Magisterské státní zkoušky studijního programu Informatika

Obhajoba diplomové práce

Práce je nutné odevzdat a přihlásit k obhajobě v termínech stanovených harmonogramem akademického roku. Součástí elektronického odevzdání je technická kontrola formátu odevzdávaných souborů podle směrnice děkana 4/2019, tuto kontrolu je vhodné absolvovat s předstihem na zkušební verzi práce.

Každá obhajoba sestává z prezentace diplomové práce studentem, představení posudků vedoucího a oponenta a diskuze. Obhajoby probíhají za sebou ve vyhrazených časových intervalech, pro hladký průběh je vhodné dostavit se s drobným časovým předstihem, případně si rovněž s předstihem ověřit promítání prezentace.

Detaily prezentace diplomové práce jsou na uvážení studenta, zpravidla je prezentace doprovázena promítáním připravených materiálů, je možné i doplnění například předvedením práce. Materiály by měly být v některém běžném elektronickém formátu (například PDF soubor) na běžném médiu (například na USB úložišti), je možné také promítání z vlastního počítače. Na celou prezentaci je vyhrazeno 10 až 12 minut, podobný čas je věnovaný představení posudků a diskuzi.

Elektronické verze materiálů jsou umístěny do repozitáře spolu se samotnou prací a odevzdávají se mailem sekretářce komise paní Kateřině Hegrové.

Průběh odborné části zkoušky

Na začátku odborné části zkoušky jsou všem studentům hromadně zadány zkušební otázky podle požadavků jejich studijních programů a zaměření, může být určeno také pořadí přípravy odpovědí. Otázky mohou testovat znalost libovolného tématu z požadavků studijního programu a mohou se týkat definic, aplikací i důkazů – záměrem sledovaným zkouškou je pokrýt zásadní tematické okruhy, použít přitom otázky různého charakteru a nastavit celkovou časovou náročnost na zhruba dvě až tři hodiny.

Po zadání otázek má student vyhrazen čas k písemné přípravě, po písemné přípravě prezentuje své odpovědi komisi, která vede k otázkám další rozpravu. Celkové výsledky zkoušky jsou studentovi oznámeny na závěr zkoušky.

Zkouška má přehledový charakter – hodnocení se soustředí na pochopení základních principů tématu, u kterých se vyžaduje odpovídající schopnost vyjadřování (formálně přesné definice a tvrzení, technicky správná terminologie, používání obvyklých notací) a vnímání souvislostí včetně aplikací. Přiměřená znalost technických detailů může být vyžadována tam, kde je nezbytná pro doložení pochopení základních principů. Pro jednotlivá zaměření oboru Softwarové systémy je seznam detailních požadavků k dispozici zde.

Ke zkoušce jsou nutné psací potřeby a průkaz identity. Nejsou dovoleny žádné pomůcky, které by mohly poskytovat výhodu při vypracování odpovědí (knihy, skripta, poznámky, kalkulátory, telefony, tablety a podobná elektronika).