Vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů – nejstarší dobíhající

Dobíhající studium započaté před rokem 2017, do těchto kurzů již se nelze zapsat.

 1. Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika

  (garant kurzu doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.)

 2. Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika

  (garant kurzu doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.)

 3. Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu informatika

  (garant kurzu doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.)

 

Poplatky za studium se řídí směrnicí děkana.

Studium v těchto kurzech se řídí Řádem celoživotního vzdělávání UKŘádem celoživotního vzdělávání MFF UK.

Průběh studia a způsob hodnocení

Studium je koncipováno jako tříleté. Předměty, které musí uchazeč během studia absolvovat, a doporučený průběh studia jsou uvedeny ve vzdělávacím plánu jednotlivých kurzů. Studium probíhá v kombinované formě studia. Ve vzdělávacím plánu je specifikován rozsah prezenční výuky, která bude probíhat blokově v prostorách MFF UK, a přibližná doba samostudia. Pokud to studujícím čas dovolí, mohou navštěvovat přednášky a cvičení společně se studenty prezenčního studia učitelských bakalářských a magisterských oborů.

Pro úspěšné absolvování programu je nutné úspěšně vykonat dvě závěrečné komisionální zkoušky – zkoušku oborově zaměřenou na pedagogiku a psychologii a zkoušku zaměřenou na odborný předmět a didaktiku tohoto předmětu. Dále je nutné úspěšně obhájit závěrečnou práci, která se bude tematicky dotýkat oboru didaktika fyziky, resp. matematiky, resp. informatiky. Podmínkou konání zkoušky zaměřené na odborný předmět a jeho didaktiku je řádné absolvování všech předmětů předepsaných ve vzdělávacích plánech. Pokud jste některý předepsaný předmět (nebo jemu obsahově podobný) absolvovali již ve svém předchozím studiu, můžete požádat o jeho uznání.

Znalostní požadavky ke komisionální závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie

Při zkoušce student prokáže znalost základních pedagogických a psychologických pojmů a dovednost používat je v odpovídajících souvislostech. Dokáže analyzovat konkrétní pedagogické situace, identifikovat v nich obsažené problémy, zaujmout k nim vlastní stanovisko a zdůvodnit je v kontextu jiných možných řešení. Prokáže schopnost integrovat poznatky z psychologie osobnosti, vývojové psychologie, pedagogické psychologie, sociální psychologie a školní psychologie. Je schopen aplikovat poznatky z pedagogiky a psychologie na daný problém. Při rozpravě nad konkrétními pedagogickými situacemi bude schopen hlouběji analyzovat a vyhodnotit jevy edukační reality a prokáže tak připravenost k převzetí role učitele. Prokáže rovněž, na základě předložené studijní literatury, připravenost k samostatnému dalšímu vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie. Specifikace otázek, problémů a situací bude odpovídat stupni školy, pro který je student připravován. Zkouška se koná ústní formou. Témata jsou dostupná zde.

Závěrečná práce

Závěrečnou práci zadává studentovi na jeho žádost garant kurzu kdykoliv v průběhu studia, nejpozději v semestru, který bude předcházet semestru s předpokládaným odevzdáním a obhajobou práce. Garant kurzu zároveň stanovuje konzultanta, na kterého se může student v průběhu řešení závěrečné práce obracet s odbornými dotazy apod. Závěrečná práce se obecně zabývá vzděláváním v odpovídajícím všeobecně vzdělávacím předmětu. Může se jednat například o tvorbu metodických materiálů pro školní praxi, vytvoření popularizačního textu o konkrétním oboru nebo jevu, realizaci šetření/průzkumu na školách apod. Rozsah práce bude upřesněn konzultantem a garantem kurzu dle charakteru práce; standardně se předpokládá rozsah 20 normostran vlastního textu. Student obhajuje práci před minimálně tříčlennou komisí, kterou určí garant kurzu. Student odevzdá práci jak v elektronické tak tištěné podobě nejpozději 5 dní před obhajobou práce.

Vzdělávací plány jednotlivých kurzů

 1. Studijní plán všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika
 2. Studijní plán všeobecně vzdělávacího předmětu matematika
 3. Studijní plán všeobecně vzdělávacího předmětu informatika

Akreditace: Kurzy jsou akreditovány u MŠMT na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. pod č. j. 27 655/2012–25–591. Akreditace je prodloužena do 3. 8. 2018.