Doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.


Oddělení fyziky vrstev a povrchů

 

Vzdělání

1961: promovaný fyzik - Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká republika 

1973: titul RNDr. a titul kandidáta matematicko-fyzikálních věd (CSc.)- MFF UK, Praha, Česká republika 

1992  docent oboru Fyzika kondenzovaných látek a akustika MFF UK, Praha, Česká republika


Pracovní pozice

1961 –1963: asistent na MFF UK, Praha

1964 –1999: odborný asistent na Katedře fyziky pevných látek a na Katedře polovodičů, MFF UK, Praha

1999 - 2013   docent na Katedře makromolekulární fyziky, MFF UK, Praha

Od 2013 vědecký pracovník na Katedře makromolekulární fyziky, MFF UK, Praha


Odborné vědecké zaměření

 • Fyzika pevných látek
 • Fyzika anorganických a organických polovodičů
 • Fotovoltaika
 • Sluneční články

Výuka a další pedagogická činnost

Vedení studentů (obhájeno/studující):

Bakalářské práce: 3/0

Diplomové práce: 14/0

Disertační práce: 1/1

Skripta:

 • J.Toušek: Fotoelektrické jevy v polovodičích, SPN Praha 1977
 • J.Toušek: Polovodičové prvky III, Karolinum, Praha 1993

Vedené práce

Vypsané práce

Výuka


Vědecký výstup a publikační aktivita:

Články v recenzovaných odborných časopisech (WoS): 46

Kapitoly v knihách: 3

Patenty: 2

h-index: 10

Česká technická norma ČSN 364639 : Metoda pro určování difúzní délky minoritních nosičů proudu v křemíkových destičkách měřením povrchového fotonapětí.


Řešené projekty:

 • 1994 FR VŠ č.0705 Levná technologie přípravy slunečních článků CdS/CdTe, řešitel
 • 1994-1995 PECO- OK 9342  Low technology fabrication of kadmium sulphide-cadmium telluride solar cells, řešitel
 • 1992-1995 spoluřešitel Contract EC JOU 2-CT 92-0241 Low technology fabrication of CdS/CdTe solar cells
 • 1995-1997 spoluřešitel GA202/95/0042 Ternární krystaly tetradymitového typu
 • 1996-1997 řešitel GAUK 156/96 Příprava a studium slunečních článků na bázi heteropřechodu CdS/CdTe
 • 1996-1998 GAČR 102/96/1703 Struktury pro elektroniku a optoelektroniku připravované metodou organokovové epitaxe, člen týmu
 • 1999-2001 GAČR 102/99/0414 Materiály a struktury pro elektronické a optoelektronické součástky připravované metodou MOVPE, člen týmu
 • 2002-2006 spoluřešitel projektu EU PV Enlargement –Contract NNE5-2001-736 (20 kW fotovoltaická střešní elektrárna na MFF UK)
 • 2009 -2011 GAČR 202/09/1206  : Nanokrystalické heterogenní sluneční články, člen týmu
 • 2016-17  GAUK 932416, vedoucí
 • 2019-21  GAUK 190119, vedoucí

Další aktivity
 
 • Od roku 1977 do roku 1990 organizace celostátních Seminářů o využití sluneční energie v rámci organizace: Česká vědecko-technická společnost-Společnost elektrotechnická, Ústřední odborná skupina pro přímé přeměny energie
 • Od r.2007-2012 instruktor programu TALNET 0641 (program pro nadané středoškoláky)
 • Člen úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 • Oponent projektů grantových agentur GAUK, MŠMT, COST
 • Přednášky na JDF a DOD
 • Přednášky na Českých fotovoltaických konferencích pořádaných Českou agenturou pro obnovitelné zdroje energie (Czech RE Agency www.czrea.org)