Nadační příspěvky

 1. Prostředky nadačního fondu budou poskytovány účelově k zabezpečení a podpoře cílů nadačního fondu v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.

 2. Prostředky budou poskytovány způsobem a podle níže uvedených podmínek.
  • Nadační příspěvky jsou poskytovány rozhodnutím správní rady.
  • Správní rada rozhoduje na základě žádosti, nebo na návrh člena správní rady.
  • Žádost o nadační příspěvek je nutno podat písemně s udáním účelu na jaký je nadační příspěvek požadován, výše požadovaného příspěvku a informace o tom, zda je na tentýž účel požadován i příspěvek z jiných zdrojů.
  • Správní rada je oprávněna požádat žadatele o doplnění žádosti.
  • Žádosti a návrhy na udělení nadačních příspěvků lze podávat k účelům a v termínech vyhlášených správní radou pro dané období.
  • Schválené nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smlouvy mezi nadačním fondem a destinářem, nebo podle podmínek stanovených správní radou.
  • Nadační příspěvek poskytnutý v penězích je převeden na účet destináře popř. vyplacen v hotovosti proti potvrzení o příjmu peněz. Movité věci jsou předány osobně destináři nebo jím pověřené osobě proti potvrzení o převzetí.
  • Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
  • Pokud destinář nepoužije poskytnutých finančních prostředků, nebo movitých věcí podle podmínek stanovených správní radou nebo smlouvou s nadačním fondem, bude nadační fond požadovat vrácení poskytnutých prostředků nebo movitých věcí.

Žádosti o nadační příspěvky

Žádosti o nadační příspěvek se podávají písemně administrátorce nebo předsedkyni správní rady a to do 25. 3. na 1. pololetí a do 25. 11. na druhé pololetí daného roku, pokud nebude rozhodnuto jinak.

Podle rozhodnutí správní rady musí být žádost doložena účetními doklady.