Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

Studijní plány oblasti vzdělávání MATEMATIKA

Bakalářské studium od akad. roku 2019/20

1. Základní informace

Studijní programy bakalářského studia

V oblasti vzdělávání Matematika nabízíme na bakalářském stupni studia čtyři odborné programy.

Obecná matematika2.1
Finanční matematika2.2
Matematika pro informační technologie2.3
Matematické modelování2.4

V rámci oblasti vzdělávání jsou akreditovány také programy určené pro studenty, kteří po absolvování bakalářského studia chtějí pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky, a to ,,Matematika se zaměřením na vzdělávání'' a ,,Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání''. Studijní plány učitelských programů jsou uvedeny ve zvláštní části této publikace.

Program Obecná matematika poskytuje širší teoretický základ a je výbornou průpravou pro navazující magisterské studium.

Program Finanční matematika je vhodný zejména pro studenty, kteří po ukončení studia odcházejí do praxe. Prakticky orientovaný základ je doplněn ve druhém a třetím roce studia speciálními profilujícími předměty. Bude-li absolvent tohoto programu chtít pokračovat v navazujícím magisterském studiu, bude si muset některé teoreticky zaměřené předměty doplnit.

Program Matematika pro informační technologie nabízí poměrně široký teoretický základ, který je doplněn několika klíčovými předměty tak, aby vedle studia stejnojmenného navazujícího magisterského programu byl možný i přímý přechod do praxe.

Program Matematické modelování nabízí studium na pomezí matematiky a fyziky. Studenti získají základní teoretické znalosti o matematických analytických a numerických metodách potřebných pro matematické modelování přírodních jevů. Absolventi mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu, možný je i přímý přechod do praxe.

Všeobecné zásady studia

Základní informace

Celkem je požadováno získání minimálně 180 kreditů za celé tříleté studium. Pro úspěšné ukončení studia je nutné absolvovat všechny předměty, které jsou studijním plánem stanoveny jako povinné, nebo předměty s nimi záměnné. Studijní plán může též vyžadovat získání určitého počtu kreditů z jednotlivých skupin povinně volitelných předmětů.

Studijní plány

Studijní plán předepisuje povinné předměty programu, požadované počty kreditů z jednotlivých skupin povinně volitelných předmětů, podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a požadavky u státní závěrečné zkoušky. Průběh studia není studijními plány pevně určen. Student si zapisuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty tak, aby průběžně splňoval kreditní limity pro zápis do dalšího roku studia a aby splnil podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce.

Předmětové rekvizity

Zápis předmětů může být podmíněn splněním určitých podmínek stanovených v předmětových rekvizitách. Některé předměty vyžadují předchozí absolvování (prerekvizita) nebo alespoň zápis (korekvizita) jiných předmětů. Naopak, předchozí zápis jiného předmětu může znemožnit zápis předmětu, o který má student zájem (neslučitelnost). Předchozí absolvování jiného předmětu může být automaticky uznáno jako splnění předmětu, který student potřebuje (záměnnost). Předmětové rekvizity jsou uvedeny v Seznamu předmětů MFF UK (,,bílé Karolince'') a předmětovém modulu Studijního informačního systému.

Doporučujeme všem studentům, aby při zápisu předmětů věnovali předmětovým rekvizitám nejvyšší pozornost. Je zejména vhodné si ověřit, zdali zapsaný předmět není prerekvizitou dalších důležitých předmětů. Nesplnění takového předmětu může mít za následek prodloužení studia.

Doporučený průběh studia

V následujících částech jsou uvedeny studijní plány pro jednotlivé programy a doporučené průběhy studia, které rozepisují povinné předměty a některé povinně volitelné předměty do jednotlivých ročníků a uvádějí další podrobnosti studijních plánů. Povinné předměty jsou v tabulkách uvedeny tučně, povinně volitelné předměty obyčejným písmem a volitelné předměty kurzívou. V této kapitole jsou rovněž specifikovány podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a požadavky k ústní části SZZ.

Doporučený průběh studia není závazný, je však vhodné jej co nejvíce dodržovat, protože je sestaven s ohledem na rekvizity, návaznosti předmětů, tvorbu rozvrhu a na podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce.

