Neplatí od 1. 12. 2022, viz Opatření děkana č. 27/2022.

Příkaz děkana č. 11/2013

Pravidelná revize knihovních výpůjček zaměstnanců fakulty z Knihovny MFF UK

V souladu s Opatřením rektora č. 23/2004, o Provádění inventarizací majetku a závazků, a na základě Zákona č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001, o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), vydávám příkaz k pravidelnému provádění revize dokumentů vypůjčených z Knihovny MFF UK (dále jen knihovna) a ukládám zaměstnancům povinnost spolupracovat při kontrole stavu svých výpůjček.

Pravidelnou revizi vypůjčených dokumentů bude provádět knihovna jednou ročně. Oprávnění je zakotveno v Knihovním řádu Univerzity Karlovy a ve Výpůjčním řádu Knihovny Matematicko - fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Výpisy z čtenářských kont zaměstnanců fakulty (o aktuálním stavu vypůjčených dokumentů) budou generovány z celouniverzitního knihovnického systému Aleph a následně zasílány zaměstnancům fakulty. Tyto přehledy jsou zaměstnanci povinni zkontrolovat a svým podpisem potvrdit, že uvedený stav výpůjček odpovídá skutečnosti. Odsouhlasené a podepsané výpisy odevzdají zaměstnanci fakulty knihovně nejpozději do 30 dní.

Nesrovnalosti ve výpisech z čtenářských kont, ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů i nalezení knihovních dokumentů nezachycených ve výpisu je zaměstnanec fakulty povinen neprodleně oznámit

Knihovna má právo v případě potřeby požadovat i fyzické předložení vypůjčených dokumentů.

Pokud zaměstnanec neuposlechne výzvu knihovny, knihovna na tuto skutečnost upozorní vedoucí/ho pracoviště, která/ý pak následně rozhodne o dalším postupu.

Aktuální stav výpůjček je zaměstnancům průběžně k dispozici na čtenářském kontě na URL adrese http://ckis.cuni.cz (červená ikonka Přihlášení UK).

 

Navrhovatel: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc., proděkan pro vědu a zahraniční styky
Příkaz byl schválen dne 27. 11. 2013,
vydán 3. 12. 2013,
účinný od 1. ledna 2014.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK