Neplatí od 11. 12. 2015.

Řád celoživotního vzdělávání

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Řád celoživotního vzdělávání
Matematicko-fyzikální fakulty
ze dne 11. června 1999

Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty
se podle §  27 odst. 1 písm. b) a §  33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
usnesl na tomto Řádu celoživotního vzdělávání Matematicko-fyzikální fakulty,
jako jejím vnitřním předpisu:

 

Úvodní ustanovení

§ 1

Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na Matematicko-fyzikální fakultě (dále jen “fakulta”).

 

Základní ustanovení

§ 2

1. Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků a jsou poskytovány mimo rámec studijních programů.

2. Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách.

 

Celoživotní vzdělávání poskytované fakultou

§ 3

1. Fakulta poskytuje v rámci své vzdělávací činnosti též programy celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy (dále jen “univerzita”). Na fakultě je program celoživotního vzdělávání uskutečňován buď jako zájmový, a to zejména jako

a) mimořádné studium,

b) univerzita třetího věku,

nebo jako orientovaný na výkon povolání, a to zejména jako

c) rozšiřující studium,

d) doplňující studium.

Program může být uskutečňován prezenční, distanční nebo kombinovanou formou.

2. V mimořádném studiu občan zapisuje jednotlivé předměty akreditovaného studijního programu podle vlastní volby. Zápisem získává právo navštěvovat zvolenou výuku a konat z ní zkoušku resp. ucházet se o zápočet. O zapsané výuce a vykonaných zápočtech a zkouškách obdrží úřední výkaz. Formou mimořádného studia je též možno řešit situaci vzniklou přerušením studia z prospěchových důvodů (viz § 13 odst. 15 Studijního a zkušebního řádu fakulty).

3. Doplňující studium umožňuje absolventům neučitelského studia s titulem Mgr. nebo s kvalifikací tomuto titulu ekvivalentní doplnění jejich kvalifikace o učitelskou aprobaci z jednoho či více předmětů. Požadavky závěrečné zkoušky a podmínky připuštění k ní jsou až na podání diplomové práce stejné jako u státní závěrečné zkoušky při studiu učitelství tohoto oboru. Na základě žádosti může děkan studentovi započítat ty činnosti, které absolvoval během předchozího studia.

4. Rozšiřující studium umožňuje absolventům magisterského studijního programu učitelství doplnit jejich kvalifikaci o další obor. Charakter doplňujícího studia je obdobný jako rozšiřujícího studia.

5. Univerzita třetího věku je obvykle organizována univerzitou a sestává z tématicky zaměřených cyklů přednášek nabízených a zajišťovaných jednotlivými fakultami. Občan si volí určitý cyklus podle svého zájmu, o jeho absolvování obdrží osvědčení.

6. Bližší organizační i obsahové vymezení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání může být vydáno formou opatření děkana.

 

Závěrečná ustanovení

§ 4

1. Tento řád byl schválen senátem dne 5. května 1999 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity1) .

2. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 1999/2000.

 

 

Doc. RNDr. Oldřich John, CSc. Prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc.
předseda akademického senátu děkan


1) § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 11. června 1999.

Zrušení řádu schválil Akademický senát MFF UK na svém 212. zasedáni dne 7. 10. 2015 a následně Akademický senát UK na svém zasedání dne 11. 12. 2015.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Akademický senát.