Přijímací řízení ke studiu navazujících magisterských programů

pro akademický rok 2019/2020

Kontakt

Adresa:MFF UK – Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
Kontaktní osoba:Andrea Kadlecová
E-mail:andrea.kadlecova@mff.cuni.cz
Telefon:+420 951 551 262

Přijímací zkouška

Termín odevzdání příhlášek:do 28. 2. 2019
Řádný termín přijímacích zkoušek:5. 6. 2019, u oborů dvouoborového studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK se termíny zkoušek na UK FF nemusí shodovat s termíny na UK MFF, viz webový odkaz na UK FF.
Náhradní termín přijímací zkoušky:24. 6. 2019, lze o něj požádat ze závažných důvodů; u oborů dvouoborového studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK se termíny zkoušek na UK FF nemusí shodovat s termíny na UK MFF, viz webový odkaz na UK FF. 
Administrativní poplatek (s elektronickou přihláškou): 640 Kč

Informace o přijímacím řízení

Základní informace pro uchazeče o studium v českém jazyce

Podmínky přijetí Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

Splnění této podmínky uchazeč musí doložit úředně ověřenou kopií dokladu. Součástí přijímacího řízení je dále ověření odborných, případně i jazykových schopností uchazečů.

 1. Odborné schopnosti se ověřují odbornou přijímací zkouškou tvořenou jednou, nebo v případě dvouoborového studia, dvěma částmi; v některých případech je od odborné přijímací zkoušky nebo její části upuštěno – viz níže. Na každý studijní obor jsou ke studiu přijati všichni uchazeči splňující požadované odborné i jazykové schopnosti. U oborů dvouoborového studia uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK je podmínkou přijetí také splnění podmínek stanovených Filozofickou fakultou UK pro odpovídající obor.
 2. Doložení jazykových schopností – uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo Slovenské republice, musí doložit dostatečnou znalost jazyka buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR, nebo dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 nebo C1 na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK), nebo doložením vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nebo doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého jazyka na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7. 2019.

Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek.

Ke každé podané přihlášce do magisterského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2019 úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů, bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK.

Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky

Pro studijní programy Fyzika, Informatika a Matematika je od odborné přijímací zkoušky na navazující magisterské studium, nebo od její části, upuštěno u uchazečů, kteří o upuštění od přijímací zkoušky nebo její části (prominutí) požádají, obor, na který se hlásí, na MFF UK dosud nestudovali, splní alespoň jednu z následujících podmínek a tuto skutečnost řádně doloží:

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Fyzika je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná fyzika 1701R026.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Fyzika dvouoboru Učitelství fyziky – Učitelství matematiky je dále upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Fyzika zaměřená na vzdělávání 7504R183.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Informatika je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního programu Informatika B1801, nebo obdobného programu v zahraničí. Pokud je uchazeč studentem obdobného programu v zahraničí bude mu žádost posouzena na základě doložení výpisu zkoušek potvrzeného příslušnou vysokou školou.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Matematika oborů Matematické struktury, Matematická analýza, Numerická a výpočtová matematika, Matematické modelování ve fyzice a technice, Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, Finanční a pojistná matematika je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Obecná matematika 1101R023, nebo obdobného programu v zahraničí. Pokud je uchazeč studentem obdobného programu v zahraničí, bude mu žádost posouzena na základě doložení výpisu zkoušek potvrzeného příslušnou vysokou školou.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Matematika obor Matematika pro informační technologie (dříve název oboru Matematické metody informační bezpečnosti) je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního oboru Matematické metody informační bezpečnosti 1801R013, nebo Obecná matematika 1101R023, nebo obdobného programu v zahraničí. Pokud je uchazeč studentem obdobného programu v zahraničí, bude mu žádost posouzena na základě doložení výpisu zkoušek potvrzeného příslušnou vysokou školou.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Matematika dvouoboru Učitelství matematiky – Učitelství deskriptivní geometrie je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Matematika se zaměřením na vzdělávání – Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání, nebo obdobného programu v zahraničí. Pokud je uchazeč studentem obdobného programu v zahraničí, bude mu žádost posouzena na základě doložení výpisu zkoušek potvrzeného příslušnou vysokou školou.

Od přijímací zkoušky na magisterské studium studijního programu Matematika dvouoboru Učitelství matematiky – Učitelství informatiky je upuštěno u uchazečů, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Matematika se zaměřením na vzdělávání – Informatika se zaměřením na vzdělávání nebo oboru Obecná matematika 1101R023, nebo obdobného programu v zahraničí. Pokud je uchazeč studentem obdobného programu v zahraničí, bude mu žádost posouzena na základě doložení výpisu zkoušek potvrzeného příslušnou vysokou školou.

Od části přijímací zkoušky ověřující matematické předpoklady ke studiu je dále upuštěno u uchazečů o magisterské studium studijního programu Matematika dvouoboru Učitelství matematiky – obor z FF UK, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru Matematika se zaměřením na vzdělávání a libovolného dalšího oboru. Upuštění od druhé části přijímací zkoušky se řídí podmínkami přijímacího řízení FF UK.

Podepsanou a doloženou žádost (vč. uvedení identifikačního čísla přihlášky přiřazeného uchazeči studijním informačním systémem při podání přihlášky) o upuštění od přijímací zkoušky je třeba podat současně s přihláškou, nejpozději však do 28. 2. 2019. Žádost v listinné podobě (formulář žádosti se nabídne při vyplňování elektronické přihlášky nebo je dostupný na adrese zde) je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK a zároveň doložit buď úředně ověřenou kopií bakalářského diplomu, nebo potvrzením studijního oddělení té fakulty nebo vysoké školy, kde byl nebo je příslušný bakalářský studijní program studován. Nebude-li v termínu stanoveném pro podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky žádost podána a doložena, bude uchazeč pozván k přijímací zkoušce. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve začátkem března.

