Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů

pro akademický rok 2020/2021

Kontakt

Adresa:MFF UK – Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Kontaktní osoba:Andrea Kadlecová
E-mail:andrea.kadlecova@mff.cuni.cz
Telefon:+420 951 551 262

Přijímací zkouška

Termín odevzdání přihlášek:do 29. 2. 2020
Řádný termín přijímacích zkoušek:3. 6. 2020 zrušen
u studijních programů uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK termíny viz podmínky FF UK
Náhradní termín přijímací zkoušky:22. 6. 2020 zrušen
u studijních programů uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK termíny viz podmínky FF UK 
Administrativní poplatek (s elektronickou přihláškou): 760 Kč

Informace o přijímacím řízení

Základní informace pro uchazeče o studium v českém jazyce

Podmínky přijetí

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu.

Ke každé podané přihlášce do magisterského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2020 úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů, bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK.

Součástí přijímacího řízení je dále ověření odborných, případně i jazykových schopností uchazečů.

 1. Odborné schopnosti se ověřují odbornou přijímací zkouškou tvořenou jednou, nebo v případě sdruženého studia, dvěma částmi; v některých případech je od odborné přijímací zkoušky nebo její části upuštěno – viz níže. Do každého studijního programu jsou ke studiu přijati všichni uchazeči splňující požadované odborné i jazykové schopnosti. U programů sdruženého studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK je podmínkou přijetí také splnění podmínek stanovených Filozofickou fakultou UK pro odpovídající program.
 2. Doložení jazykových schopností – uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo Slovenské republice na školách s českým nebo slovenským jazykem výuky, musejí doložit dostatečnou znalost českého nebo slovenského jazyka buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR vyučující v českém nebo slovenském jazyce, nebo dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK), nebo doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nebo doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého nebo slovenského jazyka na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7. 2020.

Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek.

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky

Pro studijní programy Astronomie a astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika, Částicová a jaderná fyzika, Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie, Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, Fyzika povrchů a plazmatu, Geofyzika a fyzika planet, Matematické a počítačové modelování ve fyzice, Optika a optoelektronika, Teoretická fyzika, Informatika – Diskrétní modely a algoritmy, Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika, Informatika – Softwarové a datové inženýrství, Informatika – Softwarové systémy, Informatika – Teoretická informatika, Informatika – Umělá inteligence, Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her, Finanční a pojistná matematika, Matematická analýza, Matematické modelování ve fyzice a technice, Matematické struktury, Matematika pro informační technologie, Numerická a výpočtová matematika, Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, Učitelství matematiky pro střední školy, Učitelství fyziky pro střední školy, Učitelství informatiky pro střední školy a Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy je od odborné přijímací zkoušky na navazující magisterské studium, nebo od její části, upuštěno na základě předchozího bakalářského studia na MFF UK dle podmínek uvedených dále. O upuštění od přijímací zkoušky nebo její části je nutno požádat současně s podáním přihlášky. Upuštění není možné u uchazečů, kteří již studovali studijní obor navazujícího magisterského studia podle akreditací platných v akademickém roce 2018/19, jemuž odpovídá navazující magisterský studijní program podle nových akreditací platných v akademickém roce 2020/21, na který se hlásí.

Pro upuštění od odborné přijímací zkoušky je nutno splnit alespoň jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doložit v žádosti:

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijních programů Astronomie a astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika, Částicová a jaderná fyzika, Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie, Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, Fyzika povrchů a plazmatu, Geofyzika a fyzika planet, Matematické a počítačové modelování ve fyzice, Optika a optoelektronika, Teoretická fyzika je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná fyzika 1701R026.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Učitelství fyziky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Fyzika zaměřená na vzdělávání 7504R183 – Matematika se zaměřením na vzdělávání 7504R015.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijních programů Informatika – Diskrétní modely a algoritmy, Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika, Informatika – Softwarové a datové inženýrství, Informatika – Softwarové systémy, Informatika – Teoretická informatika, Informatika – Umělá inteligence, Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního programu Informatika B1801.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijních programů Matematické struktury, Matematická analýza, Numerická a výpočtová matematika, Matematické modelování ve fyzice a technice, Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, Finanční a pojistná matematika je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná matematika 1101R023.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Matematika pro informační technologie je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Matematické metody informační bezpečnosti 1801R013, Matematika pro informační technologie 1103R041 nebo Obecná matematika 1101R023.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Matematika se zaměřením na vzdělávání 7504R015 – Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání 7504R003.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství informatiky pro střední školy je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Matematika se zaměřením na vzdělávání 7504R015 – Informatika se zaměřením na vzdělávání 1802R023.

Od části přijímací zkoušky ověřující matematické předpoklady ke studiu je dále upuštěno u uchazečů o magisterské studium studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem program z FF UK, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Matematika se zaměřením na vzdělávání 7504R015 a libovolného dalšího oboru. Upuštění od třetí části přijímací zkoušky se řídí podmínkami přijímacího řízení FF UK.

Podepsanou a doloženou žádost (vč. uvedení identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky) o upuštění od přijímací zkoušky je třeba podat současně s přihláškou. Nebude-li žádost podána a doložena do 29. 2. 2020, bude uchazeč pozván k přijímací zkoušce. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Žádost je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK v listinné podobě. Formulář žádosti se nabídne při vyplňování elektronické přihlášky nebo je dostupný na adrese https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/faq.htm. Žádost je nutno doložit buď úředně ověřenou kopií bakalářského diplomu, nebo potvrzením o studiu bakalářského studijního programu opravňujícího k upuštění od přijímací zkoušky (viz výše). V případě, že bude od přijímací zkoušky upuštěno na základě potvrzení o studiu bakalářského studijního programu, je nutno do termínu 30. 9. 2020 tento studijní program úspěšně absolvovat. Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve začátkem března.

U všech uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

V případě programů Astronomie a astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika, Částicová a jaderná fyzika, Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie, Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, Fyzika povrchů a plazmatu, Geofyzika a fyzika planet, Matematické a počítačové modelování ve fyzice, Optika a optoelektronika, Teoretická fyzika je tato zkouška písemná a tvoří ji 4 úlohy. Na vypracování zkoušky je 120 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 25 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Maximální celkový počet bodů je 100. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 40 bodů ze 100 možných.

V případě programů Informatika – Diskrétní modely a algoritmy, Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika, Informatika – Softwarové a datové inženýrství, Informatika – Softwarové systémy, Informatika – Teoretická informatika, Informatika – Umělá inteligence, Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her, Finanční a pojistná matematika, Matematická analýza, Matematické modelování ve fyzice a technice, Matematické struktury, Matematika pro informační technologie, Numerická a výpočtová matematika a Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie je tato zkouška písemná a tvoří ji 4 úlohy. Na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 25 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Maximální celkový počet bodů je 100. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 40 bodů ze 100 možných.

V případě sdružených programů Učitelství matematiky pro střední školy, Učitelství fyziky pro střední školy, Učitelství informatiky pro střední školy a Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy uskutečňovaných plně na MFF UK má tato zkouška dvě části, písemnou a ústní. Písemnou část tvoří 4 úlohy. Na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 20 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. V ústní části zkoušky uchazeči prokazují základní znalosti a dovednosti z učitelské propedeutiky v rozsahu předmětů Úvod do psychologie a Pedagogická propedeutika ze studijního plánu studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání a schopnosti aplikovat teoretické znalosti při řešení modelových situací z pedagogické praxe. Maximální počet bodů za ústní část zkoušky je 20. Body z obou částí zkoušky se sčítají, maximální celkový počet bodů je 100. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 50 bodů ze 100 možných. Pokud je uchazeč o studium absolventem nebo studentem posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná matematika 1101R023 a hlásí se ke studiu studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství informatiky pro střední školy, či je absolventem nebo studentem posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná fyzika 1701R026 a hlásí se ke studiu studijního programu Učitelství fyziky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy, bude konat pouze ústní část přijímací zkoušky. V takovém případě bude hodnocen maximálním počtem 20 bodů a bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 10 bodů z 20 možných.

V případě programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem programu na FF UK, uskutečňovaného společně s FF UK, má přijímací zkouška tři části. První část ověřuje matematické předpoklady ke studiu a tvoří ji dvě úlohy. Na vypracování zkoušky je 38 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 20 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Druhá část zkoušky je ústní a uchazeči v ní prokazují základní znalosti a dovednosti z učitelské propedeutiky v rozsahu předmětů Úvod do psychologie a Pedagogická propedeutika ze studijního plánu maior studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání a schopnosti aplikovat teoretické znalosti při řešení modelových situací z pedagogické praxe. Maximální počet bodů za ústní část zkoušky je 20. Body za písemnou a ústní část zkoušky se sčítají, maximální celkový počet bodů je 60. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 30 bodů z 60 možných. Třetí část ověřuje předpoklady ke studiu oboru FF UK a její podoba je určena podmínkami přijímacího řízení FF UK pro daný obor, viz zde.

