Některé technické detaily k realizaci distančního studia a jeho kontroly v době mimořádné situace

 

Legislativa je dána následujícími dokumenty:

Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

http://www.msmt.cz/novy-zakon-o-fungovani-vysokych-skol-v-dobe-pandemie

http://www.msmt.cz/uploads/odbor_30/DH/FAQ/Metodicky_vyklad_zakona.pdf

Zvláštní pravidla studia na UK

https://cuni.cz/UK-10446.html

Směrnice děkana 9/2020 Opatření děkana ke zvláštním pravidlům studia na MFF UK pro akademický rok 2019/2020

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-9-2020

Ustanovení Správního řádu, zákona o VŠ, Studijního a zkušebního řádu UK a Pravidel pro organizaci studia na MFF UK nadále platí v plném rozsahu v aspektech, kde nejsou mimořádnou legislativou dotčena, některé technické detaily je však třeba aplikovat přiměřeně aktuální situaci (viz níže).

 

Mimořádná legislativa především zavádí možnost distanční výuky jak v případech, kdy prezenční výuka nebude z důvodu vládních nařízení možná, tak i v případech, kdy bude osobní přítomnost studenta při výuce v jakékoliv formě umožněna. To platí jak pro výuku v řádném studiu tak kurzech celoživotního vzdělávání. Doporučení pro distanční výuku lze nalézt na stránkách

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2-a-nemoci-covid-19

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/it-a-sluzby/sluzby/moznosti-pro-distancni-vyuku

 

Mimořádná legislativa dále zavádí možnost kontrol studia předmětů i uskutečnění státních zkoušek (včetně obhajob dizertačních prací) s využitím prostředků umožňujících komunikaci na dálku. Doporučení k postupu při konání státní zkoušky distanční formou lze nalézt např. v metodice vydané rektorátem UK, která je přílohou tohoto dokumentu. Důležitou roli garantů (studijních programů, v dobíhajících akreditacích též studijních oborů, a též garantů jednotlivých studijních předmětů) specifikují nadřízené předpisy - zkouška předmětu je předmětem dohody garanta předmětu s garantem programu, v případě organizace státních zkoušek děkan směrnicí 9/2020 pověřuje konáním garanty programů, kteří se s ním ovšem mohou o všem potřebném poradit/domluvit.

Při organizaci kontroly studia a státních zkoušek distanční formou bude třeba řešit některé technické detaily odlišně od standardních postupů. Pokusíme se shrnout některé z nich.

 1. Tzv. hybridní forma kontroly studia. Mezi kontroly studia distanční formou lze zahrnout i takovou kontrolu, kdy část účastníků (student, část komise) je přítomna na jednom místě a ostatní jsou připojeni prostředky komunikace na dálku. Takový postup je v souladu s mimořádnou legislativou, je třeba ovšem dbát, aby počet lidí, kteří se nacházejí na jednom místě, nepřekročil počet stanovený aktuálním vládním opatřením a aby byla dodržena nařízená bezpečnostní pravidla.
 1. Kdo se může zúčastnit kontroly studia předmětu a státní zkoušky. I při zkouškách distanční formou je třeba dodržet ustanovení daná studijní legislativou. Kontrola studia předmětu je přístupná členům akademické obce univerzity (Studijní a zkušební řád UK, čl. 8, odst. 9), státní zkoušky jsou veřejné s výjimkou neveřejného zasedání zkušební komise (Studijní a zkušební řád UK, čl. 9, odst. 2). Fakulta zajistí přístup veřejnosti ke státní zkoušce jejím vyhlášením ve veřejné části webu fakulty (na úřední desce) minimálně 15 dnů před jejím konáním. Součástí vyhlášení jsou údaje umožňující distanční připojení hostů z řad veřejnosti.
 1. Nahlédnutí do dizertace před obhajobou a při obhajobě. Přístup k dizertaci před obhajobou mají členové akademické obce prostřednictvím SIS, ostatním zabezpečí přístup studijní oddělení. Pro vlastní obhajobu bude vhodné, když předseda komise zpřístupní potřebné materiály (dizertace, autoreferát, seznam publikací) vhodným sdílením (např. Google drive). Pokud by někdo z účastníků využívající vzdálený přístup neměl možnost tyto dokumenty stáhnout, je možno je v průběhu obhajoby na vyžádání zaslat i mailem (pokud to jejich rozsah dovolí). Počítáme s tím, že každé obhajoby v distančním módu se zúčastní proděkan nebo pracovnice studijního oddělení a v případě potřeby poskytnou předsedovi komise součinnost.
 1. Průběh distanční zkoušky předmětu. Především je samozřejmou nutností zařídit to, aby zkouška probíhala v korektních podmínkách. Doporučujeme stanovit následující základní pravidla:
  1. Po celou dobu konání zkoušky je nutný obrazový záběr studenta/studentky, v případě písemné zkoušky také desky stolu.
  2. Ověření totožnosti studenta (kodifikované čl. 15 Pravidel pro organizaci studia na MFF UK) uskutečnit zobrazením dokladu totožnosti s fotografií.
  3. Předem stanovit postup v případě výpadku spojení (např. při obnově spojení do XY minut pokračovat dál; zrušit termín zkoušky; …).
  4. Při náhodném výběru otázek předem jasně stanovit, jak tento výběr probíhá.
  5. Při písemné formě zkoušky uchovat její záznam (požadavek Studijního a zkušebního řádu UK,  čl. 8 odst. 11), a to buď v elektronické, nebo v písemné formě.
 1. Protokol o státní zkoušce. Studijní a zkušební řád UK čl. 9 odst. 3: O konání státní zkoušky nebo její části se vyhotoví protokol, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a všichni přítomní členové komise. Dále čl. 11 odst. 13 téhož: O konání obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky a o hlasování se vyhotoví protokoly, které podepisuje předseda a nejméně jeden další člen komise; počet přítomných členů zkušební komise při konání obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky nesmí být menší než tři. Tuto věc lze v případě konání distanční formou realizovat též jinou formou vyjádření souhlasu, např. elektronickým podpisem zápisu, emailovým souhlasem apod. Protože předpis nestanoví žádnou lhůtu k získání podpisu, mohou členové komise též protokoly dodatečně podepsat na studijním oddělení.
 1. Tajné hlasování, na žádost člena komise (jinak je hlasování veřejné). Hlasování prostřednictvím platformy zoom je tajné, ale máme s ním špatné zkušenosti (chová se různě na různých připojeních) a nelze ho zcela doporučit. Další možností je zaslat SMS nebo mail určenému skrutátorovi, který spočítá hlasy, aniž by zveřejňoval, jak kdo hlasoval. Samozřejmě je možné v komisi se dohodnout na jiném způsobu hlasování, pokud ho členové komise akceptují.
 1. Nahrávání zkoušky. Při kontrole studia předmětu je zvukový nebo zvukový a obrazový záznam možný, pokud s tím všichni účastníci zkoušky vyjádří souhlas, to samé platí pro uložení záznamu. Implicitně je možné pořídit záznam státní zkoušky za předpokladu souhlasu všech účastníků. Pokud je státní zkouška neveřejná, což by mělo být jen ve výjimečných případech, je pořízení záznamu ze zákona povinné a záznam se uloží v elektronické spisové službě univerzity. Podrobnosti k tomu lze najít v přiloženém dokumentu. Platformu zoom nelze v tomto případě použít.
 

Aktuální a podrobné informace rektorátu UK k metodice pro distanční průběh státní závěrečné zkoušky lze najít na webové stránce https://cczv.cuni.cz/CCZV-273.html