Pokyny pro uchazeče o zahájení habilitačního řízení

 

1) Základní informace

Habilitační řízení je upraveno Zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách, Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity KarlovyPravidly pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesoremOR 20/2023.

 

2) Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Matematicko-fyzikální fakultě

 

3) Profil docenta na MFF UK v oblasti vědy, výuky a služby akademické obci

Docent (při jmenování): Má prokázat mezinárodně srovnatelnou kvalitu ve vědě, výuce a výchově studentů a aktivní přístup k službě akademické obci.

Věda: Má jasně definovaný vlastní vědecký program. Má mezinárodní reputaci, kterou prokazuje způsobem typickým pro příslušný obor. Použité metriky v závislosti na oboru zahrnují např. (spolu)autorství kvalitních a adekvátně citovaných původních publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech či ve sbornících renomovaných konferencí, významný podíl na vytvoření recenzovaných artefaktů1), přednášky na uznávaných mezinárodních konferencích apod. Pozitivem je i autorství přehledových článků či kapitol v odborných monografiích. Uchazeč má zkušenost s grantovými žádostmi u velkých národních či mezinárodních agentur a měl by vykázat úspěch jako řešitel v grantových soutěžích.

Výuka: Má zkušenost se samostatným vedením přednášky a měl by být dobře hodnocen studenty. Vede bakalářské nebo magisterské studenty, cení se zkušenost s vedením postgraduálních studentů.

Služba: Měl by mít za sebou službu mezinárodní vědecké komunitě např. formou recenzní práce pro časopisy, konference a grantové agentury, (spolu)organizace konferencí a workshopů, aktivní členství v odborných organizacích apod. Aktivně se podílí na chodu svého pracoviště.

1) acm.org/publications/policies/artifact-review-badging

 

4) Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově

Pro udělení titulu docenta v určitém oboru bude fakulta doporučovat uchazeče splňující Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově.

 

5) Seznam požadovaných dokumentů pro zahájení habilitačního řízení

Doporučujeme odevzdávat dokumenty v anglické podobě vzhledem k požadované účasti zahraničních členů v komisi. Všechny odevzdávané dokumenty musí být v tištěné podobě uchazečem vlastnoručně podepsané s aktuálním datem (kromě diplomů a habilitační práce).

 1. souhlas se zpracováním osobních údajů
 2. přihláška
  • do přihlášky se uvádí akreditovaný obor pro habilitační řízení v plném znění (např. Fyzika – didaktika fyziky); seznam akreditovaných oborů najdete zde.
 3. ověřená kopie diplomů o absolvování magisterského a doktorského vzdělání na vysoké škole (typicky Mgr. a Ph.D.) v oboru habilitace (ideálně ve formátu A4)
  • notářským ověřením
 4. strukturovaný životopis
  • uvádí se včetně názvu diplomové, rigorózní a disertační práce včetně jmen vedoucích práce, resp. školitelů
  • uvádí se včetně shrnutí výuky a počtu vedených a obhájených studentů
  • uvádí se včetně popisu rolí v grantech (řešitel, spoluřešitel, člen řešitelského týmu)
  • uvádí se včetně účasti na zvaných přednáškách, plenárních přednáškách apod.
  • uvádí se včetně čísla ORCID
 5. doklad o praxi (v případě zaměstnanců MFF UK vydává osobní oddělení)
 6. uchazečovo stručné vyjádření k přispění jeho pedagogické činnosti k rozvoji oboru, inovacím ve výuce a představám o jeho dalším působení v daném oboru
 7. úplný výkaz pedagogické činnosti za posledních pět let (uvádějte pouze výuku, která proběhla)
  • včetně seznamu aktuálně vedených studentů v bakalářském, magisterském či doktorském stupni a v jakém akademickém roce studenti studium zahájili
  • včetně seznamu studentů v bakalářském, magisterském či doktorském stupni, které uchazeč vedl a v jakém akademickém roce studenti obhájili
 8. uchazečův komentovaný výběr pěti nejdůležitějších prací a jejich přínosu pro obor (plné znění textů publikací není třeba vkládat do dokumentu)
 9. seznam publikací s uvedením IF u periodik, kde existuje
  • uchazeče žádáme o dodržení řazení publikací dle seznamu
  • u akreditovaných oborů „Didaktika a historie matematiky a informatiky“ a „Fyzika – didaktika fyziky“ se uchazeči řídí doporučenými hledisky a požadavky na uchazeče upravenými Směrnicí děkana č. 2/2020
 10. citační ohlas prací uchazeče uvedených v databázi WOS (povinně), event. jiných (SCOPUS atd.)
  • uchazeč uvede komentovaný výběr nejméně 5 svých nejlepších publikací a ke každé z nich výkaz citací tak, aby pro fyzikální obory byl součet nejméně 20, pro informatické obory minimálně 15 a pro matematické obory minimálně 15
  • u akreditovaných oborů „Didaktika a historie matematiky a informatiky“ a „Fyzika – didaktika fyziky“ se uchazeči řídí doporučenými hledisky a požadavky na uchazeče upravenými Směrnicí děkana č. 2/2020
 11. kopie příslušných stránek WOS
  • výpis se vytvoří na webových stránkách Web of Science přes Create Citation Report. Uchazeč výpis dodá v kompletní verzi se spojnicovým grafem.
 12. podklady pro zhodnocení
  • zahraničních zkušeností (v podobě přehledu zahraničních pobytů nad 1 měsíc vcelku ve formě zahraničního studia nebo stáží – neuvádí se účast na konferencích – s uvedením data a délky)
   • pokud uchazeč neabsolvoval žádné pobyty, uvede, že žádné zahraniční stáže neabsolvoval
  • výchovy vědeckých pracovníků (postdok apod.)
  • řešení grantů a výzkumných úkolů a jejich výsledků (v podobě seznamu významných grantů a stručně popsaných výsledků)
 13. habilitační práce může být předložena v několika formách (písemná práce nabízející nové vědecké poznatky; soubor již publikovaných vědeckých prací doplněný komentářem; nebo vydaná monografie přinášející nové vědecké poznatky). V závislosti na formě by měl žadatel předložit:
  • 1× elektronicky
   • za předpokladu, že habilitační práce je písemná práce či monografie, odevzdává se taktéž elektronická verze
   • za předpokladu, že habilitační práce je soubor uveřejněných vědeckých prací doplněných komentářem, odevzdávají se dvě elektronické verze:
    • 1× elektronicky plná verze habilitační práce, včetně seznamu uveřejněných vědeckých prací s plnými bibliografickými údaji včetně DOI
    • 1× elektronicky zkrácená verze habilitační práce bez samotných uveřejněných vědeckých prací, ale včetně seznamu uveřejněných vědeckých prací s plnými bibliografickými údaji včetně DOI
  • 1× svázaný výtisk
 

6) Postup při habilitačním řízení

Uchazeče žádáme, aby si prostudovali „Proces související s řízením o udělení docenta“, podrobně na tomto samostatném odkazu.

Od 5. 10. 2017 je habilitační řízení na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy vedeno výhradně s podporou aplikace CHRES.

Úplnost podkladů prověří pověřený proděkan spolu s posouzením splnění stanovených kritérií.

Vědecká rada má při projednávání k dispozici (alespoň v jednom exempláři) veškerou dokumentaci, kterou používala komise.

Uchazeč má právo při příležitosti habilitační přednášky předložit vědecké radě jakékoli další doplňující materiály v tištěné podobě, pokud jsou relevantní pro úplnější posouzení osobnosti uchazeče a jeho díla.

 

7) Doporučení k habilitačním a profesorským přednáškám

 

8) Poplatky za habilitační řízení a za řízení ke jmenování profesorem

 
 

CHRES

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení pro vědu a zahraniční styky.