Zkouška English for Mathematicians, UNIcert® III

Zkouška je zaměřená převážně na oblast odborného jazyka užívaného v různých matematických disciplínách. Testuje se znalost jazykových prostředků typických pro funkční styl odborný (odborně praktický, odborně teoretický a učební). V oblasti řečových dovedností se testuje porozumění psaným odborným textům, schopnost vyjadřovat se o odborných matematických tématech v rámci základních disciplín matematiky a geometrie a schopnost vést rozhovor o těchto tématech s vyučujícím. Součástí zkoušky může být vysvětlení řešení základních úloh v cizím jazyce, definování základních pojmů či dokazování elementárních matematických vět.

Písemná část závěrečné zkoušky UNIcert® III

Písemná část se skládá ze tří dílčích částí. První část zkoušky (čtení s porozuměním, 90 minut) zahrnuje:

  1. porozumění celistvému odbornému textu,
  2. porozumění definicím (např. přiřazování definic k termínům),
  3. oprava chybných vět,
  4. vepisování vynechaných slov a slovních spojení do uceleného textu,

Druhá část zkoušky (písemná produkce, 90 minut) zahrnuje:

  1. delší esej – téma z oblasti obecně akademické (rozsah 350 - 400 slov),
  2. kratší esej – téma z oblasti matematiky (rozsah 200 – 250 slov)

Třetí část zkoušky (lexikálně-gramatický subtest, 45 minut) zahrnuje:

  1. gramatický test (vepisování správných tvarů do mezer, výběr z více možností v kontextu uceleného textu, apod.)
  2. cvičení zaměřená na stylová specifika matematického textu (např. rozpoznání úrovně formality textu, použití interpunkce, apod.)
  3. větné transformace

Minimum pro splnění písemné části činí 70% z maximálního počtu bodů, které je možné získat v písemné části. Na vypracování je uchazečům poskytnut čas 225 minut, mezi první a druhou částí je poskytnuta uchazečům přestávka 15 minut, mezi druhou a třetí částí zkoušky je poskytnuta uchazečům přestávka 10 minut.

Ústní část závěrečné zkoušky UNIcert® III

K ústní části postupuje pouze uchazeč, který uspěl v části písemné. V této části si uchazeč vylosuje téma (seznam témat/okruhů z dílčích matematických disciplín je poskytnut uchazečům v dostatečném předstihu a alespoň 2 měsíce před konáním ústní zkoušky je zvěřejněn na nástěnce Katedry jazykové přípravy MFF UK), ke kterému obdrží pracovní list (odborný článek a sada úloh). Na přípravu je mu poskytnut čas 30 minut. Poté následuje rozhovor uchazeče se zkušební komisí o obsahu článku (přibližně 20 minut) a řešení dílčích úloh (přibližně 20 minut). Součástí ústní zkoušky je také prezentace s podporou audiovizuální techniky (asi 10 - 15 minut) na téma v rámci okruhů k ústní zkoušce. Téma uchazeč uvádí již na přihlášce ke zkoušce (tedy před písemnou částí). Prezentaci si uchazeč připravuje doma, před vlastním konáním ústní části zkoušky. Po prezentaci následuje krátká rozprava (cca 5 - 10 minut). Komise může položit několik otázek, požádat o vysvětlení apod.

Více informací o struktuře zkoušky, podmínkách přihlášení a organizaci zkoušky viz Zkušební řád KJP MFF UK (UNIcert®).