Jazykový program English for Mathematicians

Plán jazykové výuky v programu English for Mathematicians, UNIcert III je rozdělen do pěti etap:

I. Modul obecně-odborného jazyka (1. a 2. semestr) tvoří předměty Anglický jazyk NJAZ070 nebo NJAZ170Anglický jazyk NJAZ072 nebo NJAZ172

Modul rozvíjí řečové dovednosti a jazykové znalosti na úrovni od B2 (výstup z vyššího sekundárního vzdělávání) do C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti se seznamují s jazykovými prostředky obecně odborného jazyka (důležitými pro popis grafů, obchodní korespondenci, prezentace, vedení formálních jednání, telefonování apod.) Součástí kurzu je rovněž praktický nácvik těchto dovedností.

II. Modul obecně-odborného jazyka – akademický diskurs a elementární matematika (3. a 4. semestr) tvoří předměty Anglický jazyk NJAZ074 nebo NJAZ174Anglický jazyk NJAZ090 nebo NJAZ176

Modul rozvíjí řečové dovednosti a jazykové znalosti na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Součástí kurzu je také osvojení oborově specifických jazykových znalostí a dovedností (elementární matematika). Studenti se seznamují se základními lexikálními a gramatickými prostředky typickými pro texty v oborech elementární matematiky (elementární geometrie, aritmetika, elementární algebra).

III. Závěrečná zkouška z anglického jazyka (uzavírající I. a II. modul)

viz Průběh zkoušky z angličtiny

IV. Modul odborného jazyka – akademický diskurs a vyšší matematika (5. a 6. semestr) tvoří předměty English for Mathematicians IEnglish for Mathematicians II

Modul je zaměřen na oblast odborné matematické angličtiny. Zaměřuje se na odborný styl ve všech jazykových rovinách – morfologické, syntaktické, lexikální, funkční, pragmatické a diskursní (tedy nikoli pouze na povrchní osvojení odborné terminologie). Studenti se seznamují s teorií funkčních stylů, s jazykovými prostředky typickými pro odborné matematické texty. Učí se správně formulovat definice, věty, důkazy, číst a zapisovat matematickou notaci, osvojují si široké penzum odborné slovní zásoby, kterou posléze aplikují při řešení matematických úloh. Součástí kurzu je i rozvoj prezentačních dovedností a obecně jazyka akademického světa.

V. Certifikovaná zkouška English for Mathematicians, UNIcert® III

viz Zkouška English for Mathematicians, UNIcert® III