Směrnice děkana č. 1/2007

O ekonomické a doplňkové činnosti

Obsah:
I. Vymezení ekonomické a doplňkové činnosti
II. Zajištění a schvalování doplňkové činnosti
III. Postupy pro stanovení cen,účtování a rozdělení hospodářského výsledku
IV. Účinnost, kontrola a přechodné ustanovení

I. Vymezení ekonomické a doplňkové činnosti

Ekonomická činnost

V souladu s § 20 Zákona o vysokých školách vykonává MFF za úplatu činnosti navazující na její vzdělávací a vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost.

Ekonomickou činností rozumíme činnosti, které nejsou činnostmi akreditovanými a u kterých nelze oddělit účtování nákladů. Příjmy z těchto činností jsou účtovány ve prospěch výnosových účtů hlavní činnosti. Jedná se zejména o činnosti, kterými fakulta efektivně využívá volné kapacity. Plánované příjmy z těchto činností jsou součástí zdrojů ročních rozpočtů fakulty.

Předmětem ekonomické činnosti je:

 • pronájem nebytových prostor delší než 48 hodin (plnění osvobozené od DPH)
 • krátkodobý pronájem nebytových prostor do 48 hod. a pronájem movitého majetku (zdanitelné plnění)
 • přípravné kurzy (zdanitelné plnění)
 • ostatní drobné služby související se vzdělávací činností (zdanitelné plnění).

Doplňková činnost

Doplňkovou činností rozumíme činnosti, které jsou fakultou provozovány k dosažení zisku a u kterých lze oddělit účtování nákladů a výnosů.

Předmětem doplňkové činnosti je:

a) soustavná činnost uskutečňovaná za účelem získání příjmů na základě živnostenského oprávnění:

 • prodej zboží a hostinská činnost (zdanitelné plnění s nárokem na odpočet)
 • vydavatelství a prodejna Matfyzpress (zdanitelné plnění s nárokem na odpočet)
 • pořádání Dnů firem (zdanitelné plnění s nárokem na odpočet)
 • speciální výroba (zdanitelné plnění s nárokem na odpočet);

(Text doplněn na základě Opatření děkana č. 5/2022.)

b) opakované krátkodobé činnosti uskutečňované za účelem získání příjmů, které navazují na činnosti akreditované:

 • konference a podobné akce, hrazené z účastnických poplatků (zdanitelné plnění s nárokem na odpočet)
 • konzultace a expertizy (zdanitelné plnění s nárokem na odpočet)
 • zakázkové výzkumné úkoly (zdanitelné plnění s nárokem na odpočet).

II. Zajištění a schvalování doplňkové činnosti

Podmínky provádění doplňkové činnosti mezi MFF a objednavatelem (kromě konferencí) upravuje smlouva nebo objednávka (základní náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1).

Návrh smlouvy, doložený předkalkulací prací a služeb (příloha č. 3), předkládá osoba odpovědná za činnost. Návrhy smluv schvaluje a smlouvy podepisuje tajemník po prokazatelném vyjádření vedoucího pracoviště, na kterém bude doplňková činnost vykonávána nebo koordinována, a příslušného sekčního proděkana. V případě jiných pracovišť vystupuje v roli sekčního proděkana proděkan pro rozvoj.

Jedná-li se o krátkodobou zakázku (z provozovaných živností) maximálně v rozsahu jednoho pracovního týdne, může souhlas udělit vedoucí pracoviště, smlouvu podepisuje tajemník. Závěrečnou kalkulaci, kterou předkládá zástupce za provozovanou živnost, schvaluje proděkan pro rozvoj a tajemník.

Návrh smlouvy, doložený předkalkulací prací a služeb (příloha č. 3), předkládá osoba odpovědná za činnost. Návrhy smluv schvaluje a smlouvy podepisuje tajemník po prokazatelném vyjádření vedoucího pracoviště, na kterém bude doplňková činnost vykonávána nebo koordinována, příslušného sekčního proděkana a v případě Dnů firem koordinátora pro Partnerský program. V případě jiných pracovišť vystupuje v roli sekčního proděkana proděkan pro rozvoj.

Jedná-li se o krátkodobou zakázku (z provozovaných živností) maximálně v rozsahu jednoho pracovního týdne, může souhlas udělit vedoucí pracoviště, smlouvu podepisuje tajemník. Závěrečnou kalkulaci, kterou předkládá zástupce za provozovanou živnost, schvaluje proděkan pro rozvoj a tajemník, v případě Dnů firem pak koordinátor pro Partnerský program a tajemník.

(Text nahrazen na základě Opatření děkana č. 5/2022.)

Podmínky konání konferencí upravuje návrhový list (příloha č. 2). Návrhový list předkládá organizátor konference a po vyjádření vedoucího pracoviště schvaluje proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky. Závěrečnou kalkulaci schvaluje proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky a tajemník.

Účast pracovníků a studentů na doplňkové činnosti schvaluje na návrh vedoucího úkolu:

 1. vedoucí pracoviště příslušného pracovníka
 2. proděkan pro studijní záležitosti (u studentů)
 3. školitel a vedoucí školícího pracoviště (u studentů doktorských programů).

Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti uzavírá jménem MFF s pracovníky a se studenty tajemník po předchozím souhlasu vedoucího pracoviště, na kterém bude práce vykonávána.

Práce v doplňkové činnosti vykonávají:

a) interní pracovníci:

 • v hlavním pracovním poměru (příp. nad rámec pracovních povinností formou pověření)
 • v souběžném pracovním poměru
 • na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti;

b) externí pracovníci:

 • ve vedlejším pracovním poměru
 • na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti

c) studenti:

 • v částečném pracovním poměru
 • na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti.

Mimořádné odměny lze vyplácet po zjištění kladného výsledku hospodaření dané činnosti a po ověření všech úhrad od odběratelů. Výši odměn schvaluje tajemník na základě návrhu předkladatele (vedoucí pracoviště, organizátor konference apod.).

III. Postupy pro stanovení cen, účtování a rozdělení hospodářského výsledku

1. Stanovení ceny, účtování a zdanění

Ceny za výrobky a služby realizované v rámci doplňkové činnosti se stanovují dohodou. Ceny se stanovují s přihlédnutím k cenám obvyklým na trhu, zahrnují veškeré vstupní náklady a přiměřený zisk MFF. Za správnost stanovených cen odpovídají pracovníci pověření vykonáváním těchto činností.

Fakulta je povinna důsledně oddělovat a účtovat náklady (zejména na materiál, energii, mzdy včetně odvodů, služby, odpisy apod.) a výnosy spojené s doplňkovou činností na zvláštních výsledkových účtech. Činnosti a akce jsou účtovány a vyhodnocovány podle číselného typu, který přiděluje hospodářské oddělení.

U veškerých účtovaných nákladů od plátců DPH (u doplňkové činnosti) nárokuje MFF odpočet DPH. U účtovaných výnosů (kromě plnění osvobozených) MFF odvádí DPH (u doplňkové i ekonomické činnosti). DPH není účtována při vývozu zboží a služeb, pokud je místem plnění zahraničí.

Přefakturace nákladů, souvisejících s účtováním nájmů (energie, služby apod.) probíhá v účtové třídě 3 (neovlivňuje náklady ani výnosy).

U vydavatelství Matfyzpress je nutné oddělit při zadání rozsah publikací, určených pro potřeby MFF, a tyto označit jako neprodejné.

2. Účtování režijních nákladů

Doplňkové činnosti kromě konferencí

Celkové režijní náklady (spotřeba energií, odpisy majetku, správní režie apod.) ve výši 20 % z celkových vykázaných příjmů činností jsou účtovány ve prospěch rozpočtovaného střediska 900 a na vrub příslušného činnosti. Tyto náklady jsou účtovány u činností soustavných k datu účetní závěrky (k 31. 12.), u činností ostatních při jejich ukončení.

2 % z celkových příjmů jsou účtovány ve prospěch odměn osob odpovědných za provozování živností (pololetně) a na vrub příslušné činnosti.

O výjimkách rozhoduje na návrh příslušných proděkanů tajemník.

Konference

Celkové režijní náklady ve výši 3 % z celkových vykázaných příjmů jsou účtovány po ukončení konference ve prospěch rozpočtovaného střediska 900 a na vrub nákladů na uspořádání konference.

3. Rozdělení zisku z doplňkové činnosti

Náklady na jednotlivé činnosti musejí být zcela hrazeny z realizovaných příjmů. Náklady a výnosy jsou účtovány v období, s nímž věcně souvisejí, zůstatky na výsledkových účtech nelze převádět po roční závěrce do příštích období. V případě opodstatněných časových nesouladů předává vedoucí pracoviště do 10. 1. následujícího roku, po roce, v němž došlo k povinnosti účtovat, návrh na účtování o dohadných a opravných položkách na hospodářské oddělení.

Vykázaný zisk před zdaněním je rozdělován:

a) z doplňkové činnosti:
25 % ze zisku před zdaněním rezerva na daň z příjmů
odvod do fondů fakulty pro příslušný rok stanoví u vybraných činností tajemník;
návrh na rozdělení zbytku zisku schvaluje vedoucí pracoviště, na kterém je
doplňková činnost vykonávána;

b) z pořádání konferencí:
u vědeckých konferencí, pořádaných MFF, není nutno vykazovat zisk. Pokud je
pořadatelem jiný subjekt nebo pokud konference pořádaná MFF vykazuje zisk,
pak 25 % ze zisku před zdaněním tvoří rezervu na daň z příjmů a návrh na
rozdělení zbytku zisku schvaluje vedoucí pracoviště, které konferenci
organizovalo.

IV. Účinnost a kontrola

Tato směrnice nahrazuje Směrnici děkana č. 3/2000.

Směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

Za kontrolu dodržování této směrnice odpovídá hlavní účetní (správnost zaúčtování) a vedoucí hospodářského oddělení .

Podmínky smluvních vztahů, navázaných před účinností této směrnice, musejí být dodrženy.

Navrhovatel: Ing. Dana Lanková

Směrnice byla schválena dne: 29. 12. 2006

Vydána dne: 5. 1. 2007

Schválil:

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
děkan fakulty