INTER-EXCELLENCE

INTER-EXCELLENCE

  • Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech evropské spolupráce a bilaterální spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii. Vytvoří českým výzkumným týmům podmínky pro zpřístupnění mezinárodních výsledků, poznatků a dovedností a umožní jim podílet se na jejich tvorbě a využití.
  • Podmínky konkrétní veřejné soutěže/výběru projektů na mezinárodní úrovni v příslušném
    podprogramu jsou obsaženy v textu vyhlášení veřejné soutěže/v textu výzvy k podávání návrhů projektů a v příslušné zadávací dokumentaci98 spolu s dalšími informacemi a podklady nezbytnými pro zpracování a podání návrhu projektu.

 

Programové období: 2016 -2024 (výzvy do roku 2020)

 

Délka trvání projektů: Maximálně 5 let

 

Podprogramy:

Kontaktní osoba

Ing. Šárka Sedláčková

Tel: 95155 1469
E-mail: sarka.sedlackova@matfyz.cuni.cz

Termíny

15. 12. 2023 doporučený termín MŠMT pro vrácení nevyčerpaných v plné výši přidělených finančních prostředků na projekt z dotace poskytnuté v roce 2023
31. 12. 2023
odeslání vratky dotací projektů výzkumu a vývoje v roce 2023 dle pravidel MŠMT
25. 1. 2024 termín odeslání závěrečné zprávy projektu na OGAP (granty@matfyz.cuni.cz) k podpisu statutárním zástupcem
30. 1. 2024 termín MŠMT pro odevzdání závěrečných zpráv projektů (lze odevzdat do 14 dnů od konání oponentního řízení, avšak nejpozději do 30. 1. 2024).

 

Aktuality k programu INTER-EXCELLENCE – obsahují i informace o aktuálních formulářích průběžných zpráv

Projekty realizované v roce 2023:

INTER-ACTION

INTER-ACTION IZRAEL

Diagnostika a řešení problémů při provádění multi-robotických plánů cest (2019-2022, MSM/LT)

Prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.

LTAIZ19014

 

 

Projekty ukončené v roce 2022:

 

INTER-ACTION – LTAxxx (LTAUSA, LTARF, LTACH, LTAB, LTAIZ)

 

Inter-Action USA

Elektromagnetické vlny v planetárních ionosférách a magnetodférách

Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

LTAUSA17070

Inter-Action USA

Studium mechanismů fázových transformací v moderních slitinách titanu

RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.

LTAUSA18045

Inter-Action USA

Časová proměnnost v astronomii: účast v projektu All-Sky Automated Survey for

Doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.

LTAUSA18093

Inter-Action USA

Nové materiály a struktury pro spinovou fotoniku

RNDr. Martin Veis, Ph.D.

LTAUSA18176

Inter-Action USA

Komutátory, kvazigrupy a Yang-Baxterova rovnice

Prof. RNDr Aleš Drápal, CSc, DSc.

LTAUSA19070

Inter-Action USA

Celoživotní plánování pro rychlý roj

Prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.

LTAUSA19072

 

INTER-COST – LTCxxx

 

Inter-Cost

Interplay between optical and magneto-transport phenomena in strongly spin-orbit coupled systems

RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.

LTC20026

 

INTER – TRANSFER – LTTxxx

 

Inter-Transfer

Rozvoj české účasti v CTA

Doc. RNDr. Dalibor Nosek, Dr.

LTT17006

Inter-Transfer

Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN

Doc. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.

LTT17018

Inter-Transfer

Studium fyziky za standardním modelem v mezinárodním experimentu Belle II v Japonsku

Prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.

LTT17020

Inter-Transfer

Spolupráce na experimentech ve Fermiho národní laboratoři, USA

RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.

LTT18001

Inter-Transfer

Česká účast v projektu
Auger Prime na Observatoři Pierra Augera

Doc. RNDr. Dalibor Nosek, Dr.

LTT18004

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.