pokyny pro uchazeče o zahájení habilitačního řízení

1. Základní informace

Habilitační řízení je upraveno Zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách, Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity KarlovyPravidly pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.


2. Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Matematicko-fyzikální fakultě


3. Profil docenta na MFF UK v oblasti vědy, výuky a služby akademické obci

Docent (při jmenování): Má prokázat mezinárodně srovnatelnou kvalitu ve vědě, výuce a výchově studentů a aktivní přístup k službě akademické obci.

Věda: Má jasně definovaný vlastní vědecký program. Má mezinárodní reputaci, kterou prokazuje způsobem typickým pro příslušný obor a kterou doloží významní odborníci oboru. Použité metriky v závislosti na oboru zahrnují např. (spolu)autorství kvalitních a adekvátně citovaných původních publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech či ve sbornících renomovaných konferencí, významný podíl na vytvoření recenzovaných artefaktů1), přednášky na uznávaných mezinárodních konferencích apod. Pozitivem je i autorství přehledových článků či kapitol v odborných monografiích. Uchazeč má zkušenost s grantovými aplikacemi u velkých národních či mezinárodních agentur a měl by vykázat úspěch jako řešitel v grantových soutěžích.

Výuka: Má zkušenost se samostatným vedením přednášky a měl by být dobře hodnocen studenty. Vede bakalářské nebo magisterské studenty, cení se zkušenost s vedením postgraduálních studentů.

Služba: Měl by mít za sebou službu mezinárodní vědecké komunitě např. formou recenzní práce pro časopisy, konference a grantové agentury, (spolu)organizace konferencí a workshopů, aktivní členství v odborných organizacích apod. Aktivně se podílí na chodu svého pracoviště.

1) https://www.acm.org/…view-badging


4. Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově

Pro udělení titulu docenta v určitém oboru bude fakulta doporučovat uchazeče splňující Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově.


5. Seznam požadovaných dokumentů pro zahájení habilitačního řízení

  • podepsaná přihláška (PDF, DOC, RTF) s aktuálním datem
  • kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů (např. RNDr., Ph.D., Dr., CSc., DrSc., DSc. apod.), stačí kopie ověřené tajemníkem fakulty
  • strukturovaný životopis včetně popisu rolí v grantech (řešitel, spoluřešitel, člen řešitelského týmu) – vlastnoručně podepsaný
  • doklad o praxi (v případě zaměstnanců MFF UK vydává osobní oddělení)
  • úplný výkaz pedagogické činnosti za poslední tři roky – vlastnoručně podepsaný
  • seznam publikací s uvedením IF u periodik, kde existuje – vlastnoručně podepsaný
  • citační ohlas prací uchazeče uvedených v databázích WOS, SCOPUS, event. jiných doložitelných citací; k seznamu se přikládají kopie příslusných stránek WOS – dokumenty musí být vlastnoručně podepsané
  • habilitační práce – 1× svázaná, 1× elektronicky plná, 1× elektronicky bez článků
  • přehled zahraničních pobytů nad 1 měsíc ve formě zahraničního studia nebo stáží (neuvádí se účast na konferencích) s uvedením data a délky – vlastnoručně podepsaný, nebo prohlášení o tom, že uchazeč žádné tuzemské ani zahraniční stáže neabsolvoval

Úplnost podkladů prověří pověřený proděkan spolu s posouzením splnění stanovených kritérií.

Vědecká rada má při projednávání k dispozici (alespoň v jednom exempláři) veškerou dokumentaci, kterou používala komise.

Uchazeč má právo při příležitosti habilitační přednášky předložit vědecké radě jakékoli další doplňující materiály v tištěné podobě, pokud jsou relevantní pro úplnější posouzení osobnosti uchazeče a jeho díla.


6. Postup při habilitačním řízení

Od 5. 10. 2017 je habilitační řízení na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy vedeno výhradně s podporou aplikace CHRES, viz Směrnice děkana č. 12/2017.

Od 1. 6. 2013 do 4. 10. 2017 bylo habilitační řízení na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy vedeno výhradně s podporou aplikace Habilion, viz Směrnice děkana č. 9/2013.


7. Doporučení k habilitačním a profesorským přednáškám


8. Poplatky za habilitační řízení a za řízení ke jmenování profesoremCHRES


© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVZS.