Čj. UKMFF/292011/2021


Opatření tajemníka č. 1/2021
O poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců

Čl. 1
Předmět úpravy

  1. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy jako zaměstnavatel (dále jen „MFF UK“) umožňuje všem zaměstnancům stravování v souladu s ustanovením § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
  2. Forma poskytovaného příspěvku na stravování se pro všechny zaměstnance MFF UK jednotně stanovuje jako příspěvek na stravování v peněžní formě.
  3. MFF UK poskytne svým zaměstnancům příspěvek na stravování v peněžité formě ve výši 60,- Kč za jednu odpracovanou směnu, jako příjem osvobozený od daně včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění zaměstnance v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v platném znění.

Čl. 2
Podmínky pro vznik nároku na příspěvek

  1. Nárok na příspěvek na stravování v peněžité formě má zaměstnanec s plným či částečným pracovním úvazkem v rozsahu pracovní doby nejméně 20 hodin týdně.
  2. Příspěvek na stravování v peněžité formě může zaměstnanec uplatnit za odpracovanou směnu trvající alespoň 3 hodiny.
  3. Nárok na příspěvek na stravování v peněžité formě zaniká v případě, že zaměstnanec čerpal za směnu stravné při pracovní cestě.

Čl. 3
Způsob čerpání příspěvku na stravování
v peněžité formě a kontrola jeho dodržování

  1. Příspěvek na stravování v peněžité formě je zaměstnancům MFF UK vyplácen se mzdou za příslušný měsíc, za který MFF UK tento příspěvek poskytuje.
  2. Osobou odpovědnou za provádění tohoto opatření stanovuji vedoucí/ho zaměstnaneckého oddělení. Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji referát vnitřního auditu.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení tajemnicí fakulty a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. 7. 2021.
  2. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušuje Směrnice tajemníka č. 2/2017.


Navrhovatelé:
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK
Mgr. Ivana Vrbová, právnička

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 16. 6. 2021.

Schválila dne 24. 6. 2021:

Ing. Blanka Svobodová, v. r.
tajemnice MFF UK