Přihlášení ke zkoušce English for Mathematicians, UNIcert® III

Podmínky pro přihlášení ke zkoušce

Uchazečem certifikované zkoušky se může stát

  1. student Univerzity Karlovy
  2. jiný zájemce,

který splnil alespoň 50 % z celkového plánu, tedy alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. absolvoval alespoň jeden semestr předmětu Anglický jazyk pro středně pokročilé / pokročilé (NJAZ 070/ 170/ 072/ 172/ 074/ 174/ 090/ 176), závěrečnou zkoušku (NJAZ 091) a předměty English for Mathematicians I aII
  2. absolvoval alespoň jeden semestr předmětu Anglický jazyk pro středně pokročilé / pokročilé (NJAZ 070/ 170/ 072/ 172/ 074/ 174/ 090/ 176) a předměty English for Mathematicians III a  může prokázat dostatečnou znalost jazyka zkouškou alespoň na úrovni B2 (u státních jazykových zkoušek pouze hodnocení "výborně", u Cambridgeských zkoušek pouze hodnocení A; uznání ostatních zkoušek schvaluje zkušební výbor).

V případě b) (jiný zájemce) nebo v případě uplatnění podmínky II. rozhoduje o připuštění uchazeče ke zkoušce zkušební výbor.

(Podmínky pro přihlášení ke zkoušce upravuje Zkušební řád, §34 až §41.)

Podání přihlášky ke zkoušce

Přihláška pro vykonání zkoušky v systému UNIcert® musí být podána písemně na formuláři předepsaném a schváleném zkušebním výborem, a to nejpozději dva měsíce před samotným konáním zkoušky. Termíny konání zkoušek (a tedy i termíny podání přihlášek) zveřejní zkušební výbor nejméně tři měsíce před konáním zkoušek formou oznámení na stránkách KJP. Zkoušky se zpravidla konají v září.

Spolu s přihláškou přikládá uchazeč:

  1. kopii záznamů o složení povinných podmínek pro přihlášení ke zkoušce (přehled výsledků zkoušek vytištěný ze SIS),
  2. potvrzení o zaplacení poplatku za zkoušku,
  3. notářsky ověřenou kopii jazykové zkoušky, pokud se uchazeč hlásí podle podmínky II výše.

Přihlášku ke zkoušce odevzdá uchazeč na Katedře jazykové přípravy MFF UK.

Rozhodnutí o přijetí přihlášky pro vykonání zkoušky, popřípadě rozhodnutí o zamítnutí přihlášky bude uchazeči doručeno formou elektronické pošty, minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky.

Poplatky za výuku a zkoušku

Pro studenty UK je zápis do kurzů zdarma. Ostatní zájemci uhradí poplatky za požadované kurzy v rámci mimořádného studia na MFF UK.

Poplatek za zkoušku ve výši 1500 Kč hradí všichni studenti (viz Směrnice děkana č. 13/2015).