Doc. Jan Hanuš, Ph.D.

Oddělení fyziky vrstev a povrchů

 

Vzdělání

2003: Mgr. -Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká Republika 

2007: Ph.D -Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká Republika 


Pracovní pozice

2007 –2009: odborný asistent na KMF MFF UK, Praha, Česká Republika 

2009 –2012: Společné výzkumné centrum Evropské komise, Institut pro Zdraví a Ochranu Spotřebitele (EC-JRC-IHCP), Ispra, Itálie

2012 –2022:   odborný asistent na KMF MFF UK, Praha, Česká Republika 

od 2022:   docent na KMF MFF UK, Praha, Česká Republika Vědecké zahraniční stáže:

2005: University of Illinois at Chicago, USA


Odborné vědecké zaměření

 • Příprava nanoklastrů a nanočástic
 • Příprava heterogenních nanočástic
 • Vývoj a výzkum nanočásticových zdrojů
 • Vakuová technika
 • Plazmové polymery
 • Diagnostika vrstev a nanočástic pomocí XPS, SEM, FTIR…

Výuka a další pedagogická činnost

Vedení studentů (obhájeno/studující):

Bakalářské práce: 2/0

Diplomové práce: 3/0

Disertační práce: 1/1

 

Vedené práce

Vypsané práce

Výuka


Vědecký výstup a publikační aktivita:

Články v recenzovaných odborných časopisech (WoS): 83

h-index: 18


Zvané a keynote přednášky:

 • 8th International Workshop on Polymer Metal Nanocomposites, 2015, Jaipur, India

Řešené projekty:

 Člen týmu projektů GAČR::

  • GAČR 21-05030K „Opticky polopropustné nanostruktury oxidu titanu na površích s komplexní geometrií pro zvýšení fotokonverze a citlivosti snímačů“
  • GA17-22016S „Výzkum komplexního na plazmatu založeného plynového agregačního zdroje nanočástic jádro-slupka a heterostrukturovaných nanočástic“
  • GA13-09853S“Aplikace nízkoteplotního plazmatu v klastrovém zdroji s agregací v plynu pro nanášenínanočástic, nanostrukturovaných a nanokompozitních vrstev“
  • GBP205/12/G118 „Nanobiofotonika pro medicínu budoucnosti“
  • KAN101120701 „Nanotechnologie pro společnost“ (hodnocení Vynikající)

Člen týmu projektů MŠMT (projekty COST):

  • LD11032 „Nanokomposity, nanostrukturované vrstvy a plasmová modifikace zlepšující polymerní nanomateriály pro balení potravin“

Další aktivity

 • Sekretář, 8th Plasma Science & Entrepreneurship Workshop, 8-9 Listopadu 2021
 • Sekretář, Workshop on Plasma-Based Synthesis of Nanomaterials, 10-11 February 2020, Praha, Česká Republika
 • Sekretář 8th International Workshop on Polymer Metal Nanocomposite, 2017, Praha, Česká Republika
 • Oponent odborných článků (Thin Solid Films, Surface & Coatings Technology, Vacuum, Plasma Processes and Polymers, Applied Surface Science, Journal of Physics D: Applied Physics, New Journal of Physics, Plasma Physics and Controlled Fusion… )

Hoby:
Horské kolo, vysokohorská turistika, cestování