Ukončení studia

Bakalářské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Na odborném studiu má státní závěrečná zkouška dvě části: obhajobu bakalářské práce a ústní zkoušku. Známkou je hodnocena jak každá část státní závěrečné zkoušky zvlášť, tak celá zkouška dohromady. Při neúspěchu opakuje student ty části státní závěrečné zkoušky, ve kterých dosud neuspěl. Každou část SZZ lze opakovat nejvýše dvakrát.

Požadavky k ústní části státní závěrečné zkoušky jsou uvedeny u studijních plánů jednotlivých programů.

Bakalářská práce je zadávána zpravidla na počátku 3. ročníku. Doporučujeme vybírat si téma především z nabídky pracoviště garantujícího zvolený studijní program; v případě zájmu o téma z nabídky jiného pracoviště nebo o téma vlastní důrazně doporučujeme konzultovat vhodnost tématu s garantem studijního programu.

Termíny pro zadání bakalářské práce, odevzdání bakalářské práce a podání přihlášky ke státní závěrečné zkoušce určuje harmonogram školního roku.

Projekt

Od druhého roku studia může student požádat děkana o zadání projektu. Jeho ohodnocení (max. 9 kreditů) stanoví děkan na základě doporučení zadávajícího učitele a garanta studijního programu.

Převádění kreditů

Převádění kreditů za předměty absolvované v bakalářském studiu do magisterského studia upravuje čl. 12 Pravidel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě.

Tělesná výchova a angličtina

Studijní plány všech matematických programů vyžadují absolvování čtyř semestrů tělesné výchovy a složení zkoušky z anglického jazyka.

Povinná výuka tělesné výchovy je v doporučeném průběhu studia rozmístěna do prvních čtyř semestrů, je však možné ji plnit kdykoli v průběhu bakalářského studia. Vyžaduje se absolvování těchto čtyř předmětů:

kódPředmětKredityZSLS
NTVY014Tělesná výchova I 10/2 Z
NTVY015Tělesná výchova II 10/2 Z
NTVY016Tělesná výchova III 10/2 Z
NTVY017Tělesná výchova IV 10/2 Z

Kterýkoli z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 (ale nejvýše jeden z nich) lze nahradit absolvováním letního výcvikového kursu NTVY018 nebo zimního výcvikového kursu NTVY019. Tyto kursy může student absolvovat kdykoli v průběhu bakalářského studia.

Zkouška z angličtiny vyžaduje zápis povinného předmětu

kódPředmětKredityZSLS
NJAZ091Anglický jazyk 10/0 Zk0/0 Zk

Tento předmět lze zapsat jak v zimním tak v letním semestru. Zkouška z anglického jazyka je v doporučených studijních plánech umístěna do letního semestru 2. ročníku, je však možné ji splnit kdykoli v průběhu bakalářského studia.

Před zápisem zkoušky z angličtiny doporučujeme absolvovat čtyřsemestrální kurs anglického jazyka, a to nejlépe během prvních čtyř semestrů studia. Pro mírně pokročilé jsou určeny předměty:

kódPředmětKredityZSLS
NJAZ071Anglický jazyk pro mírně pokročilé I 10/4 Z
NJAZ073Anglický jazyk pro mírně pokročilé II 10/4 Z
NJAZ075Anglický jazyk pro mírně pokročilé III 10/4 Z
NJAZ089Anglický jazyk pro mírně pokročilé IV 10/4 Z

Středně pokročilým a pokročilým stačí zapsat předměty s poloviční hodinovou dotací:

kódPředmětKredityZSLS
NJAZ070Anglický jazyk pro středně pokročilé I 10/2 Z
NJAZ072Anglický jazyk pro středně pokročilé II 10/2 Z
NJAZ074Anglický jazyk pro středně pokročilé III 10/2 Z
NJAZ090Anglický jazyk pro středně pokročilé IV 10/2 Z

nebo

kódPředmětKredityZSLS
NJAZ170Anglický jazyk pro pokročilé I 10/2 Z
NJAZ172Anglický jazyk pro pokročilé II 10/2 Z
NJAZ174Anglický jazyk pro pokročilé III 10/2 Z
NJAZ176Anglický jazyk pro pokročilé IV 10/2 Z

Po absolvování kurzů připravujících k povinné zkoušce z angličtiny doporučujeme studentům, aby navštěvovali semináře z odborné angličtiny:

kódPředmětKredityZSLS
NJAZ013Anglický jazyk pro matematiky I 30/2 Z
NJAZ096Anglický jazyk pro matematiky II 30/2 Z