Program studentských průvodců a vedoucích učitelů skupin

Od akademického roku 2020/2021 byl na fakultě zaveden program na podporu studentů prvního ročníku bakalářského studia. V rámci tohoto programu je každému studijnímu kroužku studentů prvního ročníku přidělen jeden starší student a jeden pedagogický pracovník. Jejich cílem je pomáhat studentům v jejich prvním roce studia na vysoké škole.

V čem podpora studentů spočívá

Každý kruh má jednoho studentského průvodce. Tito průvodci jsou staršími studenty fakulty (od 3. ročníku výše). Jejich úkolem je pomáhat studentům prvního ročníku s orientací v životě na fakultě. Mohou například studentům vysvětlovat, jak pracovat se studijním informačním systémem, radit jim při řešení každodenních záležitostí, případně zprostředkovávat komunikaci mezi jednotlivými studenty studijního kruhu.

Dále je každému kruhu přidělen takzvaný vedoucí učitel skupiny. Tím zpravidla bývá akademický pracovník, který je schopen studentům pomáhat při řešení závažnějších otázek týkajících se průběhu studia.

Jak program funguje

Studentští průvodci pravidelně organizují schůzky svěřených studijních kroužků. Tyto schůzky probíhají od začátku semestru vždy jednou za dva, případně za tři týdny po domluvě studentského průvodce s daným kruhem. V případě přechodu na distanční výuku průvodce zprostředkuje (distanční) setkání studentů svého kroužku. Studenti mají dále možnost kontaktovat své průvodce i mimo uvedené schůzky, klást jim aktuální otázky a žádat je o radu.

Jak se zapojit

Studentský průvodce má k dispozici kontakt na všechny studenty ze svého kruhu. Osloví je po proběhnutí zápisů prostřednictvím e-mailu. Jestliže se někteří studenti nemohou zúčastnit první schůzky, na níž proběhne úmluva o následné spolupráci, stačí písemně kontaktovat svého průvodce a zjistit informace o další schůzce.

Proč se do programu zapojit

Na schůzkách s průvodcem jsou studentům prvního ročníku poskytovány aktuální informace důležité pro úspěšný průchod prvním ročníkem. Dále jim je umožněno blíže se seznámit se spolužáky, což by mohl být jeden ze stěžejních faktorů při dalším studiu. Bývá velmi přínosné nalézt spolužáka, s nímž by bylo možné konzultovat řešení domácích úloh, učit se společně na zkoušky a podobně.

Více informací a kontakty

Další podrobnosti lze získat od koordinátorů studentských průvodců na jednotlivých sekcích.

Matematika - Willy Svoboda (willy.svoboda@matfyz.cuni.cz)
Fyzika - Martina Novotná (martina.novotna@matfyz.cuni.cz)
Informatika - Lukáš Nedbálek (lukas.nedbalek@email.cz)
Učitelství - Marie Beránková (marie.berankova111@gmail.com)

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.