Pokyny pro uchazeče o zahájení habilitačního řízení

1. Základní informace

Habilitační řízení je upraveno Zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách,Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy.


2. Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Matematicko-fyzikální fakultě


3. Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově

Pro udělení titulu docenta v určitém oboru bude fakulta doporučovat uchazeče splňující Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově.


4. Seznam požadovaných dokumentů pro zahájení habilitačního řízení

  • podepsaná přihláška (PDF, DOC, RTF) s aktuálním datem
  • kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů (např. RNDr., Ph.D., Dr., CSc., DrSc., DSc. apod.), stačí kopie ověřené tajemníkem fakulty
  • strukturovaný životopis včetně popisu rolí v grantech (řešitel, spoluřešitel, člen řešitelského týmu) – vlastnoručně podepsaný
  • doklad o praxi (v případě zaměstnanců MFF UK vydává osobní oddělení)
  • úplný výkaz pedagogické činnosti za poslední tři roky – vlastnoručně podepsaný
  • seznam publikací s uvedením IF u periodik, kde existuje – vlastnoručně podepsaný
  • citační ohlas prací uchazeče uvedených v databázích WOS, SCOPUS, event. jiných doložitelných citací; k seznamu se přikládají kopie příslusných stránek WOS – dokumenty musí být vlastnoručně podepsané
  • habilitační práce – svázaná
  • přehled zahraničních pobytů nad 1 měsíc ve formě zahraničního studia nebo stáží (neuvádí se účast na konferencích) s uvedením data a délky – vlastnoručně podepsaný, nebo prohlášení o tom, že uchazeč žádné tuzemské ani zahraniční stáže neabsolvoval

Úplnost podkladů prověří pověřený proděkan spolu s posouzením splnění stanovených kritérií.

Vědecká rada má při projednávání k dispozici (alespoň v jednom exempláři) veškerou dokumentaci, kterou používala komise.

Uchazeč má právo při příležitosti habilitační přednášky předložit vědecké radě jakékoli další doplňující materiály v tištěné podobě, pokud jsou relevantní pro úplnější posouzení osobnosti uchazeče a jeho díla.


5. Postup při habilitačním řízení

Od 1. 6. 2013 je habilitační řízení na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze vedeno výhradně s podporou aplikace Habilion, viz Směrnice děkana č. 9/2013.


6. Doporučení k habilitačním a profesorským přednáškám


7. Poplatky za habilitační řízení a za řízení ke jmenování profesoremHabilion


© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVZS.