Neplatí od 17. 12. 2021, viz Opatření děkana č. 14/2021.

Směrnice děkana č. 12/2017

O využívání webové aplikace CHRES při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem

Touto směrnicí se upravuje postup při habilitačním řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK).

  1. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem zahájená na MFF UK po 5. říjnu 2017 probíhají podle čl. 2, odst. 1 a čl. 5, odst. 4, „Pravidel pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na MFF UK“ za podpory chráněného elektronického systému CHRES provozovaného Ústavem výpočetní techniky Univerzity Karlovy. Řízení zahájená na MFF UK před 5. říjnem 2017 probíhají s podporou webové aplikace Habilion.
  2. Postup řízení na MFF UK je zveřejněn na této adrese: mff.cuni.cz/veda/habilitace
  3. Závěrečná ustanovení
    Tato směrnice ruší Směrnici děkana č. 9/2013.
    Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.
 

Navrhovatel:
prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc., proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky

 

Směrnice byla schválena dne 4. 10. 2017,
vydána dne 5. 10. 2017.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan fakulty