Přijímací zkouška konaná v náhradním termínu má stejnou podobu i kritéria hodnocení jako přijímací zkouška v řádném termínu.

Skladba úloh pro jednotlivé studijní programy a obory je následující:

Studijní programy
Astronomie a astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika, Částicová a jaderná fyzika, Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie, Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, Fyzika povrchů a plazmatu, Geofyzika a fyzika planet, Matematické a počítačové modelování ve fyzice, Optika a optoelektronika, Teoretická fyzika

 • Fyzika (4 úlohy)

Učitelství fyziky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy

 • Fyzika (2 úlohy)
 • Matematika (2 úlohy)

Studijní programy
Informatika – Diskrétní modely a algoritmy, Informatika – Jazykové technologie a počítačová lingvistika, Informatika – Softwarové a datové inženýrství, Informatika – Softwarové systémy, Informatika – Teoretická informatika, Informatika – Umělá inteligence, Informatika – Vizuální výpočty a vývoj počítačových her

 • Informatika (4 úlohy)

Studijní programy
Matematická analýza, Matematické modelování ve fyzice a technice, Matematické struktury, Matematika pro informační technologie, Numerická a výpočtová matematika, Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

 • Matematika (4 úlohy)

Studijní program
Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství informatiky pro střední školy

 • Matematika (2 úlohy)
 • Informatika (2 úlohy)

Studijní program
Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

 • Matematika (2 úlohy)
 • Deskriptivní geometrie (2 úlohy)

Studijní program
Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem programu na FF

 • Matematika (2 úlohy)
 • třetí část v závislosti na programu dle požadavků FF UK

Studijní program
Finanční a pojistná matematika

 • Matematika (2 úlohy)
 • Pravděpodobnost a statistika (1 úloha)
 • Finanční matematika (1 úloha)

U písemné odborné přijímací zkoušky je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.

Náležitosti přihlášky

 • Přijímací řízení je zahájeno doručením přihlášky ke studiu fakultě. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Počet přihlášek na různé studijní programy není omezen, pro každý zvolený studijní program musí uchazeč podat samostatnou přihlášku. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou.
 • Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči studijním informačním systémem vygenerováno ID číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.
 • Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč specifický symbol, který pro něj vygeneruje Studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu zvlášť. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
 • Platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je možno provést platební kartou, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (poštovní poukázkou pouze v rámci ČR). Při platbě bankovním převodem ze zahraničí je nutné platbu doložit potvrzeným platebním dokladem. Tento doklad doloží také každý uchazeč z ČR i ze zahraničí, který provede platbu až po 22. 2. 2020. Doklad zašle na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 29. 2. 2020 (pro urychlení e-mailem).

Údaje pro platbu v rámci ČR:
Banka: Komerční banka
Účet: 21210277/0100
IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 1
Specifický symbol: ID přihlášky

 • Ke každé podané přihlášce do magisterského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2020 úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů, bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK. Uchazeči, kteří předchozí vysokoškolské vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. „nostrifikace“); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 0 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol a další informace naleznete na webových stránkách fakulty. Úředně ověřené doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu studijního oddělení MFF nejpozději do 30. 6. 2020.
 • Dokud uchazeč nedoloží doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání (případně doklad o znalosti českého jazyka), nebude přijat ke studiu ani pozván k zápisu.
 • V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena či pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.
 • Ke každé podané přihlášce do magisterského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2019 úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů, bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK.
 • Uchazeči, kteří předchozí vysokoškolské vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. „nostrifikace“); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 0 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol a další informace naleznete na webových stránkách fakulty. Úředně ověřené doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu studijního oddělení MFF nejpozději do 30. 6. 2019.
 • V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena má se za to, že přihláška nebyla podána. Pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v požadované výši a tento nedostatek není odstraněn ani v dodatečně stanovené lhůtě, přijímací řízení se zastavuje.

Další informace naleznete zde.

1. června 2020

Vedení fakulty rozhodlo o plošném upuštění od přijímacích zkoušek do všech programů bakalářského a navazujícího magisterského studia vyučovaných v českém jazyce. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste již nadále neposílali žádosti o upuštění od přijímacích zkoušek, protože jsou bezpředmětné.
Upozorňujeme, že ostatní podmínky přijímacího řízení včetně všech termínů pro doložení podkladů nutných pro přijetí ke studiu zůstávají beze změny.
Rozhodnutí o přijetí bude fakulta vydávat až po doložení všech ostatních podkladů nutných pro přijetí ke studiu (doklad o ukončení předchozího vzdělání, případně doklad o znalosti českého jazyka).

Kam dál

Nabídka ubytování