Ochrana duševního vlastnictví

Povinnosti a práva zaměstnanců a studentů UK v oblasti ochrany a uplatňování duševního vlastnictví řeší Opatření rektora Univerzity Karlovy o realizaci práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově (OR 46/2018) a Opatření děkana o realizaci práv duševního vlastnictví na MFF UK (SD 1/2019).

Zaměstnanci a studenti, kteří dosáhnou v souvislosti s jejich pracovní či studijní činností vynálezu či jiného výsledku tvůrčí činnosti potenciálně cenného z hlediska průmyslově-právní ochrany, jsou povinni o tomto vyrozumět děkana fakulty (prostřednictvím skautů z Oddělení firemní spolupráce). Vyrozumění se podává na formuláři „Oznámení o vynálezu“ (OOV). Vyplněný formulář předávejte s podpisem původců a vedoucí(ho) pracoviště na Oddělení firemní spolupráce (OFS).

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení firemní spolupráce.