Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů

pro akademický rok 2023/2024

Kontakt

Adresa:MFF UK – Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Kontaktní osoba:Andrea Kadlecová
E-mail:andrea.kadlecova@matfyz.cuni.cz
Telefon:+420 951 551 262

Přijímací zkouška

Termín odevzdání přihlášek:do 28. 2. 2023
Řádný termín přijímacích zkoušek:1. 6. 2023
u studijních programů uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK termíny viz podmínky FF UK
Náhradní termín přijímací zkoušky:19. 6. 2023
u studijních programů uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK termíny viz podmínky FF UK 
Administrativní poplatek (s elektronickou přihláškou): 830 Kč

Informace o přijímacím řízení

Základní informace pro uchazeče o studium v českém jazyce

Důležité termíny

Termín doložení znalosti češtiny: do 31. 7. 2023
Termín doložení dosažení bakalářského nebo magisterského vzdělání: do 30. 9. 2023
Termín žádostí o upuštění od přijímací zkoušky: do 28. 2. 2023

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu. Ke každé podané přihlášce do magisterského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2023, úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK.

Součástí přijímacího řízení je dále ověření odborných, případně i jazykových schopností uchazečů.

 1. Odborné schopnosti se ověřují odbornou přijímací zkouškou tvořenou jednou, nebo v případě sdruženého studia dvěma částmi; v některých případech je od odborné přijímací zkoušky nebo její části upuštěno – viz níže. Do každého studijního programu jsou ke studiu přijati všichni uchazeči splňující požadované odborné i jazykové schopnosti. U programů sdruženého studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK je podmínkou přijetí také splnění podmínek stanovených Filozofickou fakultou UK pro odpovídající program.
 2. Doložení jazykových schopností – uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo Slovenské republice na školách s českým nebo slovenským jazykem výuky, musejí doložit dostatečnou znalost českého nebo slovenského jazyka:
  • buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého souvislého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR vyučující v českém nebo slovenském jazyce, nebo
  • dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK), nebo
  • doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nebo
  • doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého nebo slovenského jazyka na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7. 2023 (platí pro všechny výše uvedené možnosti doložení jazykových schopností).

Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek.

V případě studijního programu Biofyzika a chemická fyzika a Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie u všech jejich specializací si student volí konkrétní specializaci po ukončení prvního semestru – 1.r. NMgr. studia.

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky

Pro studijní programy
Astronomie a astrofyzika,
Biofyzika a chemická fyzika,
Částicová a jaderná fyzika,
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie,
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů,
Fyzika povrchů a plazmatu,
Geofyzika a fyzika planet,
Matematické a počítačové modelování ve fyzice,
Optika a optoelektronika,
Teoretická fyzika,
Informatika – Diskrétní modely a algoritmy,
Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika,
Informatika – Softwarové a datové inženýrství,
Informatika – Softwarové systémy,
Informatika – Teoretická informatika,
Informatika – Umělá inteligence,
Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her,
Finanční a pojistná matematika,
Matematická analýza,
Matematické modelování ve fyzice a technice,
Matematické struktury,
Matematika pro informační technologie,
Numerická a výpočtová matematika,
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie,
Učitelství matematiky pro střední školy,
Učitelství fyziky pro střední školy,
Učitelství informatiky pro střední školy a
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

je od odborné přijímací zkoušky na navazující magisterské studium, nebo od její části, upuštěno na základě předchozího bakalářského studia dle podmínek uvedených dále.

O upuštění od přijímací zkoušky nebo její části je nutno požádat bezprostředně po podání přihlášky. Upuštění není možné u uchazečů, kteří se hlásí ke studiu navazujícího magisterského studijního programu podle nových akreditací platných od akademického roku 2020/21 a kteří již předtím studovali studijní obor navazujícího magisterského studia podle akreditací platných v akademickém roce 2018/19, jenž odpovídá programu, na který se hlásí. Zároveň upuštění není možné u uchazečů, kteří již studovali studijní program podle nových akreditací platných od roku 2020/21 a hlásí se znovu do stejného studijního programu pro akademický rok 2023/24.

Pro upuštění od odborné přijímací zkoušky je nutno splnit jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doložit v žádosti.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijních programů
Astronomie a astrofyzika,
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie,
Geofyzika a fyzika planet,
Matematické a počítačové modelování ve fyzice

je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního programu Matematické modelování B0541A170014, bakalářského studijního oboru Obecná fyzika 1701R026 nebo studijního programu Fyzika B0533A110001.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijních programů
Biofyzika a chemická fyzika,
Částicová a jaderná fyzika,
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů,
Fyzika povrchů a plazmatu,
Optika a optoelektronika,
Teoretická fyzika

je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná fyzika 1701R026 nebo studijního programu Fyzika B0533A110001.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu
Učitelství fyziky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Fyzika zaměřená na vzdělávání 7504R183 – Matematika se zaměřením na vzdělávání 7504R015 nebo programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání B0114A110001 se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání B0114A170004.

Pokud je uchazeč o studium absolventem nebo studentem posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná fyzika (1701R026) nebo studijního programu Fyzika (B0533A110001) a hlásí se ke studiu studijního programu Učitelství fyziky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy, bude konat pouze ústní část přijímací zkoušky.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijních programů
Informatika – Diskrétní modely a algoritmy,
Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika,
Informatika – Softwarové a datové inženýrství,
Informatika – Softwarové systémy,
Informatika – Teoretická informatika,
Informatika – Umělá inteligence,
Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her

je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářských studijních oborů
Obecná informatika 1801R008,
Softwarové a datové inženýrství 1801R049,
Programování a softwarové systémy 1801R048,
Programování 2612R054,
Správa počítačových systémů 2612R055,
Aplikace softwarového inženýrství 3901R056,
Aplikovaná informatika 3901R057 a 1802R001,
Bezpečnost a informační technologie 1802R007,
Informační systémy a management 1802R032,
Informační technologie 1802R007,
Informatika a počítačové vědy 1801R034,
Inteligentní systémy 2612R027,
Internet věcí 1801R058,
Inženýrská informatika 3902R023,
Manažerská informatika 6209RR02,
Matematická informatika 3901R058 a 1801R006,
Paralelní a distribuované systémy 1801R021,
Počítačová grafika a zpracování obrazu 1801R020,
Počítačové hry a grafika 1801R059,
Počítačové inženýrství 1801R037,
Počítačové sítě a komunikace 1801R022,
Počítačové systémy 2612R034,
Počítačové systémy a zpracování dat 1801R024,
Robotika 2301R013,
Software 1801R060,
Softwarové inženýrství 3902R031,
Softwarové inženýrství 1801R040,
Softwarové systémy 1801R035,
Teoretická informatika 1801R010,
Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka 1801R025,
Web a multimédia 2612R062,
Webové a softwarové inženýrství 1801R040
Znalostní inženýrství 1801R045

nebo programů
Informatika B0613A140006,
Otevřená informatika B0613A140001 a
Informační technologie B0613A140016.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijních programů Matematická analýza a Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná matematika 1101R023 nebo studijního programu Obecná matematika B0541A170011.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Finanční a pojistná matematika je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná matematika 1101R023, nebo studijních programů Obecná matematika B0541A170011, Finanční matematika B0542A170001.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijních programů Numerická a výpočtová matematika a Matematické modelování ve fyzice a technice je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná matematika 1101R023, nebo studijních programů Obecná matematika B0541A170011, Matematické modelování B0541A170014.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijních programů Matematické struktury je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářských studijních oborů Obecná matematika 1101R023, Matematické metody informační bezpečnosti 1801R013, Matematika pro informační technologie 1103R041 nebo studijních programů Obecná matematika B0541A170011, Matematika pro informační technologie B0541A170003.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Matematika pro informační technologie je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijních oborů
Matematické metody informační bezpečnosti 1801R013,
Matematika pro informační technologie 1103R041,
Obecná matematika 1101R023,
Obecná informatika 1801R008,
Informatika a počítačové vědy 1801R034,
Matematické inženýrství 3901R021,
Matematická informatika 3901R058,
Bezpečnost a informační technologie 1802R007,

nebo studijních programů
Obecná matematika B0541A170011
Matematika pro informační technologie B0541A170003.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Matematika se zaměřením na vzdělávání 7504R015 – Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání 7504R003 nebo programu Matematika se zaměřením na vzdělávání B0114A170004 se sdruženým studiem Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání B0114A170005.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství informatiky pro střední školy je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Matematika se zaměřením na vzdělávání 7504R015 – Informatika se zaměřením na vzdělávání 1802R023 nebo programu Matematika se zaměřením na vzdělávání B0114A170004 se sdruženým studiem Informatika se zaměřením na vzdělávání B0114A140002.

Od části přijímací zkoušky ověřující matematické předpoklady ke studiu je dále upuštěno u uchazečů o magisterské studium studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem program z FF UK, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Matematika se zaměřením na vzdělávání 7504R015 a libovolného dalšího oboru; nebo programu Matematika se zaměřením na vzdělávání B0114A170004 se sdruženým studiem libovolného dalšího programu se zaměřením na vzdělávání. Upuštění od třetí části přijímací zkoušky se řídí podmínkami přijímacího řízení FF UK.

Podepsanou a doloženou žádost (vč. uvedení identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky) o upuštění od přijímací zkoušky je třeba podat bezprostředně po podání přihlášky. Doložení musí uvádět jak název studijního programu, tak příslušný kód studijního programu SIMS, který musí být potvrzen příslušnou vysokou školou. Nebude-li žádost podána a doložena do 28. 2. 2023, bude uchazeč pozván k přijímací zkoušce. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Žádost je nutno zaslat poštou na studijní oddělení MFF UK v listinné podobě. Formulář žádosti se nabídne při vyplňování elektronické přihlášky nebo je dostupný na adrese https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/faq.htm. Žádost je nutno doložit buď úředně ověřenou kopií bakalářského diplomu, nebo potvrzením o studiu bakalářského studijního programu opravňujícího k upuštění od přijímací zkoušky (viz výše). V případě, že bude od přijímací zkoušky upuštěno na základě potvrzení o studiu bakalářského studijního programu, je nutno do termínu 30. 9. 2023 tento studijní program úspěšně absolvovat.

Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve v průběhu března.

Koncem dubna zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku.

U všech uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

V případě programů
Astronomie a astrofyzika,
Biofyzika a chemická fyzika,
Částicová a jaderná fyzika,
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie,
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů,
Fyzika povrchů a plazmatu,
Geofyzika a fyzika planet,
Matematické a počítačové modelování ve fyzice,
Optika a optoelektronika,
Teoretická fyzika

je tato zkouška písemná a tvoří ji 4 úlohy. Na vypracování zkoušky je 120 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 25 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Maximální celkový počet bodů je 100. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 40 bodů ze 100 možných.

V případě programů
Informatika – Diskrétní modely a algoritmy,
Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika,
Informatika – Softwarové a datové inženýrství,
Informatika – Softwarové systémy,
Informatika – Teoretická informatika,
Informatika – Umělá inteligence,
Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her,
Finanční a pojistná matematika,
Matematická analýza,
Matematické modelování ve fyzice a technice,
Matematické struktury,
Matematika pro informační technologie,
Numerická a výpočtová matematika
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

je tato zkouška písemná a tvoří ji 4 úlohy. Na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 25 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Maximální celkový počet bodů je 100. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 40 bodů ze 100 možných.

V případě sdružených programů
Učitelství matematiky pro střední školy,
Učitelství fyziky pro střední školy,
Učitelství informatiky pro střední školy
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

uskutečňovaných plně na MFF UK má tato zkouška dvě části, písemnou a ústní.

Písemnou část tvoří 4 úlohy. Na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 20 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. V ústní části zkoušky uchazeči prokazují základní znalosti a dovednosti z učitelské propedeutiky v rozsahu předmětů Úvod do psychologie a Pedagogická propedeutika ze studijního plánu maior studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání a schopnosti aplikovat teoretické znalosti při řešení modelových situací z pedagogické praxe. Maximální počet bodů za ústní část zkoušky je 20.

Body z obou částí zkoušky se sčítají, maximální celkový počet bodů je 100. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 50 bodů ze 100 možných.

Pokud je uchazeč o studium absolventem nebo studentem posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná fyzika (1701R026) nebo studijního programu Fyzika (B0533A110001) a hlásí se ke studiu studijního programu Učitelství fyziky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy, bude konat pouze ústní část přijímací zkoušky. V takovém případě je možné získat maximálně 20 bodů a bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 10 bodů z 20 možných.

V případě programu
Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem programu na FF UK, uskutečňovaného společně s FF UK, má přijímací zkouška tři části.

 • První část ověřuje matematické předpoklady ke studiu a tvoří ji dvě úlohy. Na vypracování zkoušky je 40 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 20 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů.
 • Druhá část zkoušky je ústní a uchazeči v ní prokazují základní znalosti a dovednosti z učitelské propedeutiky v rozsahu předmětů Úvod do psychologie a Pedagogická propedeutika ze studijního plánu maior studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání a schopnosti aplikovat teoretické znalosti při řešení modelových situací z pedagogické praxe. Maximální počet bodů za ústní část zkoušky je 20. Body za písemnou a ústní část zkoušky se sčítají, maximální celkový počet bodů je 60. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 30 bodů z 60 možných.
 • Třetí část ověřuje předpoklady ke studiu oboru FF UK a její podoba je určena podmínkami přijímacího řízení FF UK pro daný obor, viz zde.

Přijímací zkouška konaná v náhradním termínu má stejnou podobu i kritéria hodnocení jako přijímací zkouška v řádném termínu.

Skladba úloh písemné zkoušky pro jednotlivé studijní programy je následující:

Studijní programy
Astronomie a astrofyzika,
Biofyzika a chemická fyzika,
Částicová a jaderná fyzika,
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie,
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů,
Fyzika povrchů a plazmatu,
Geofyzika a fyzika planet,
Matematické a počítačové modelování ve fyzice,
Optika a optoelektronika,
Teoretická fyzika
- Fyzika (4 úlohy)

Studijní program
Učitelství fyziky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy
- Fyzika (2 úlohy)
- Matematika (2 úlohy)

Studijní programy
Informatika – Diskrétní modely a algoritmy,
Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika,
Informatika – Softwarové a datové inženýrství,
Informatika – Softwarové systémy,
Informatika – Teoretická informatika,
Informatika – Umělá inteligence,
Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her
- Informatika (4 úlohy)

Studijní programy
Matematická analýza,
Matematické modelování ve fyzice a technice,
Matematické struktury,
Matematika pro informační technologie,
Numerická a výpočtová matematika,
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
- Matematika (4 úlohy)

Studijní program Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství informatiky pro střední školy
- Matematika (2 úlohy)
- Informatika (2 úlohy)

Studijní program Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
- Matematika (2 úlohy)
- Deskriptivní geometrie (2 úlohy)

Studijní program Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem programu na FF
- Matematika (2 úlohy)
- další část v závislosti na programu dle požadavků FF UK

Studijní program Finanční a pojistná matematika
- Matematika (2 úlohy)
- Pravděpodobnost a statistika (1 úloha)
- Finanční matematika (1 úloha)

U písemné odborné přijímací zkoušky je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.

Náležitosti přihlášky

 • Přijímací řízení je zahájeno doručením přihlášky ke studiu fakultě. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Počet přihlášek na různé studijní programy není omezen, pro každý zvolený studijní program musí uchazeč podat samostatnou přihlášku. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou.
 • Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči studijním informačním systémem vygenerováno ID číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.
 • Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč specifický symbol, který pro něj vygeneruje Studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu zvlášť. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
 • Platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je možno provést platební kartou nebo bankovním převodem. Při platbě bankovním převodem ze zahraničí je nutné platbu doložit potvrzeným platebním dokladem. Tento doklad doloží také každý uchazeč z ČR i ze zahraničí, který provede platbu až po 22. 2. 2023. Doklad zašle na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 28. 2. 2023 (pro urychlení e-mailem).

Údaje pro platbu v rámci ČR:
Banka: Komerční banka
Účet: 21210277/0100
IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 1
Specifický symbol: vygenerovaný studijním informačním systémem

 • Ke každé podané přihlášce do magisterského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2023 úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů, bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK.
 • Uchazeči, kteří předchozí vysokoškolské vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů:
  • doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. „nostrifikace“); nebo
  • zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska); nebo
  • zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 0 Kč). Úředně ověřené doklady je v tomto případě nutné zaslat v listinné podobě na adresu studijního oddělení MFF nejpozději do 30.6.2023.
 • Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol a další informace naleznete na webových stránkách fakulty.

Dokud uchazeč nedoloží doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání (případně doklad o znalosti českého jazyka), nebude přijat ke studiu ani pozván k zápisu.

V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena či pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, přijímací řízení se zastavuje.

Další informace naleznete zde.