Písemná stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru

Originály doporučujících dopisů od dvou profesorů téhož nebo příbuzného oboru, pokud možno z různých zemí, nebo návrh děkana fakulty, případně rektora univerzity. Možno připojit i další doporučující dopisy významných odborníků v oboru jmenování, kteří v případě, že nepůsobí na univerzitách, nemusí být profesory. Doporučující dopisy nebo návrh děkana (rektora) musí hodnotit celou vědeckou činnost uchazeče a definovat jeho přínos pro obor jmenovacího řízení.

Je-li návrh na zahájení řízení podáván uchazečem, může uchazeč autory doporučujících dopisů požádat, aby tyto dopisy zaslali přímo na adresu děkana fakulty.

Je-li návrh na zahájení řízení podáván uchazečem a nezajistí-li tento přiložení doporučujících dopisů ani jejich zaslání na adresu děkana, vyžádá si děkan doporučující dopisy od zahraničních profesorů téhož nebo příbuzného oboru podle vlastního uvážení. Přitom může vycházet ze seznamu zpravidla 4 až 6 možných autorů doporučujících dopisů navrženého uchazečem.

Vědecká rada MFF UK se na svém zasedání dne 4. prosince 2013 vyslovila pro to, aby nejméně dva doporučující dopisy pocházely od zahraničních odborníků.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení pro vědu a zahraniční styky.