U všech uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

V případě oborů uskutečňovaných plně na MFF UK je tato zkouška písemná a tvoří ji 4 úlohy. Na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 25 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Maximální celkový počet bodů je 100. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 40 bodů ze 100 možných.

V případě dvouborového studia Učitelství matematiky – obor na FF UK, uskutečňovaného společně s FF UK, má přijímací zkouška dvě části. První část ověřuje matematické předpoklady ke studiu a tvoří ji dvě úlohy za 25 bodů. Na vypracování zkoušky je 38 minut. Za každou úlohu bude možné získat nejvýše 25 bodů. V případě, že vypracované řešení bude neúplné, bude přidělen pouze alikvotní počet bodů. Maximální celkový počet bodů je 50. Bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splní ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) je 20 bodů z 50 možných. Druhá část ověřuje předpoklady ke studiu oboru FF UK a její podoba je určena podmínkami přijímacího řízení FF UK pro daný obor. Část zkoušky na FF UK je popsána na webových stránkách FF UK viz zde.

Přijímací zkouška konaná v náhradním termínu má stejnou podobu i kritéria hodnocení jako přijímací zkouška v řádném termínu.

Skladba úloh pro jednotlivé studijní programy a obory je následující:

Studijní program Fyzika

 • dvouoborové studium Učitelství fyziky – Učitelství matematiky
  • Fyzika (2 úlohy)
  • Matematika (2 úlohy)
 • ostatní obory
  • Fyzika (4 úlohy)

Studijní program Informatika

 • všechny obory
  • Informatika (4 úlohy)

Studijní program Matematika

 • dvouoborové studium Učitelství matematiky – Učitelství informatiky
  • Matematika (2 úlohy)
  • Informatika (2 úlohy)
 • dvouoborové studium Učitelství matematiky – Učitelství deskriptivní geometrie
  • Matematika (2 úlohy)
  • Deskriptivní geometrie (2 úlohy)
 • dvouoborové studium Učitelství matematiky – obor na FF UK
  • Matematika (2 úlohy)
  • druhá část v závislosti na oboru dle požadavků FF UK
 • obor Finanční a pojistná matematika
  • Matematika (2 úlohy)
  • Pravděpodobnost a statistika (1 úloha)
  • Finanční matematika (1 úloha)
 • ostatní obory
  • Matematika (4 úlohy)

U písemné odborné přijímací zkoušky je zakázáno opisovat od jiných uchazečů i nechat jiného uchazeče opisovat. Takový čin je považován za podvodné jednání a vztahuje se na něj § 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. K přijímací zkoušce je nutné si přinést psací potřeby. Používání jakýchkoliv dalších pomůcek není při přijímací zkoušce povoleno.

Náležitosti přihlášky

 • Přijímací řízení je zahájeno doručením přihlášky ke studiu fakultě. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese http://www.mff.cuni.cz/eprihlaska. Počet přihlášek na různé studijní obory není omezen, pro každý zvolený studijní obor musí uchazeč podat samostatnou přihlášku. Vyplněnou elektronickou přihlášku uchazeč ve studijním informačním systému potvrdí a elektronicky odešle. Elektronicky podaná přihláška se na MFF UK již neposílá poštou.
 • Po vyplnění elektronické přihlášky je každému uchazeči studijním informačním systémem vygenerováno ID číslo přihlášky; toto číslo je třeba uvádět při komunikaci o přihlášce se studijním oddělením.
 • Ke každé podané přihlášce uchazeč uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, který je splatný k termínu pro podání přihlášek, uvede uchazeč specifický symbol, který pro něj vygeneruje Studijní informační systém po elektronickém podání přihlášky. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu zvlášť. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
 • Platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je možno provést platební kartou, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (poštovní poukázkou pouze v rámci ČR). Při platbě bankovním převodem ze zahraničí je nutné platbu doložit potvrzeným platebním dokladem. Tento doklad doloží také každý uchazeč z ČR i ze zahraničí, který provede platbu až po 22. 2. 2019. Doklad zašle na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 28. 2. 2019 (pro urychlení e-mailem).

Údaje pro platbu v rámci ČR:
Banka: Komerční banka
Účet: 21210277/0100
IBAN: CZ49 0100 0000 0000 2121 0277
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 1
Specifický symbol: vygenerovaný studijním informačním systémem

 • Ke každé podané přihlášce do magisterského studijního programu uchazeč doručí co nejdříve po podání přihlášky, nejpozději však do 30. 9. 2019 úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu, případně potvrzení fakulty či vysoké školy o absolvování vysokoškolského studia. Tento požadavek se netýká posluchačů, resp. absolventů, bakalářského nebo magisterského studia na MFF UK.
 • Uchazeči, kteří předchozí vysokoškolské vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. „nostrifikace“); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 0 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol a další informace naleznete na webových stránkách fakulty. Úředně ověřené doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu studijního oddělení MFF nejpozději do 30.6.2019.
 • V případě, že elektronická přihláška není řádně vyplněna a uzavřena či pokud uchazeč nezaplatil v daném termínu poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v požadované výši, a tyto nedostatky nejsou odstraněny ani v dodatečně stanovené lhůtě, má se za to, že přihláška nebyla podána.

Další informace naleznete zde.