VOLBA KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA MFF UK

pro funkční období 2016 – 2020

Na svém zasedání konaném 16. prosince 2015 vyhlásil Akademický senát MFF UK volbu kandidáta na funkci děkana fakulty, jež se uskuteční na zasedání AS MFF UK dne 20. dubna 2016.

Vyhlášení volby

Návrhy kandidátů je možné podávat předsedovi AS MFF UK nejpozději do neděle 3. dubna 2016. Návrh musí obsahovat:

  • písemný souhlas navrženého kandidáta,
  • stručný životopis navrženého s charakteristikou jeho působení na fakultě,
  • stručné teze volebního programu navrženého,
  • písemné vyjádření podpory navrženého podepsané alespoň 30 členy akademické obce.

Podpisy navrhovatelů mohou být na více návrhových listech, souhlas navrhovaného s kandidaturou stačí jeden. Registrovány budou všechny návrhy předané osobně, nebo odeslané fakultní poštou do neděle 3. dubna 2016 k rukám předsedy AS MFF UK na adresu: Zdeněk Drozd, KDF MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Akademický senát MFF UK se obrací ke všem členům akademické obce, všem pracovištím i sekcím fakulty s výzvou, aby návrhy kandidátů a diskusí před volbou aktivně přispěli k úspěšné volbě kandidáta na děkana fakulty.

Ve lhůtě určené pro podávání návrhů na kandidáta byl podán 1 návrh:

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

Návrh kandidáta
Souhlas kandidáta
Životopis kandidáta
Volební teze


Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.