Neplatí od 1. 7. 2021, viz Opatření tajemníka č. 1/2021.

Směrnice tajemníka č. 2/2017

O poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců

 

I. Předmět úpravy

Fakulta umožňuje všem zaměstnancům ve všech směnách stravování v souladu s ustanovením Zákoníku práce.

V souladu s ustanovením Zákona o daních z příjmů přispívá zaměstnancům 55 % hodnoty poskytovaných stravenek. Nominální hodnota stravenky činí 100 Kč (zaměstnanec může zvolit poukázky v nominální hodnotě 40,– ; 60,– a 100,– Kč). Zaměstnavatel přispívá 55 Kč.

Příspěvky zaměstnanců jsou při splnění zákonných podmínek hrazeny srážkou ze mzdy.

Tento příjem zaměstnanců nepodléhá dani z příjmů ani jiným odvodům.

II. Podmínky pro vznik nároku na příspěvek

Nárok na příspěvek mají zaměstnanci s minimálně polovičním pracovním úvazkem.

Příspěvek může zaměstnanec uplatnit za odpracovanou směnu (trvající alespoň 3 hodiny) na jedno jídlo.

Nárok na příspěvek zaniká v případě, že zaměstnanec nárokoval za směnu stravné při pracovní cestě trvající déle než 5 hodin.

III. Povinnosti zaměstnanců

Zaměstnanci smí na začátku měsíce nárokovat příspěvek (zakoupením stravenek) odpovídající předpokládanému počtu odpracovaných směn v měsíci (zohledněný o dny plánované dovolené, pracovní cesty apod.).

V případě neočekávané nepřítomnosti lze neoprávněně nárokované příspěvky započíst s nárokem následujícího měsíce. Pokud tato situace nastane na konci kalendářního roku, nejpozději do 12. ledna následujícího roku zaměstnanec neoprávněný příspěvek uhradí do pokladny MFF.

Nárok na příspěvek, který nebyl uplatněn v příslušném účetním období (kalendářní rok), nelze převádět do následujícího období a zaniká.

IV. Kontrola

Kontrolou souladu oprávněných nároků a skutečného čerpání pověřuji pokladní. Zjištěné neoprávněné čerpání příspěvku bude zaměstnanci neprodleně předepsáno k náhradě.

Kontrolu dodržování této směrnice provádí interní auditor.

V. Závěrečná ustanovení

Tato Směrnice nahrazuje Směrnici tajemníka 1/2015.

Směrnice nabývá účinnosti 1. 1. 2018.

Související předpis: Směrnice tajemníka č. 1/2005 (stravenky si zaměstnanci vyzvedávají první tři pracovní dny v měsíci a tři pracovní dny po 11. kalendářním dni v měsíci v pokladně MFF).

Navrhovatelé: Ing. Dana Lanková, Mgr. Tomáš Jančák

Směrnice byla schválena dne: 13. prosince 2017

Vydána dne: 20. prosince 2017

 

Schválil:

Ing. Antonín Líska
tajemník fakulty