Ochrana duševního vlastnictví

Povinnosti a práva zaměstnanců a studentů UK v oblasti ochrany a uplatňování duševního vlastnictví řeší Opatření rektora Univerzity Karlovy o realizaci práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově (OR 46/2018) a Opatření děkana o realizaci práv duševního vlastnictví na MFF UK (SD 1/2019).

Zaměstnanci a studenti, kteří dosáhnou v souvislosti s jejich pracovní či studijní činností vynálezu či jiného výsledku tvůrčí činnosti potenciálně cenného z hlediska průmyslově-právní ochrany, jsou povinni o tomto vyrozumět děkana fakulty (prostřednictvím skautů z Oddělení firemní spolupráce). Vyrozumění se podává na formuláři „Oznámení o vynálezu“ (OOV). Vyplněný formulář předávejte s podpisem původců a vedoucí(ho) pracoviště na Oddělení firemní spolupráce (OFS).

     

Volitelný předmět „OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ“ NODV001 (nutno zapsat v SIS)

Přednášející: Mgr. Matěj Machů, Ph.D.

v ZS 2023/24 proběhnou přednášky (vždy ve čtvrtek) v těchto termínech a časech: 12. 10. a 19. 10. (tyto dva dny od 15:40 do 18:40 hod.), 26. 10., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12., 21. 12. 2023, 4. 1. a 11. 1. 2024 (vždy od 15:40 do 17:10 hod.)

Učebna: posluchárna M3, 2.NP, č. dveří M225, Ke Karlovu 3, Praha 2

Počet kreditů: 3

Volitelný předmět přiblíží základy právní ochrany duševního vlastnictví ve vědě a výzkumu se zaměřením zejména na nakládání s výsledky tvůrčí činnosti, jakými jsou autorská díla, vynálezy a jiná technická řešení z pohledu volby, zajištění a uplatňování ochrany. Cílem předmětu je získání základních teoretických znalostí z oblasti ochrany duševního vlastnictví a současně nabytí dovedností pro jejich praktické uplatnění ve vědě i v soukromé praxi.

Kapacita je omezena na 15 studentů.