Neplatí od 1. 10. 2022, viz Opatření děkana č. 21/2022.

Směrnice děkana č. 2/2017

O sjednávání dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti

Obsah:
I. Předmět úpravy
II. Oprávnění k právním jednáním v pracovněprávních vztazích
III. Uzavírání DPP a DPČ a jejich náležitosti
IV. Závěrečná ustanovení

 

I. Předmět úpravy

Směrnice upravuje závazný postup pro sjednávání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále společně jen „dohody“), tj. Dohod o provedení práce (dále „DPP“) a Dohod o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“) v souladu s částí třetí (§ 74 až § 77) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).

 

II. Oprávnění k právnímu jednání v pracovněprávních vztazích

Právní jednání jsou oprávněni jménem MFF UK činit:

  • děkan fakulty
  • tajemník fakulty.

Jiní zaměstnanci mohou činit tato právní jednání jen na základě plné moci a v rozsahu, který je v této plné moci uveden. Plnou moc uděluje děkan v rámci své pravomoci stanovené v § 24 odst. 1 písm. f) a § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách). Vzor plné moci je přílohou č. 1 této směrnice.

 

III. Uzavírání DPP a DPČ a jejich náležitosti

Povinný obsah dohod určuje zákoník práce. Dohody nelze sjednat jinak než písemně v listinné podobě. Na MFF UK sjednávají DPP a DPČ pověření vedoucí zaměstnanci nebo příkazci operací. Se stávajícími zaměstnanci UK lze DPP a DPČ sjednávat výhradně na práce a činnosti, které nejsou předmětem pracovní smlouvy a pracovní náplně.

Výše uvedení vedoucí zaměstnanci či příkazci operací vyhotoví dohody nejpozději v den nástupu zaměstnance k výkonu práce. Před sepsáním dohody si ověří na základě dokladu totožnosti správnost osobních údajů uváděných zaměstnancem. Dohodu vyhotoví vždy ve dvou originálních vyhotoveních. Jedno vyhotovení je po podpisu oběma stranami předáno zaměstnanci, druhé náleží zaměstnavateli a musí být neprodleně předáno k podpisu a k zaevidování ve mzdovém systému. Odměny z dohod musí být vyplaceny zaměstnancům nejpozději ve výplatním termínu odpovídajícím dni skončení dohody.

V případě, že má být zaměstnanec vyslán na pracovní cestu, je nezbytné doplnit tuto skutečnost do bodu 9. formuláře „Další ujednání“ v dohodě a rovněž určit místo výkonu práce.

Platné formuláře pro DPP a DPČ jsou k dispozici zde: mff.cuni.cz/vnitro/formulare.

Zaměstnanci odpovědní za vyhotovení dohod důsledně vyplní všechna předepsaná pole ve formuláři.

Rozsah práce na DPP nesmí v kalendářním roce přesáhnout 300 hodin. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Hodinová sazba nesmí být nižší, než minimální hodinová sazba mzdy stanovená zákonem. U DPČ nesmí rozsah práce překračovat v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

 

IV. Závěrečná ustanovení

Navrhovatel: Mgr. T. Jančák, vedoucí PERS, a Ing. D. Lanková, vedoucí HOSP

Směrnice byla schválena a vydána dne 23. 3. 2017,
nabývá účinnosti dne 27. 3. 2017.

 

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK