Přihlášení ke zkoušce English for Mathematicians, UNIcert® III

Podmínky pro přihlášení ke zkoušce

Ke zkoušce English for Mathematicians, UNIcert® III se může přihlásit:

 1. student Univerzity Karlovy
 2. jiný zájemce,

který splnil jednu z následujících podmínek

 1. absolvoval alespoň kurzy NJAZ 090 (4. semestr), závěrečnou zkoušku (NJAZ 091) a předměty English for Mathematicians I a II (tedy 50% z celkového jazykového plánu)
 2. absolvoval alespoň kurzy NJAZ 090 (4. semestr) a předměty English for Mathematicians I a II (tedy 50% z celkového jazykového plánu) a může prokázat dostatečnou znalost jazyka zkouškou alespoň na úrovni B2 (u státních jazykových zkoušek pouze hodnocení "výborně", u Cambridgeských zkoušek pouze hodnocení A; uznání ostatních zkoušek schvaluje zkušební výbor) pro zkoušku UNIcert® III.

V případě b) (jiný zájemce) nebo v případě uplatnění podmínky II. rozhoduje o připuštění uchazeče ke zkoušce zkušební výbor.

Podmínky pro přihlášení ke zkoušce upravuje #, §34 až §41 .

Podání přihlášky ke zkoušce

Pro podání přihlášky ke zkoušce platí některé zásady:

 • Přihláška pro vykonání zkoušky v systému UNIcert® musí být podána písemně na formuláři předepsaném a schváleném zkušebním výborem, a to nejpozději dva měsíce před samotným konáním zkoušky.
 • Spolu s přihláškou přikládá uchazeč:
 1. kopii výkazu o studiu a kopie záznamů o složení povinných podmínek pro přihlášení ke zkoušce (dle §34 Zkušebního řádu KJP MFF UK (UNIcert®))
 2. notářsky ověřenou kopii jazykové zkoušky, pokud se uchazeč hlásí na základě §34, podmínky II.
 • Rozhodnutí o přijetí přihlášky pro vykonání zkoušky, popřípadě rozhodnutí o zamítnutí přihlášky bude uchazeči doručeno formou elektronické pošty, minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky.
 • Seznam schválených uchazečů bude vyvěšen minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky na oficiální nástěnce Katedry jazykové přípravy MFF UK.
 • Pokud uchazeč u zkoušky v systému UNIcert® neuspěje, může ji opakovat nejdříve za rok. V takovém případě opakuje všechny části zkoušky dle zkušebního řádu. K opakování zkoušky je nutné znovu podat žádost dle příslušných paragrafů zkušebního řádu.

Další podmínky pro přihlášení ke zkoušce upravuje Zkušební řád KJP MFF UK (UNIcert®), §34 až §41.

Poplatky za výuku a zkoušku

Pro studenty UK je zápis do kurzů zdarma. Ostatní zájemci uhradí poplatky za požadované kurzy (NJAZ090, NJAZ013, NJAZ096) v rámci mimořádného studia na MFF UK. Poplatek za zkoušku hradí všichni studenti (viz Směrnice děkana č. 13/2015). Uchazeč předloží v KJP doklad o zaplacení zkoušky.

Přihlášku ke zkoušce odevzdá uchazeč na Katedře jazykové přípravy MFF UK na předepsaném formuláři spolu se všemi požadovanými doklady (dle §35 a §36 Zkušebního řádu KJP MFF UK (UNIcert®)).